0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (42 trang)

Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ ăn uống

Một phần của tài liệu BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN VĂN HÓA ẨM THỰC VAI TRÒ ẨM THỰC ĐƯỜNG PHỐ HÀ NỘI TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM (Trang 25 -26 )

Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình tạo ra và thực hiện sản phẩm du lịch cũng như quyết định mức độ khai thác tiềm năng du lịch nhằm thoả mãn nhu cầu của khách du lịch. Chính vì vậy nên sự phát triển của ngành du lịch bao giờ cũng gắn liền với việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật.

Một số giải pháp phát triển các thành phần cơ bản cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch: Thứ nhất: Việc khai thác đòi hỏi phải có nhận thức đúng, xử sự đúng mực, tôn trọng giá trị tự nhiên và giá trị truyền thống, giá trị nhân văn. Công tác quy hoạch và nghiên cứu thị trường phải đi trước một bước để đặt mục tiêu phát triển phù hợp với đặc điểm tài nguyên, không gian và sức chứa của Hà Nội.

Thứ hai: Cần kết hợp hài hoà giữa tài nguyên du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch giúp cho cơ sở phục vụ du lịch có hiệu quả, kéo dài thời gian sử dụng chúng trong năm.

Thứ ba: Do khách du lịch đông, lại từ nhiều nơi đến nên nhu cầu về hàng hoá của họ rất phong phú, đa dạng, tuỳ theo đặc điểm tiêu dùng như tính truyền thống, tính dân

tộc… Từ đó cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đáp ứng nhu cầu trên cũng phong phú, đa dạng, từ cửa hàng bán thực phẩm, rau quả, cửa hàng bán đồ lưu niệm đến các cửa hàng bán đồ chuyên dùng cho du lịch, bán hàng tiêu dùng (bằng ngoại tệ hay nội tệ…).

Thứ tư: Vai trò quyết định định trên hết là yếu tố con người tức nguồn nhân lực du lịch, từ việc hoạch định chính sách, chiến lược kinh doanh cho tới quy trình phục vụ du lịch và hình thành giá trị gia tăng cho sản phẩm du lịch. Giải pháp về tăng cường đào tạo, chuyển giao kiến thức, kỹ năng về du lịch, nâng cao nhận thức du lịch cho mọi đối tượng là cần thiết phải thực hiện cả trước mắt và lâu dài. Đầu tư vào các cơ sở đào tạo du lịch trong vùng và tăng cường đào tạo tại chỗ là những biện pháp kèm theo. Tiến hành đào tạo theo địa chỉ và khuyến khích, hỗ trợ công nhận kỹ năng nghề cho việc tự đào tạo tại doanh nghiệp.

Một phần của tài liệu BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN VĂN HÓA ẨM THỰC VAI TRÒ ẨM THỰC ĐƯỜNG PHỐ HÀ NỘI TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM (Trang 25 -26 )

×