0
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

Nhiệm vụ các phòng ban 1 Giám đốc:

Một phần của tài liệu BIỆN PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY RƯỢU THĂNG LONG.DOC.DOC (Trang 26 -28 )

II. Cơ cấu tổ chức của công ty

2. Nhiệm vụ các phòng ban 1 Giám đốc:

2.1. Giám đốc:

Là ngời chỉ đạo mọi hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm pháp lý với nhà nớc về hoạt động sản xuất kinh doanh. Định kỳ tổ chức việc phân tích tình hình thực hiện khế hoạch báo cáo công khai trớc cán bộ công nhân viên và báo cáo lên cơ quan cấp trên

2.2. Phòng tổ chức hành chính:

- Làm công tác tổ chức cán bộ, nhân sự, tiền lơng và các chế độ đối với cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty.

- Quản lý hồ sơ và văn th lu trữ.

- Quản lý nhà đất và các thiết bị lao động của công ty. - Công tác quản trị văn phòng phẩm in ấn.

- Công tác tạp vụ y tế.

- Công tác thi đua tuyên truyền.

2.2. Phòng kế toán tài chính

- Lập kế hoạch hành chính, chi phí lu thông.

- Thực hiện tốt kế toán tài chính cho công ty đảm bảo không bị ách tắc trong sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo về công nợ và thu hồi công nợ, không để khách hàng nợ dây da khó đòi.

- Cân đối thu chi, phân tích các nghiệp vụ phát sinh đồng thời tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản theo định kỳ và đột xuất. Báo cáo đúng qui định

2.3. Phòng kinh doanh tiếp thị

- Làm công tác nghiên cứu và phân tích thị trờng. - Lập kế hoạch và thực hiện các dự án kinh doanh.

- Chủ trì dự thoả, hợp đồng nguyên vật liệu và bán sản phẩm cùng với phòng kế toán tài chính.

- ứng dụng và thực hiện ISO 9002 tại công ty.

2.4. Phòng kỹ thuật

- Chỉ đạo công tác kỹ thuật để hoàn chỉnh công tác sản xuất, sản xuất ra những sản phẩm có chất lợng cao.

- Cố vấn chỉ đạo về xây dựng cơ bản và sửa chữa, xuống các phòng ban kiểm tra chất lợng sản phẩm (KCS) ban kỹ thuật công nghệ và ban cơ điện.

2.4. Phòng bảo vệ

- Bảo vệ tài sản của công ty.

- Phòng chống bão lụt, trộm cắp, cháy nổ. - Thực hiện kiểm tra hành chính.

Một phần của tài liệu BIỆN PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY RƯỢU THĂNG LONG.DOC.DOC (Trang 26 -28 )

×