0
Tải bản đầy đủ (.doc) (47 trang)

Chế độ Tử tuất.

Một phần của tài liệu CÔNG TÁC CHI TRẢ BHXH Ở HUYỆN CẨM XUYÊN - HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2000-2002. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.DOC (Trang 32 -36 )

II. Thực trạng công tác chi trả BHXH ở huyện cẩm Xuyên năm 2000 2002.

e. Chế độ Tử tuất.

Nghị định 12/CP của Chính phủ quy định :  Các trường hợp

- Người lao động đang làm việc bị ốm đau bệnh tật hoặc tai nạn chết. - Những người đang nghỉ chờ hưu bị chết.

- Những người đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng (như hưu, mất sức lao động, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp) bị chết những trường hợp trên thân nhân được hưởng chế độ trả trước.

Tham gia BHXH dưới 15 năm mà chết thân nhân được hưởng trợ cấp 1 lần.

Tham gia BHXH từ 15 năm trở lên mà chết thì được hưởng trợ cấp hàng tháng kèm theo các điều kiện của thân nhân.

 Các loại trợ cấp

- Mai táng phí : chung cho tất cả mọi người chết là bằng 8 tháng tiền lương tối thiểu.

- Trợ cấp 1 lần : người lao động chưa đủ 15 năm đóng BHXH hoặc thân nhân chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng. Mức trợ cấp là mỗi năm đóng BHXH thì được một tháng tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH nhưng không quá 12 tháng.

Đối với người đang hưởng hưu chết mà thân nhân không đủ điều kiện trợ cấp hàng tháng thì nếu chết trong năm hưởng hưu thứ nhất thì được hưởng 12 tháng lương hưu. nếu chết từ năm hưởng hưu thứ 2 trở đi, mỗi năm đã hưởng BHXH giảm đi một tháng lương, nhưng tối thiểu cũng bằng 3 tháng lương hưu.

- Trợ cấp tuất hàng tháng : khi thân nhân của người đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng ở vào một trong các trường hợp sau:

+ Con chưa đủ 15 tuổi hoặc đến 15 tuổi nếu đang đi học.

+ Bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ chồng đã hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi).

Mức trợ cấp được hưởng đối với mỗi thân nhân bằng 40% tiền lương tối thiểu nhưng không quá 4 suất. Những người cô đơn, không người nuôi dưỡng thì được trợ cấp bằng 70% tiền lương tối thiểu.

BHXH huyện còn chịu trách nhiệm quản lý đối tượng là người về hưu, lão thành cách mạng và mất sức lao động. Khi những người này chết thì thân nhân tiến hành làm hồ sơ xin hưởng tiền tuất tuỳ theo điều hưởng một lần hoặc hàng tháng. Chi trả BHXH ở BHXH huyện chủ yếu là cho đối tượng hưu là công nhân viên chức chiếm tỷ lệ lớn còn lại là hưu trí quân đội và lão thành cách mạng chiếm tỷ lệ nhỏ. Các đối tượng hưởng chế độ tuất trên địa bàn huyện như sau:

NĂM

CHỈ TIÊU SỐ TIỀN TĂNG GIẢM QUA CÁC NĂM NĂM SỐ NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP SỐ TIỀN TRỢ CẤP (ĐV :1000 đồng) SỐ TIỀN (ĐV :1000 đồng) TỶ LỆ(%) NSNN QBHXH NSNN QBHXH NSNN QBHXH NSNN QBHXH 200 0 836 116 812.990 95.746 - - - - 200 1 865 89 969.908 97.744 +156.918 + 1.980 19,30 2,07 200 2 871 60 880.939 131.163 - 88.969 +33.419 9,17 34,19

(Nguồn số liệu: BHXH huyện Cẩm Xuyên.)

Qua bảng số liệu trên chúng ta thấy từ nguồn ngân sách Nhà nước và từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội :

Trong năm 2001 nguồn ngân sách Nhà nước chi trả lớn hơn nguồn quỹ BHXH cụ thể là tăng 156.918.000 đồng tức là tăng 19,30 so với năm 2000 và nguồn quỹ BHXH cũng tăng nhưng với số tiền bé hơn là 1.980.000 đồng hay tăng 2,07% . Nguyên nhân hai nguồn này tăng lên là do chi trả cho con của người lao động bị chết chưa đủ 15 tuổi hoặc bố, mẹ, vợ hoặc chồng người nuôi dưỡng hợp pháp đã hết tuổi lao động.

