0
Tải bản đầy đủ (.doc) (41 trang)

Lớp điều khiển truynhập môi trường HIPERLAN Type I

Một phần của tài liệu CHAPTER II CÁC TIÊU CHUẨN CỦA MẠNG WLAN.DOC (Trang 28 -30 )

HIPERLAN Type I sử dụng một giao thức MAC phân bố gọi là đa truy nhập không ưu tiên loại trừ độ lợi EY-NPMA. EY-NPMA thực chất là CSMA cộng với quá trình ưu tiên hoá. Việc truy nhập kênh không được ưu tiên vì chỉ có các gói số liệu sẵn sàng tại lúc tại lúc bắt đầu mỗi chu kỳ kênh được phép tham gia. Các nút sau khi trải qua quá trình phân giải tranh chấp dựa trên quá trình xác nhận ưu tiên và lùi chờ ngẫu nhiên (xem Hình 2.22). Rõ ràng là, nếu hai nút có các mẫu truy nhập khác nhau thì các khoảng thời gian truyền dẫn và lắng nghe mạng cũng như quá trình truyền dẫn gói sẽ không hoàn toàn trùng khớp nhau. Khe thời gian có độ dài thay đổi phụ thuộc vào khe đang trong giai đoạn nghe hoặc khe trong giai đoạn phát

tín hiệu. Trong tất cả các phần sau tất cả các thời điểm của bit dữ liệu đều tương ứng với tốc độ bit 23,5297 Mbps. Mẫu truy nhập (Nút B ) Mẫu truy nhập (Nút C ) Nút C phát hiện quá trình phát đang diễn ra Nút D phát hiện quá trình phát đang diễn ra Mẫu truy nhập (Nút A )

Nút B phát hiện gói của nút A Gói (Nút A ) Loại bỏ khe sống sót Xung dãn Ưu tiên Xung đột Phát Loại bỏ Yield Khoảng backoff (Nút B ) Khoảng backoff (Nút A )

Hình 2.22: Hoạt động của giao thức EY-NPMA

Giai đoạn ưu tiên bao gồm 5 khe mỗi khe có 168 bit. Gói có độ ưu tiên phát cao nhất tương ứng với gói đang giữ mẫu truy nhập với giá trị thập phân lớn nhất. Vì thế, một mẫu truy nhập có mức ưu tiên cao nhất (mức 5) sẽ không chứa một khe thời gian rỗi nào ở phần đầu của mẫu truy nhập. trong khi một mẫu có độ ưu tiên thấp nhất có tới 4 khe rỗi. Khoảng thời gian tranh chấp có thể được chia thành hai giai đoạn: khử bỏ và sinh lợi. Giai đoạn khử bỏ liên quan đến quá trình dãn xung với một số lượng ngẫu nhiên các khe thời gian (từ 0 đến 12), mỗi khe có 212 bit. Việc dãn xung được thực hiện độc lập với nút phát. Độ rộng xung biến đổi theo phân bố xác suất hình học p=0,5. Vì thế, xung này rộng hơn một khe thời gian với xác suất bằng 0,5 và rộng hơn hai khe thời gian với xác suất bằng 0,25, và cứ như vậy. Sau khi xung được giãn, các nút thực hiện quá trình cảm biến sóng mang trên một khe rỗi 256 bit. Giai đoạn loại trừ kêt thúc với một khe rỗi (gọi là khe xác minh sống sót loại trừ). Chỉ có các bộ xác nhận mới lưu giữ đồng thời độ truy nhập ưu tiên cao nhất và lựa chọn xung dãn dài nhất tồn tại lâu hơn giai đoạn loại trừ và tiến tới giai đoạn sinh lợi. Ở đây là số lượng ngẫu nhiên các khe rỗi (0-9) được lựa chọn theo tỷ số hình học r = 0,1. Chiều dài mỗi khe bằng 168 bit. Nếu một nút phát hiện được tín hiệu sau một khoảng thời gian bằng với tổng số các khe rỗi thì gói số liệu được phát. Ngược lại nút này hoãn cho đến khi kết thúc quá trình truyền dẫn gói

hiện tại. Khoảng thời gian ưu tiên và tranh chấp gồm hai giai đoạn lắng nghe được phân tách với nhau bởi một giai đoạn truyền dẫn (mẫu truy nhập), mỗi giai đoạn có độ dài khác nhau. Việc chỉ sử dụng một giai đoạn truyền dẫn làm giảm phần thông tin phụ thực hiện chuyển mạch vô tuyến. Điều này giải thích tại sao các khe ưu tiên được xây dựng dựa trên cơ sở các số thập phân mà không phải là các số nhị phân (mà trong trường hợp này cần ít các khe thời gian hơn).

Quá trình đồng bộ hoá được thực hiện bằng cách ép các mẫu truy nhập bắt đầu sau khi kết thúc một quá trình truyền dẫn gói.

Nếu môi trường truyền dẫn là rỗi trong khoảng nhỏ nhất 2000 bit, EY- NPMA cho phép truy nhập tức thì mà không yêu cầu phải truyền dẫn một mẫu truy nhập. Giống như 802.11 các gói unicast được xác nhận trong khi các gói broadcast và multicast không được xác nhận.

Một phần của tài liệu CHAPTER II CÁC TIÊU CHUẨN CỦA MẠNG WLAN.DOC (Trang 28 -30 )

×