0
Tải bản đầy đủ (.doc) (47 trang)

Chi trả chế độ thai sản.

Một phần của tài liệu CÔNG TÁC CHI TRẢ BHXH Ở HUYỆN CẨM XUYÊN - HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2000-2002. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.DOC (Trang 27 -29 )

II. Thực trạng công tác chi trả BHXH ở huyện cẩm Xuyên năm 2000 2002.

b. Chi trả chế độ thai sản.

Trong Nghị định 12/CP của Chính phủ quy định : Các trường hợp được hưởng

- Lao động nữ có thai, sinh con thứ nhất, thứ hai. - Lao động nữ nuôi con sơ sinh.

Điều kiện

- Có tham gia đóng góp BHXH.

 Thời hạn.

- Khi có thai được nghỉ khám thai 3 lần, mỗi lần 1 ngày. - Sẩy thai nghỉ từ 20 ngày đến 30 ngày tuỳ theo tháng thai.

- Khi sinh con được nghỉ từ 4 đến 6 tháng tuỳ theo điều kiện làm việc - Sinh 1 lần nhiều con thì tính từ con thứ 2 trở đi, mỗi con sinh thêm mẹ được nghỉ thêm 30 ngày.

- Trường hợp sau khi sinh con chết, người mẹ được nghỉ 75 ngày kể từ ngày sinh, nếu con dưới 60 ngày tuổi bị chết thì người mẹ được nghỉ thêm 15 ngày kể từ khi con bị chết nhưng không quá thời hạn nghỉ sinh con theo quy định chung.

Nếu nuôi con sơ sinh thì người nuôi được nghỉ cho đến khi con đủ 4‐ tháng tuổi.

Mức trợ cấp

- Được hưởng trợ cấp bằng 100% mức tiền lương làm cơ sở đóng BHXH trước khi nghỉ trong thời hạn đã nêu.

- Được trợ cấp thêm một tháng tiền lương.

Với đặc điểm là huyện tập trung nhiều nhà máy thuộc công nghiệp dệt, may, thực phẩm…nên việc thực hiện chế độ trợ cấp thai sản là nhu cầu đòi hỏi thường xuyên của người lao động bởi vì số lao động trong huyện đa phần là nữ. Chế độ này nhằm giúp người lao động nữ có khoản trợ cấp để thay thế cho khoản thu nhập bị mất đi do không làm việc vì sinh con. Hơn nữa, việc quy định thời gian nghỉ đã tính đến yếu tố điều kiện và môi trường lao động nhằm đảm bảo sức khoẻ cho sản phụ thuộc các nhóm lao động khác nhau.Và đây là kết quả đạt được khi thực hiện chế độ này.

Bảng 7: Chi trả chế độ thai sản 2000 -2002 .

NĂM

CHỈ TIÊU TĂNG GIẢM QUA CÁC NĂM CÁC NĂM SỐ NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG (NGƯỜI) SỐ TIỀN ĐƯỢC HƯỞNG (ĐV :1000 đồng) SỐ TIỀN (ĐV :1000 đồng) TỶ LỆ (% ) 2000 117 186.404 - - 2001 129 187.402 + 998 0,54 2002 119 275.378 + 87.976 46,95

(Nguồn số liệu: BHXH huyện Cẩm Xuyên)

Từ bảng số liệu trên chúng ta thấy:

Năm 2001 số tiền được hưởng tăng 998.000 đồng hay 0,54% điều này là do số người được hưởng trợ cấp thai sản năm 2001 nhiều hơn năm 2000, số người được hưởng tăng lên như vậy là do số lao động nữ trong độ tuổi sinh đẻ và những người sinh con thứ nhất, thứ hai tương đối lớn cho nên việc tăng số tiền chi trả trợ cấp thai sản cho người tham gia đóng BHXH đó là điều tất yếu. Năm 2002 số tiền được hưởng tăng số tuyệt đối là 87.976.000 đồng tức 46,95%, nhưng số nguời được hưởng chế độ thai sản giảm so với năm 2001. Số người được hưởng giảm đi mà số tiền được hưởng lại tăng lên đột biến như vậy là do năm 2002 số người sinh con ít hơn năm 2001 và đặc biệt là do điều kiện và trang thiết bị y tế, thuốc men ngày càng hiện đại hơn, giá cả những trang thiết bị y tế ngày một đắt hơn, và hơn nữa ngày càng có nhiều doanh nghiệp, xuất hiện trong nhiều thành phần kinh tế, nên mức độ chi trả ngày một nhiều và tăng lên một cách đáng kể.

Một phần của tài liệu CÔNG TÁC CHI TRẢ BHXH Ở HUYỆN CẨM XUYÊN - HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2000-2002. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.DOC (Trang 27 -29 )

×