0
Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

Tăng cờng quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỪ TẠI NHN0 & PTNT NAM HÀ NỘI.DOC (Trang 30 -31 )

I- Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của nhno & ptnt nam hà nội

2. Tăng cờng quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng

Thói quen sử dụng các dịch vụ ngân hàng của ngời dân Việt Nam không nhiều thậm chí còn rất xa lạ với ngân hàng. Thờng thì chỉ có ngời dân thành thị có mức sống cao và các doanh nghiệp thờng xuyên giao dịch với ngân hàng. Do đó muốn mọi ngời có kiến thức hiểu biết và khả năng phục vụ cũng nh tính u việt của sản phẩm mới là một việc làm hết sức cần thiết đối với NHN0&PTNT nói riêng và NHNN nói chung.

Trớc đây hầu hết các nhu cầu chuyển tiền dân chúng thờng xuyên qua bu điện vì cha có nhiều ngời hiểu đợc sự thuận lợi khi họ sử dụng dịch vụ qua ngân hàng. Thực tế nhu cầu chuyển tiền của dân c rất lớn, vì vậy để ngân hàng lựa chọn sản phẩm của ngân hàng thì sản phẩm đó phải có đủ tính thuyết phục về mức độ an toàn, nhanh chóng, thủ tục đơn giản và đặc biệt mức phí phải phù hợp. NHN0&PTNT Nam Hà Nội cần có những giải pháp thích hợp để khách hàng biết tới ngân hàng cũng nh dịch vụ chuyển tiền của ngân hàng. Mặt khác, CTĐT là một lĩnh vực mới mà hầu hết tất cả mọi ngời mặt dù biết đến nhng cũng chỉ ở một mức độ nhất định, cha hiểu hết đợc tiện ích của việc thanh toán này. Vì vậy để khách hàng hiểu hết đợc những tiện ích của việc thanh toán này cũng nh tin tởng hơn vào ngân hàng thì ngân hàng cần phải có những biện pháp sau:

- Giới thiệu bằng cách quảng cáo tính u việt của thanh toán CTĐT trên phơng tiện thông tin đại chúng, tổ chức các hội nghị ngân hàng...

- Cải tiến đổi mới phong cách giao dịch làm cho ngời dân hiểu đợc và sử dụng phơng thức CTĐT nhiều hơn.

NHN0&PTNT Nam Hà Nội cũng cần phải mở rộng mạng lới dịch vụ thanh toán - chuyển tiền cho dân c bằng cách thực hiện chuyển tiền không phải chỉ ở trụ sở chính mà có thể ngay tại phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm. Thành lập một bộ phận chuyên nhận chuyển tiền và bố trí nơi thuận tiện dễ dàng cho khách hàng.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỪ TẠI NHN0 & PTNT NAM HÀ NỘI.DOC (Trang 30 -31 )

×