0
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

Form Mượn sách:

Một phần của tài liệu BAO CAO QUAN LY THU VIEN.DOC (Trang 34 -37 )

- TextBox: txtMaPhieuMuon: được đặt ở chế độ Disable, hiển thị mã phiếu trả được cấp phát tự động khi thêm mới 1 phiếu mượn sách vào cơ sở dữ liệu. Mã phiếu mượn có dạng PMxxxxx (trong đó xxxxx là các số từ 00001 đến 99999).

- DateTimePicker: dtpNgayMuon: Ngày mượn phải là ngày hiện tại mà độc giả đến để mượn sách.

- DateTimePicker: dtpNgayTra: là ngày mà thư viện quy định độc trả đến trả sách. Ngày trả được quy định bằng cách tính từ ngày mượn + 7 ngày sau đó. Nếu độc giả không trả đúng hạn thì thư viện sẽ phạt độc giả theo quy định của thư viện.

- Combobox: cboMaThe: chứa các mã thẻ độc giả được lưu trong cơ sở dữ liệu của bảng LAPTHE, cho phép người dùng chọn mã thẻ của độc giả đang thực hiện việc mượn sách. Combobox này chỉ cho người dùng kích chọn chứ không cho nhập tay vào.

- DataGridview: dgv ChonSach : load thông tin Sách từ cơ sở dữ liệu lên. Cho phép người dùng chọn sách trực tiếp trên DataGridView, người dùng chỉ cần click vào 1 ô can cột Tên sách thì combobox sẽ hiện ra và cho người dùng chọn sách cần cho mượn. Khi người dùng chọn 1 sách trong combobox thì thông tin của sách đó sẽ được hiển thị cùng dòng với ô vừa chọn, nếu người dùng đã chọn sách đó rồi thì sẽ hiển thông báo “Sách đã được chọn, vui lòng chọn sách khác!”.

- Listbox: lsbThongTinDocGia: hiển thị thông tin đầy đủ của độc giả tương ứng với mã thẻ được chọn ở trên để nhân viên thư viện có thể xác nhận thông tin của độc giả một cách nhanh chóng. Listbox này chỉ hiển thị thông tin độc giả mà không cho phép người dùng thao tác gì trên đây hết cả.

- Button: btnThêm : cho phép người dùng thêm thông tin phiếu mượn sách mới vào. Kiểm tra các thông tin được nhập vào có đầy đủ theo yêu cầu của cơ sở dữ liệu hay không? Chương trình cũng sẽ kiểm tra xem mã thẻ được chọn có mượn quá số sách quy định là 5 quyển sách cho 1 thẻ mượn hay chưa? Nếu đã mượn đủ 5 quyển rồi thì hiện thông báo không cho mượn nữa. Và chương trình cũng kiểm tra xem tên sách được chọn để mượn có còn trong cơ sở dữ liệu hay không? Nếu đã hết thì hiện thong báo sách đã hết và không cho mượn. Nếu mọi thông tin đều được nhập đúng và các điều kiện mượn sách đều được đáp ứng (1 thẻ mượn dưới 5 quyển sách, sách muốn mượn còn trong cơ sở dữ liệu) thì thực hiện Insert thông tin Phiếu mượn sách xuống DataGridView dgvPhieuMuon và lưu vào cơ sở dữ liệu trong bảng PHIEUMUON, và đưa ra thông báo Thêm Phiếu mượn sách thành công. Đồng thời trong cơ sở dữ liệu của bảng SACH sẽ tự động cập nhật cột tổng số bản của sách được mượn trừ đi 1.

- Button: btnSửa : cho phép người dùng sửa thông tin Phiếu mượn sách. Khi người dùng sửa các thông tin của phiếu mượn sách, chương trình sẽ tiếp tục kiểm tra xem các thông tin được sửa đó có hợp lệ với qui định của các combobox ở trên hay không? Chương trình cũng sẽ kiểm tra xem mã thẻ được chọn có mượn quá số sách quy định là 5 quyển sách cho 1 thẻ mượn hay chưa? Nếu đã mượn đủ 5 quyển rồi thì hiện thông báo không cho mượn nữa. Và chương trình cũng kiểm tra xem tên sách được chọn để mượn có còn trong cơ sở dữ liệu hay không? Nếu đã hết thì hiện thong báo sách đã hết và không cho mượn. Nếu mọi thông tin đều được nhập đúng và các điều kiện mượn sách đều

được đáp ứng (1 thẻ mượn dưới 5 quyển sách, sách muốn mượn còn trong cơ sở dữ liệu) thì thực hiện Update các thông tin đó xuống datagridview và bảng PHIEUMUON trong cơ sở dữ liệu và đưa ra thông báo Sửa Phiếu mượn sách thành công.

- Button: btnXóa : cho phép người dùng xóa thông tin phiếu mượn sách. Nếu người dùng kích vào nút Xóa này mà vẫn chưa chọn phiếu mượn sách nào để xóa thì hiện thông báo “Không có Phiếu mượn sách nào để xóa. Đề nghị bạn chọn phiếu mượn muốn xóa”. Khi người dùng chọn 1 hoặc nhiều phiếu mượn sách để xóa, chương trình sẽ hiện 1 thông báo hỏi lại 1 lần nữa là “Bạn có thực sự muốn xóa Phiếu mượn sách này không?”, cùng 2 nút Yes và No. Nếu chọn Yes, chương trình sẽ thực hiện Delete thông tin của phiếu mượn sách được chọn từ datagridview và trong cơ sở dữ liệu của bảng PHIEUMUON và đưa ra thông báo việc xóa phiếu mượn sách thành công. Nếu chọn No, chương trình sẽ không làm gì.

- Button: btnThoat: cho phép người dùng thoát khỏi form Lập phiếu mượn sách.

- DataGridview: dgvPhieuMuon: load thông tin Phiếu mượn từ cơ sở dữ liệu lên và từ form lưu xuống. Khi người dùng kích vào 1 ô bất kỳ trên 1 dòng của DataGridView thì thong tin của dòng đó sẽ được load lên đầy đủ các textbox, combobox,datetimepicker ở trên.

Một phần của tài liệu BAO CAO QUAN LY THU VIEN.DOC (Trang 34 -37 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×