0
Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

Các biện pháp đánh giá kết quả tiêu thụ

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SP TẠI CÔNG TY XNH DA GIÀY SG-CHI NHÁNH HN.DOC.DOC (Trang 25 -27 )

Hiệu quả tiêu thụ sản phẩm thể hiện thông qua các chỉ tiêu phản ánh tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

* Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ về mặt khối lợng sản phẩm + Dùng thớc đo hiện vật

SL1i

Ths = --- x 100% SLki

Trong đó: SL1i: Sản lợng thực tế của loại sản phẩm thứ i SLki: Sản lợng kế hoạch của loại sản phẩm thứ i + Dùng thớc đo giá trị: Dùng cho toàn bộ sản phẩm hàng hoá

∑ (SL1i x gki)

Ts = --- x 10%

∑ (SLki x gki)

Trong đó : Ts tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch tiêu thụ chung về sản phẩm hàng hoá

gki: giá bán kế hoạch của sản phẩm thứ i

Nếu Ts > 100% tức là doanh nghiệp hoàn thành vợt mức kế hoạch tiêu thụ Nếu Ts = 100% tức là doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch tiêu thụ

Qua công thức trên ta thấy khi tính Ts thì có sự bù trừ giữa các loại mặt bằng và nh vậy doanh nghiệp có thể hoàn thành về tiêu thụ chung. Nhng đối với từng loại mặt hàng thì có thể không hoàn thành kế hoạch. Do đó, để có thể kết luận chính xác thì ta phải xem xét các mặt hàng cá biệt.

SL1i x gki

tsi = --- x 100% SLki x gki

* Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ về mặt hàng chủ yếu

Thực chất của việc phân tích này là phân tích tình hình thực hiện kế hoạch khối lợng sản phẩm tiêu thụ trong mối quan hệ cân đối chung của nền kinh tế quốc dân, vì vậy cần quán triệt nguyên tắc không đợc lấy mặt hàng tiêu thụ vợt kế hoạch bù cho mặt hàng tiêu thụ không đạt kế hoạch

Để phân tích, ngời ta dựa vào tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch tiêu thụ về mặt hàng chủ yếu để đánh giá

∑ SLk 1i x gki

Tc = --- x 100%

∑SLki x gki

Trong đó: Tc: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch tiêu thụ mặt hàng chủ yếu SLk

1i: Sản lợng sản phẩm tiêu thụ thực tế trong kế hoạch SLki: sản lợng sản phẩm tiêu thụ kế hoạch

gki: đơn giá bình quân theo kế hoạch Từ công thức trên ta thấy:

Nếu Tc = 100% tức là doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch tiêu thụ về mặt hàng chủ yếu

Nếu Tc < 100% tức là doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch tiêu thụ về mặt hàng chủ yếu

* Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ trong mối quan hệ với sản xuất và dự trữ

Giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Dựa vào mối quan hệ này ngời ta có thể t ính đợc số lợng sản phẩm đợc bán ra bằng công thức:

B= Dđ + N - Dc

Trong đó: B- số lợng sản phẩm bán ra trong kỳ Dđ- số lợng sản phẩm dự trữ đầu kỳ

N - số lợng sản phẩm sản xuất hoặc mua vào nhập kho trong kỳ Dc- số lợng sản phẩm dự trữ cuối kỳ

Về mặt hiện vật thì công thức trên tính cho từng loại sản phẩm nhng về mặt giá trị thì có thể tính chung cho toàn bộ sản phẩm

Trong 3 nhân tố trên thì nhân tố sản lợng nhập kho trong kỳ là chủ yếu. Nó quyết định số lợng sản phẩm bán ra. Tuy nhiên trong công tác quản lý thì ng- ời ta lại thờng chú ý nhân tố dự trữ cuối kỳ, đầu kỳ. Đây là sự phản chiếu trở lại của tiêu thụ , nó cho biết khả năng và xu thế tiêu thụ của mỗi loại hàng hoá, mức độ tiếp nhận của thị trờng ra sao.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SP TẠI CÔNG TY XNH DA GIÀY SG-CHI NHÁNH HN.DOC.DOC (Trang 25 -27 )

×