0
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

Form Lập thẻ :

Một phần của tài liệu BAO CAO QUAN LY THU VIEN.DOC (Trang 25 -28 )

- TextBox: txtMaTheMuon: được đặt ở chế độ Disable, hiển thị mã thẻ được cấp phát tự động khi thêm mới 1 thẻ mượn sách vào cơ sở dữ liệu. Mã thẻ mượn sách có dạng MTxxxxx (trong đó xxxxx là các số từ 00001 đến 99999).

- DateTimePicker: dtpNgayLapThe: được đặt ở chế độ Disable . Ngày lập thẻ phải là ngày hiện tại mà độc giả đến để lập thẻ ,nếu không phải thì không chấp nhận.

- DateTimePicker: dtpNgayHetHan: được đặt ở chế độ Disable, quy định sau 1năm kể từ ngày lập thẻ thì thẻ độc giả hết hạn khi đó độc giả sẽ không được mượn sách nữa mà phải làm thẻ mới. Datetimepicker này sẽ từ động load ngày hết hạn lên form mà không cho người dùng nhập vào để tránh sai sót.

- TextBox: txtMaDocGia: được đặt ở chế độ Disable, hiển thị mã độc giả được cấp phát tự động khi thêm mới 1 độc giả vào cơ sở dữ liệu. Mã Độc giả có dạng DGxxxxx (trong đó xxxxx là các số từ 00001 đến 99999).

- TextBox: txtHoTen: cho phép người dùng nhập vào họ tên của độc giả muốn thêm vào cơ sở dữ liệu. Textbox này chỉ cho nhập vào các dữ liệu là chữ và khoảng trống, không cho nhập số và các ký tự đặc biệt.

- TextBox: txtCMND: cho phép người dùng nhập vào số chứng minh nhân dân của độc giả đang được thêm vào. TextBox này chỉ cho nhập số và không có khoảng trắng.

- RadioButton: gồm 2 radiobutton rdNam và rdNu. Cho phép người dùng kích chọn giới tính của Độc giả đang được thêm vào.

- ComBoBox: cboLoaiDocGia: chứa tên các loại độc giả được lưu trong cơ sở dữ liệu, cho phép người dùng chọn loại độc giả phù hợp với độc giả đang đăng ký lập thẻ. Combobox này chỉ cho người dùng kích chọn chứ không cho nhập tay vào. Khi lưu xuống cơ sở dữ liệu bảng DOCGIA, tên loại độc giả sẽ được lưu xuống thành mã loại độc giả tương ứng.

- Textbox: txtDienThoai: cho phép người dùng nhập vào số điện thoại liên lạc của độc giả đang được thêm vào. Textbox này chỉ cho nhập số và không có khoảng trắng.

- Textbox: txtEmail: cho phép người dùng nhập vào địa chỉ email của độc giả. Bắt buộc phải nhập với định dạng của email gồm: xxxx@xxxx.xxxx.xxxx (trong đó các ký tự được gạch dưới là định dạng bắt buộc phải có đối với 1 địa chỉ email, ví dụ: minh@gmail.com).

- Textbox: txtDiaChi: cho phép người dùng nhập vào địa chỉ của độc giả đang được thêm vào.

- DateTimePicker: dtpNgaySinh: cho phép người dùng chọn ngày sinh của độc giả. Ngày sinh phải lớn hơn hoặc bằng 18 tuổi, nếu nhỏ hơn không chấp nhận.

- Button: btnThêm : cho phép người dùng thêm thông tin thẻ mượn và thông tin độc giả mới vào. Nếu thẻ mượn hoặc độc giả đã có thì không được thêm vào. Kiểm tra các thông tin được nhập vào có đầy đủ theo yêu cầu của cơ sở dữ liệu hay không và các dữ liệu nhập vào có hợp lệ theo quy định của các textbox, datetimepicker ở trên hay không? Nếu người dùng chưa nhập hoặc nhập sai thì đưa ra thông báo cho người dùng biết để sửa lỗi. Nếu mọi thông tin đều được nhập đúng thì thực hiện Insert thông tin Thẻ mượn và thông tin Độc giả xuống DataGridView dgvTheDG và lưu thông tin Thẻ mượn vào cơ sở dữ liệu trong

bảng LAPTHE, lưu thông tin độc giả vào cơ sở dữ liệu trong bảng DOCGIA và đưa ra thông báo Thêm Thẻ mượn thành công.

- Button: btnSửa : cho phép người dùng sửa thông tin thẻ mượn và thông tin của độc giả. Khi người dùng sửa các thông tin của thẻ mượn hoặc của độc giả, chương trình sẽ tiếp tục kiểm tra xem các thông tin được sửa đó có hợp lệ với qui định của các textbox, datetimepicker ở trên hay không? Nếu thông tin nhập vào không hợp lệ hoặc nhập thiếu thì đưa ra thông báo cho người dùng biết lỗi ở đâu để sửa lại. Nếu mọi thông tin đều hợp lệ thì thực hiện Update các thông tin đó xuống datagridview và các bảng tương ứng trong cơ sở dữ liệu và đưa ra thông báo Sửa thẻ mượn thành công.

- Button: btnXóa : cho phép người dùng xóa thông tin thẻ mượn. Nếu người dùng kích vào nút Xóa này mà vẫn chưa chọn thẻ mượn nào để xóa thì hiện thông báo “Không có Thẻ mượn nào để xóa. Đề nghị bạn chọn Thẻ mượn muốn xóa”. Nếu người dùng kích chọn 1 mã thẻ mà đang mượn sách thì chương trình sẽ hiển thị thông báo “Thẻ này đang được mượn sách nên không thể xóa”. Khi người dùng chọn 1 hoặc nhiều thẻ mượn để xóa, chương trình sẽ hiện 1 thông báo hỏi lại 1 lần nữa là “Bạn có thực sự muốn xóa Thẻ mượn này không?”, cùng 2 nút Yes và No. Nếu chọn Yes, chương trình sẽ thực hiện Delete thông tin của thẻ mượn được chọn từ datagridview và trong cơ sở dữ liệu của 2 bảng LAPTHE và DOCGIA và đưa ra thông báo việc xóa thẻ mượn thành công. Nếu chọn No, chương trình sẽ không làm gì.

- Button: btnThoat: khi người dùng kích vào button này, form Lập Thẻ Mượn Sách sẽ được thoát ra và chương trình lúc này sẽ chỉ hiển thị MainForm.

- DataGridView: dgvTheDG: hiển thị thông tin thẻ mượn được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu của 2 bảng LAPTHE, DOCGIA để người sử dụng tiện theo dõi. Khi người dùng kích chọn 1 ô bất kỳ trong datagridview thì mọi thông tin của dòng đó sẽ được load lại lên các textbox, datetimepicker, combobox tương ứng cho người dùng xem và sửa đổi (nếu muốn).

Một phần của tài liệu BAO CAO QUAN LY THU VIEN.DOC (Trang 25 -28 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×