0
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

Form Tìm kiếm độc giả:

Một phần của tài liệu BAO CAO QUAN LY THU VIEN.DOC (Trang 29 -31 )

- Textbox: txtHoTenDG: cho phép người dùng nhập vào tên độc giả mà nhân viên đang cần tìm vào. Textbox này chỉ cho nhập chữ và khoảng trắng.

- ComBoBox:cboLoaiDG: cho phép người dùng kích chọn loại độc giả muốn tìm kiếm. Combobox này chỉ cho phép kích chọn mà không cho phép người dùn nhập tay vào. Các dữ liệu trong combobox này được load từ cơ sở dữ liệu bảng LOAIDOCGIA lên.

- Button: btnTim : cho phép người dùng tìm thông tin của độc giả theo họ tên và loại độc giả. Khi người dùng kích vào nút Tìm chương trình sẽ kiểm tra xem textbox hay combobox được nhập dữ liệu vào để quyết định việc tìm kiếm theo yêu cầu nào của người dùng. Tiếp theo chương trình sẽ đi vào cơ sở dữ liệu bảng DOCGIA để tìm xem có dữ liệu nào trùng với dữ liệu người dùng nhập vào hay không. Nếu có thì sẽ hiển thị thông tin đầy đủ của độc giả theo yêu cầu mà người dùng muốn tìm lên DataGridView dgvDanhSach với các cột tương ứng. Nếu không thì hiển thị thông báo “Không có độc giả theo như yêu cầu tìm kiếm” và không load gì vào trong DataGridView.

- Button: btnTìmTatCa : cho phép người dùng tìm thông tin của tất cả các độc giả hiện có trong cơ sở dữ liệu bảng DOCGIA nếu nguời dùng muốn xem hết tất cả

các độc giả. Button này sẽ thực hiện load tất cả thông tin của các độc giả lên DataGridView mà không dựa vào bất kỳ 1 yêu cầu nào được nhập vào của người dùng.

- Button: btnThoat: cho phép người dùng thoát khỏi form Tìm kiếm độc giả.

- DataGridview: dgvThongTinDocGia: load thông tin Độc giả từ cơ sở dữ liệu lên dựa vào các điều kiện tìm kiếm mà người dùng nhập vào.

Một phần của tài liệu BAO CAO QUAN LY THU VIEN.DOC (Trang 29 -31 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×