0
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

Form Cập nhật sách:

Một phần của tài liệu BAO CAO QUAN LY THU VIEN.DOC (Trang 31 -34 )

- TextBox: txtMaSach: được đặt ở chế độ Disable, hiển thị mã sách được cấp phát tự động khi thêm mới 1 sách vào cơ sở dữ liệu. Mã sách có dạng MSxxxxx (trong đó xxxxx là các số từ 00001 đến 99999).

- TextBox: txtTenSach: cho phép người dùng nhập vào tên sách muốn thêm vào cơ sở dữ liệu. Textbox này không cho nhập số.

- TextBox: txtTacGia: cho phép người dùng nhập vào tên tác giả muốn thêm vào cơ sở dữ liệu. Textbox này chỉ cho nhập vào các dữ liệu là chữ và khoảng trống, không cho nhập số và các ký tự đặc biệt.

- ComBoBox:cboLoaiSach: chứa tên các loại sách được lưu trong cơ sở dữ liệu, cho phép người dùng chọn loại sách tương ứng với sách đang được thêm vào. Combobox này chỉ cho người dùng kích chọn chứ không cho nhập tay vào. Khi lưu xuống cơ sở dữ liệu bảng SACH, tên loại sách sẽ được lưu xuống thành mã loại sách tương ứng.

- ComBoBox:cboNgonNgu: chứa tên các ngôn ngữ được lưu trong cơ sở dữ liệu, cho phép người dùng chọn ngôn ngữ phù hợp với sách đang được thêm vào. Combobox này chỉ cho người dùng kích chọn chứ không cho nhập tay vào.

- Textbox: txtNhaXB: cho phép người dùng nhập vào tên nhà xuất bản của sách đang được thêm vào cơ sở dữ liệu.

- Textbox: txtNamXB: cho phép người dùng nhập vào năm xuất bản của sách mà người dùng muốn thêm vào cơ sở dữ liệu .Textbox này chỉ được nhập theo định dạng năm, không được nhập chữ. Giới hạn của Năm xuất bản sách là từ năm hiện tại lùi về 60 năm trước. Nếu sách nào được nhập có năm xuất bản vượt khỏi giới hạn này thì thông báo lỗi.

- Textbox: txtTongSoBan: cho phép người dùng nhập vào tổng số bản của sách mà người dùng muốn thêm vào cơ sở dữ liệu .Textbox này chỉ được nhập số không được nhập chữ.

- Textbox: txtSoTrang: cho phép người dùng nhập vào số trang của sách mà người dùng muốn thêm vào cơ sở dữ liệu .Textbox này chỉ được nhập số không được nhập chữ.

- Textbox: txtTinhTrang: cho phép người dùng cập nhật tình trạng của sách là còn hay hết.

- Button: btnThêm : cho phép người dùng thêm thông tin sách mới vào. Nếu sách đã có thì không được thêm vào. Kiểm tra các thông tin được nhập vào có đầy đủ theo yêu cầu của cơ sở dữ liệu hay không và các dữ liệu nhập vào có hợp lệ theo quy định của các textbox ở trên hay không? Nếu người dùng chưa nhập hoặc nhập sai thì đưa ra thông báo cho người dùng biết để sửa lỗi. Nếu mọi thông tin đều được nhập đúng thì thực hiện Insert thông tin Sách xuống DataGridView dgvSach và lưu vào cơ sở dữ liệu trong bảng SACH, và đưa ra thông báo Thêm Sách thành công.

- Button: btnSửa : cho phép người dùng sửa thông tin sách. Khi người dùng sửa các thông tin của sách, chương trình sẽ tiếp tục kiểm tra xem các thông tin được sửa đó có hợp lệ với qui định của các textbox ở trên hay không? Nếu thông tin nhập vào không hợp lệ hoặc nhập thiếu thì đưa ra thông báo cho người dùng biết lỗi ở đâu để sửa lại. Nếu mọi thông tin đều hợp lệ thì thực hiện Update các thông tin đó xuống datagridview và bảng SACH trong cơ sở dữ liệu và đưa ra thông

- Button: btnXóa : cho phép người dùng xóa thông tin sách. Nếu người dùng kích vào nút Xóa này mà vẫn chưa chọn sách nào để xóa thì hiện thông báo “Không có Sách nào để xóa. Đề nghị bạn chọn sách muốn xóa”.Nếu người dùng kích chọn 1 mã sách mà đang được cho mượn thì chương trình sẽ hiển thị thông báo “Sách này đang được cho mượn nên không thể xóa”. Khi người dùng chọn 1 sách để xóa, chương trình sẽ hiện 1 thông báo hỏi lại 1 lần nữa là “Bạn có thực sự muốn xóa Sách này không?”, cùng 2 nút Yes và No. Nếu chọn Yes, chương trình sẽ thực hiện Delete thông tin của sách được chọn từ datagridview và trong cơ sở dữ liệu của bảng SACH và đưa ra thông báo việc xóa sách thành công. Nếu chọn No, chương trình sẽ không làm gì.

- Button: btnThoát : cho phép người dùng thoát khỏi form Cập nhật sách.

- DataGridview: dgvSach: load thông tin các Sách từ cơ sở dữ liệu lên và từ form lưu xuống. Khi người dùng kích vào 1 ô bất kỳ trên 1 dòng của DataGridView thì thong tin của dòng đó sẽ được load lên đầy đủ các textbox, combobox,datetimepicker ở trên.

Một phần của tài liệu BAO CAO QUAN LY THU VIEN.DOC (Trang 31 -34 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×