0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

Cơ cấu tổ chức, năng lực quản lý của Phòng Tài nguyên và Môi trường

Một phần của tài liệu LUẬN VĂN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Trang 55 -58 )

7. Kết quả đạt được và những tồn tại của luận văn

2.2. Cơ cấu tổ chức, năng lực quản lý của Phòng Tài nguyên và Môi trường

kiến trúc, phát triển đô thị, nhà ở và công sở, vật liệu xây dựng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, công viên cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến bãi đỗ xe đô thị).

2.2. Cơ cấu tổ chức, năng lực quản lý của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận quận

2.2.1.Cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận gồm có 01 Trưởng phòng, quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn nghiệp vụ.

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện các mặt công tác chuyên môn và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác theo sự phân công của Trưởng phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy quyền điều hành các hoạt động của Phòng.

Cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường được thể hiện qua sở đồ sau:

Hình 2.3: Sơ đồ bộ máy tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Đã ẩn

2.2.2.Năng lực quản lý của Phòng Tài nguyên và Môi trường

2.2.2.1. Về nhân sự và trình độ chuyên môn

Bảng 2.1 Bảng thống kê nhân sự và trình độ chuyên môn

Số thứ tự Đơn vị/Chức vụ Số lượng (người) Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Cử nhân Cao đẳng 1 Trưởng phòng 1 1 / / 2 Phó Trưởng phòng 2 2 / / 3 Tổ Môi trường 6 / 4 2 4 Tổ Tài nguyên 8 1 6 1 5 Tổ Thanh tra - pháp chế 5 1 4 / 6 Tổ Hành chính 4 / 3 1 Tổng cộng 26 5 17 4

Số lượng, chất lượng viên chức, người lao động hiện tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Đã ẩn có tổng cộng 26 con người. Trong đó 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng, 18 công chức, 5 lao động hợp đồng. Về trình độ chuyên môn: 05 thạc sỹ, 17 đại học, 04 cao đẳng. Nhìn chung, trình độ đội ngũ cán bộ địa tại Phòng Tài nguyên và Môi trường dần dần được chuẩn hóa, ngày một nâng cao để đáp ứng nhu cầu công việc đề ra.

Về chuyên ngành đào tạo: Quản lý đất đai 14 người; trắc địa 3 người; Luật học 4; Khoa học môi trường 04 người; kế toán 01 người.

Bảng 2.2 Bảng thống kê cán bộ theo số năm kinh nghiệm

Stt Trình độ Thâm niên công tác

< 5 năm 5 ÷ 15 năm >15 năm

1 Thạc sỹ 2 1 2

2 Cử nhân 10 7

3 Cao đẳng 3 1

(Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Đã ẩn)

Thực trạng cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường hiện nay chủ yếu là cán bộ trẻ, do đó thâm niên công tác chưa lâu. Mặt khác, do quá trình luân chuyển nên những cán bộ có thâm niên lâu năm tại Phòng Tài nguyên và Môi trường còn ít nhưng có vai trò rất quan trọng bởi vì vừa hướng dẫn các cán bộ trẻ nắm bắt công việc và phải thực hiện những hồ sơ đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm công tác lâu năm.

2.2.2.2. Cơ sở vật chất của Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bảng 2.3 Thống kê tình hình trang thiết bị, phương tiện tại Phòng Tài nguyên và Môi trường STT Phương tiện, trang thiết bị Số lượng (cái) Thông số kỹ thuật, hãng sản xuất

STT Phương tiện, trang thiết bị Số lượng (cái) Thông số kỹ thuật, hãng sản xuất 2 Máy in 7 Canon 3 Máy vi tính 26 Dell

4 Máy scan 1 Fujistu

Về cơ sở vật chất, Phòng Tài nguyên và Môi trường có 1máy photo A3 và A4, 07 máy in, 26 máy vi tính, 01 máy scan văn vản… Cơ sở vật chất và kĩ thuật được nhà nước bổ sung và cập nhật các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin mới giúp cho công tác cấp GCN giảm bớt gánh nặng và thời gian các thủ tục được rút ngắn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng đất.

Một phần của tài liệu LUẬN VĂN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Trang 55 -58 )

×