Năm 2002 số tiền trợ cấp từ nguồn quỹ BHXH cũng tăng 33.419.000 đồng tức là tăng 34,19% so với năm 2001. Nhưng số tiền trợ cấp đối với nguồn NSNN giảm 88.969.000 đồng hay giảm 9,17% (so với năm 2001). Nguyên nhân giảm là qua quá trình rà soát hồ sơ của các đối tượng hưởng tuất, BHXH huyện phát hiện và cắt giảm kịp thời một số lượng tương đối lớn các đối tượng ở tuổi trưởng thành hết hạn hưởng.

g. Chế độ Tai nạn lao động và Bệnh nghề nghiệp (TNLĐ - BNN)

Nghị định 12/CP của Chính phủ quy định :  Trường hợp được xác định là TNLĐ và BNN.

- Bị tai nạn trong giờ làm việc, tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc theo yêu cầu của chủ sử dụng lao động.

- Bị tai nạn lao động ngoài giờ làm việc theo yêu cầu của chủ sử dụng lao động.

- Bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc.

- Bị các bệnh nghề nghiệp do môi trường và điều kiện lao động. Danh mục BNN do Bộ y tế và Bộ lao động- thương binh xã hội quy định.

 Điều kiện được hưởng trợ cấp - Có tham gia đóng BHXH

- Có giám định thương tật, bệnh tật theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các loại trợ cấp

 Khi bị TNLĐ, BNN trong thời gian điều trị người lao động vẫn được hưởng lương và các chi phí điều trị do chủ sử dụng lao động chi trả (không thuộc trợ cấp BHXH).

 Khi đã ổn định thương tật, được giám định thương tật thì được hưởng trợ cấp BHXH tính từ khi ra viện, gồm :

- Trợ cấp 1 lần (nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 5-30% bằng từ 4 đến 12 tháng tiền lương tối thiểu).

- Trợ cấp hàng tháng( nếu bị suy giảm từ 31% trở lên) bằng từ 0,1- 1,6 lần mức lương tối thiểu tuỳ thuộc vào tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.

- Được phụ cấp cho người phục vụ bằng 0,8 mức tiền lương tối thiểu đối với những người mất khả năng lao động từ 81% trở lên và bị liệt cột sống, mù hai mắt, cụt hai tay, tâm thần nặng.

- Nếu bị TNLĐ hoặc BNN mà chết thì gia đình được hưởng trợ cấp một lần bằng 20 tháng tiền lương tối thiểu và được hưởng trợ cấp trước, không phụ thuộc vào thời gian đóng BHXH.

- Người bị TNLĐ và BNN có đủ điều kiện được hưởng trợ cấp hưu trí. Cùng với sự phát triển kinh tế, điều kiện lao động và cống tác an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiêp ở nước ta hiện nay đã có sự thay đổi đáng kể. Mặc đã có nhiều cải cách nhưng để xoá bỏ hoàn toàn TNLĐ và BNN là điều không thể. Vì vậy chế độ này được quan tâm đặc biệt ở những nước thực hiện BHXH đối với người lao động.

Kết quả chi trả chế độ trợ cấp TNLĐvà BNN tại BHXH huyện như sau :

NĂM

CHỈ TIÊU SỐ TIỀN TĂNG GIẢM QUA CÁC NĂM NĂM SỐ NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP SỐ TIỀN TRỢ CẤP (ĐV :1000 đồng) SỐ TIỀN (ĐV :1000 đồng) TỶ LỆ(%) NSNN QBHXH NSNN QBHXH NSNN QBHXH NSNN QBHXH 2000 16 19 19.558 18.208 - - - - 2001 16 15 29.019 25.078 +9.461 +6.870 48,37 37,73 2002 15 10 26.515 30.931 -2.504 +5.853 8,63 23,34

(Nguồn số liệu: BHXH huyện Cẩm Xuyên.)

Qua số liệu trên chúng ta thấy: Số tiền chi trả qua các năm đều có sự tăng, giảm khác nhau cụ thể :

Từ nguồn ngân sách, năm 2001 tăng là 9.46.000 đồng tức tăng 48,37% so với năm 2000. Nguyên nhân dẫn đến sự biến động trên là do có sự điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH theo nghị định 176/CP. Năm 2002 giảm 8,63% hay giảm là 2.504.000 đồng so với năm 2001. Nguyên nhân là do các đối tượng lao động di chuyển đến các tỉnh bạn, và có nhiều trường hợp bị chết…

Nguồn quỹ: năm 2001 tăng hơn năm 2000 là 6.870.000 đồng tức là tăng 37,73% và năm 2002 tăng hơn năm 2001 là 5.853.000 đồng hay là tăng 23,34%. Nguyên nhân dẫn đến sự tăng số tiền chi trả qua các năm là do số cán bộ công chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, các xí nghiệp sản xuất bị tai nạn ngày càng tăng vì gặp nhiều rủi ro trong lao động sản xuất, chế độ bảo hộ lao động không đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc, công tác…

Một phần của tài liệu CÔNG TÁC CHI TRẢ BHXH Ở HUYỆN CẨM XUYÊN - HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2000-2002. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.DOC (Trang 32 -36 )

×