0
Tải bản đầy đủ (.doc) (47 trang)

Về chế độ, chính sách BHXH

Một phần của tài liệu CÔNG TÁC CHI TRẢ BHXH Ở HUYỆN CẨM XUYÊN - HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2000-2002. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.DOC (Trang 40 -42 )

II. Thực trạng công tác chi trả BHXH ở huyện cẩm Xuyên năm 2000 2002.

3. Về chế độ, chính sách BHXH

a.Chế độ hưu trí

Chế độ hưu trí là một chính sách lớn của xã hội, nó quyết định đời sống của người lao động trong những năm còn lại của cuộc đời sau khi đã về hưu. Vì vậy, các chế độ chính sách cần hoàn thiện song hành với sự phát triển chung của toàn xã hội.

Hiện nay, tuổi thọ trung bình quân của ngừơi dân ở các nước có xu hướng ngày càng tăng lên và mức sinh ngày càng giảm. Đa số các nước độ tuổi nghỉ hưu được quy định tăng tương ứng nhằm giảm bớt gánh nặng xã hội về chi BHXH cũng như tận dụng chất xám của người lao động.

Quy định độ tuổi nghỉ hưu hợp lý sẽ hạn chế sự mất cân đối quỹ BHXH, đồng thời thu hút lực lượng lao động có trình độ cao cống hiến cho công cuộc xây dựng đất nước.

Pháp luật cần có quy định mềm dẻo hơn trong chế độ này sao cho phù hợp với tính chất nghề nghiệp, điều kiện kinh tế – xã hội, vừa khai thác được hiệu quả tiềm năng và chất lượng lao động.

Cụ thể, những đề xuất của em đối với chế độ hưu trí như sau : Nên quy định lại tuổi nghỉ hưu :

- Đối với những người làm trong điều kiện bình thường thì nên quy định bắt buộc tuổi nghỉ hưu như sau :

+ Nam : 60 tuổi nghỉ hưu + Nữ : 60 tuổi nghỉ hưu

- Đối với những người làm việc trong môi trường độc hại, điều kiện làm việc kém an toàn, nên điều chỉnh sao cho họ có thể nghỉ sớm hơn bình thường từ 10 năm trở xuống (nếu họ muốn). Tuy nhiên họ phải đảm bảo thời gian đóng BHXH là 25 năm.

Chính sách BHXH vẫn có đan xen với chính sách ưu đãi xã hội. Những người đi B, C, K phải do pháp luật ưu đãi, xã hội điều chỉnh chứ không phải do pháp luật BHXH điều chỉnh. Vì vậy cần phải tách chính sách này ra khỏi chính sách BHXH để đảm bảo cho sự chi trả của quỹ BHXH.

 Mức trợ cấp BHXH chưa phù hợp với quan hệ đóng- hưởng giữa các nhóm lao động trong việc quy định sau 30 năm đóng BHXH thì từ năm thứ 31 mổi năm đóng thêm được hưởng một lần bằng 1/2 tháng lương nhưng không quá 5 tháng. Việc quy định như vậy là không đảm bảo công bằng xã hội. Vì vậy, theo em nên không nên khống chế số thời gian chi trả lần đầu cho số tháng trên 30 năm là 5 tháng, mà tính chi trả tương ứng thời gian đóng BHXH vượt trội trên 30 năm, mỗi năm 1/2 tháng lương bình quân.

Việc tính lương hưu dựa vào mức lương bình quân 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu cũng nên xem xét lại, bởi vì có người trong 5 năm cuối hệ số lương chỉ thay đổi 2 lần nhưng cũng có người hệ số lương trong 5 năm cuối lại thay đổi 3 lần. Nếu chỉ dựa vào mức lương bình quân trong 5 năm cuối để tính lương hưu cũng không đảm bảo công bằng xã hội.

Quy định rõ cơ sở y tế nào được khám chữa bệnh và điều trị bệnh cho người lao động hưởng BHXH.

Đối với những người lao động có thời gian nghỉ nhiều hơn 180 ngày thì mức hưởng trợ cấp BHXH là 65% hoặc70% mức lương đóng BHXH. Thực tế, đây là những người thực sự gặp khó khăn, cần có sự hỗ trợ lớn về thu nhập để đảm bảo đời sống. Vì vậy, để đảm bảo công bằng xã hội, Nhà nước nên chăng quy định lại tỉ lệ hưởng trợ cấp với nhóm người này là75% tiền lương đóng BHXH trước khi nghỉ không phân biệt số năm đóng BHXH.

Quy định rõ trách nhiệm của y, bác sỹ, lương y xác nhận ngày nghỉ ốm cho người lao động.

Một phần của tài liệu CÔNG TÁC CHI TRẢ BHXH Ở HUYỆN CẨM XUYÊN - HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2000-2002. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.DOC (Trang 40 -42 )

×