0
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

Form Trả sách:

Một phần của tài liệu BAO CAO QUAN LY THU VIEN.DOC (Trang 37 -41 )

- TextBox: txtMaPhieuTra: được đặt ở chế độ Disable, hiển thị mã phiếu trả được cấp phát tự động khi thêm mới 1 phiếu trả sách vào cơ sở dữ liệu. Mã phiếu trả có dạng PTxxxxx (trong đó xxxxx là các số từ 00001 đến 99999).

- DateTimePicker: dtpNgayMuon: dựa vào mã thẻ và tên sách mà độc giả muốn trả, chương trình sẽ vào cơ sở dữ liệu bảng PHIEUMUON để lấy ra ngày mượn sách tương ứng của độc giả đó.

- DateTimePicker: dtpNgayTra: là ngày mà thư viện quy định độc trả đến trả sách. Ngày trả được quy định bằng cách tính từ ngày trả + 7 ngày sau đó .Nếu độc giả trả không đúng hạn thì nhân viên thư viện sẽ phạt độc giả theo quy định của thư viện.

- ComBoBox: cboMaThe: chứa các mã thẻ độc giả đang mượn sách được lưu trong cơ sở dữ liệu của bảng PHIEUMUON, cho phép người dùng chọn mã thẻ của độc giả đang thực hiện việc trả sách. Combobox này chỉ cho người dùng kích chọn chứ không cho nhập tay vào.

- Listbox: lsbThongTinDocGia: hiển thị thông tin đầy đủ của độc giả tương ứng với mã thẻ được chọn ở trên để nhân viên thư viện có thể xác nhận thông tin của độc giả một cách nhanh chóng. Listbox này chỉ hiển thị thông tin độc giả mà không cho phép người dùng thao tác gì trên đây hết cả.

- Button: btnLuu : cho phép người dùng thêm thông tin phiếu trả sách mới vào. Kiểm tra các thông tin được nhập vào có đầy đủ theo yêu cầu của cơ sở dữ liệu hay không? Nếu mọi thông tin đều được nhập đúng thì thực hiện Insert thông tin Phiếu trả sách xuống DataGridView dgvPhieuTra và lưu vào cơ sở dữ liệu trong bảng PHIEUTRA,CHITIETPHIEUTRA và đưa ra thông báo Thêm Phiếu trả sách thành công. Đồng thời trong cơ sở dữ liệu của bảng SACH sẽ tự động cập nhật cột tổng số bản của sách được trả cộng thêm 1.

- Button: btnThoat: cho phép người dùng thoát khỏi form Lập phiếu trả sách. - DataGridview: dgvPhieuTra: load thông tin Phiếu trả từ cơ sở dữ liệu lên và từ form lưu xuống. Khi người dùng kích vào 1 ô bất kỳ trên 1 dòng của

DataGridView thì thông tin của dòng đó sẽ được load lên đầy đủ các textbox, combobox, datetimepicker ở trên.

- DataGridview: dgvSachMuon: load thông tin những Sach mà độc giả đã mượn từ cơ sở dữ liệu.

8.11. Form Thống kê phiếu mượn :

- Cho phép người dùng lập báo cáo, xem danh sách thông tin phiếu mượn.

8.12. Form thống kê phiếu trả :

Một phần của tài liệu BAO CAO QUAN LY THU VIEN.DOC (Trang 37 -41 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×