0
Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

Hiện đại hoá công nghệ thanh toán qua ngân hàng và đội ngũ cán bộ

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỪ TẠI NHN0 & PTNT NAM HÀ NỘI.DOC (Trang 29 -30 )

I- Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của nhno & ptnt nam hà nội

1. Hiện đại hoá công nghệ thanh toán qua ngân hàng và đội ngũ cán bộ

Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng là một trong những định hớng cơ bản và có tính chất chiến lợc trong tiến trình đổi mơí toàn diện sâu sắc của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Mục tiêu chiến lợc kinh doanh lâu dài của NHN0&PTNT Nam Hà Nội là trên cơ sở xây dựng mô hình thí điểm ngân hàng hiện đại, sử dụng công nghệ ngân hàng tiên tiến, tỷ trọng các dịch vụ và cung cấp các tiện ích ngân hàng cao so với tín dụng truyền thống. Để thực hiện mục tiêu này, chi nhánh đã chú trọng trang bị cơ sở vật chất ban đầu, nhất là hệ thống máy tính có khả năng đáp ứng đợc yêu cầu đổi mới công nghệ thông tin. Hiện tại chi nhánh đang áp dụng thí điểm chơng trình giao dịch ngân hàng bán lẻ. Đến nay chơng trình thực hiện vẫn còn một số trục trặc về kỹ thuật, việc khai thác số liệu lập báo cáo cân đối kế toán và các báo cáo khác còn trục trặc cần xử lý kịp thời.

Nền kinh tế không ngừng phát triển, phát sinh nhiều nhu cầu thanh toán mới, đòi hỏi NHN0&PTNT nói riêng và NHNN nói chung phải liên tục đổi mới, tự hoàn thiện mình để hoà nhập vào hệ thống ngân hàng thế giới. Xuất phát từ thực trạng công tác thanh toán tại NHN0&PTNT Nam Hà Nội và nhu cầu thực tế của thị tr-

ờng hiện nay, theo em ngân hàng nên đẩy mạnh tiến độ hiện đại hoá công nghệ trên các mặt sau:

- Xử lý kịp thời một số trục trặc về kỹ thuật của chơng trình giao dịch ngân hàng bán lẻ trên hệ thống máy tính đợc coi là hiện đại nhất hiện nay. Một mặt giúp ngân hàng thực hiện đúng vai trò trung gian thanh toán của mình với khẩu hiệu nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đem lại sự tin tởng và gắn bó với khách hàng đồng thời tiết kiệm đợc sức lao động cho cán bộ ngân hàng.

- Ngân hàng nên nối mạng với tất cả các chi nhánh ngân hàng trong toàn quốc để thanh toán trực tiếp với nhau, từ đó rút ngắn thời gian thanh toán, đẩy nhanh tốc độ chu chuyển vốn trong nền kinh tế.

- Ngân hàng cũng cần phải xúc tiến các phần mềm tin học đầu t trang thiết bị máy tính có công suất lớn, đọc và xử lý chứng từ bằng kỹ thuật tự động, bên cạnh phải cải tiến chứng từ thích hợp với yêu cầu sử dụng máy đọc tự động.

* Về đào tạoh cán bộ.

Ngân hàng viên có những đổi mới trong công tác đào tạo cán bộ sao cho phù hợp với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế bằng cách kết hợp giữa chi nhánh ngân hàng với các trờng đại học, các trung tâm đào tạo giáo dục cũng nh thống nhất về những đổi mới cải thiện trong nội dung đào tạo cán bộ công nhana viên trên các mặt: kiến thức nghiệp vụ, công nghệ ngân hàng, tin học, ngoại ngữ để có đợc một đội ngũ cán bộ với diện mạo mới: thành thạo nghiệp vụ, tác phong nhanh nhẹn, hiện đại, văn minh, lịch sự tỏng giao tiếp và phục vụ khách hàng.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỪ TẠI NHN0 & PTNT NAM HÀ NỘI.DOC (Trang 29 -30 )

×