0
Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

Các biện pháp về giá cả

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SP TẠI CÔNG TY XNH DA GIÀY SG-CHI NHÁNH HN.DOC.DOC (Trang 33 -34 )

IV. Các nhân tố ảnh hởng tới tiêu thụ và các biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ

b) Các biện pháp về giá cả

Nh đã nói ở trên, chiến lợc giá cả có một vai trò quan trọng trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Do đó, việc xác định chính sách giá đúng có ý nghĩa sống còn đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Chính sách giá đúng sẽ giúp doanh nghiệp bán đợc nhiều hàng hoá, thực hiện mục tiêu lợi nhuận tăng thị phần và nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trờng.

Chính sách giá của một sản phẩm không đợc quy định một cách dứt khoát khi tung sản phẩm ra thị trờng mà nó đợc xem xét lại định kỳ trong suốt "vòng đời sản phẩm" tuỳ theo những thay đổi về mục tiêu của doanh nghiệp, sự vận động của thị trờng, chi phí của doanh nghiệp và chính sách của ngời cạnh tranh.

Việc hình thành giá của mỗi doanh nghiệp phải đảm bảo khả năng bù đắp chi phí sản xuất cho doanh nghiệp, nó sẽ trở thành mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp trong trờng hợp trên thị trờng có quá nhiều ngời sản xuất, sự cạnh tranh gay gắt tràn lan khắp nơi hay nhu cầu của khách hàng biến động mạnh.

Ngoài ra xác định giá còn phải đảm bảo sao cho tăng lợi nhuận trớc mắt, giành vị trí hàng đầu về các chỉ tiêu thị phần và chỉ tiêu chất lợng hàng hoá

Khi tính giá ban đầu, doanh nghiệp sử dụng các quan điểm các nhau về vấn đề hình thành giá cả. Một trong những quan điểm đó là xác định giá theo nguyên tắc địa lý, khi mà doanh nghiệp quyết định phải tính giá nh thế nào đối với ngời tiêu dùng ở xa và lựa chọn hoặc xác định giá FOB tại địa điểm xuất xứ hàng hoá hoặc phơng pháp xác định giá thống nhất có tính cớc phí vận chuyển hoặc phơng pháp xác định giá khu vực theo quan điểm thứ hai…

là xác định giá cả chiết khấu và bù trừ. Khi doanh nghiệp áp dụng chiết khấu cho việc thanh toán bằng tiềm mặt, chiết khấu về số lợng hàng mua và chế độ bù trừ. Xác định giá để kích thích tiêu thụ nh giảm giá, bớt giá cho khách hàng mua với số lợng lớn hay mua hàng thay toán ngay.

Nh vậy, tuỳ thuộc vào khả năng của từng doanh nghiệp mà có cách xác định giá cho phù hợp để đảm bảo mục tiêu của mình. Với từng mức giá khác nhau doanh nghiệp phải xác định đợc lợi nhuận mà mặt hàng đó đem lại và làm sao cho khách hàng thấy đợc phần lợi ích của mình khi mua mặt hàng đó.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SP TẠI CÔNG TY XNH DA GIÀY SG-CHI NHÁNH HN.DOC.DOC (Trang 33 -34 )

×