0
Tải bản đầy đủ (.docx) (50 trang)

H Hệ thống dự toán bao gồm các dự toán như:

Một phần của tài liệu ACC304 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOPICA (Trang 26 -27 )

Hệ thống dự toán bao gồm các dự toán như:

a. Dự toán định mức chi phí b. Dự toán sản phẩm dở dang c. Dự toán thành phẩm xuất bán

d. Dự toán bán hàng, dự toán mua hàng, dự toán chi phí, dự toán dòng tiền

Vì: Một hệ thống dự toán là tập hợp những dự toán có liên quan với nhau, bao gồm dự toán bán hàng, dự toán sản xuất, dự toán mua hàng, dự toán nhân công, dự toán chi phí sản xuất chung, dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, dự toán dòng tiền.

Hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo quy trình sản xuất được áp dụng để tính giá thành những sản phẩm:

a. Chưa xác định trước người mua

b. Sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Nhà nước qui định c. Thường được tái lập lại nhiều lần trong sản xuất

d. Sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật riêng của doanh nghiệp

Vì: Giá thành sản phẩm bao gồm giá thành sản xuất sản phẩm và giá thành toàn bộ. Theo quy trình sản xuất, sản phẩm áp dụng để tính giá thành là sản phẩm luôn được tái lập trong sản xuất.

Hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo đơn đặt hàng được áp dụng để tính giá thành những sản phẩm có đặc điểm gì trong các nội dung sau:

a. Sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật đặc biệt b. Xác định trước người mua

c. Sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Nhà nước qui định d. Ít được tái lập lại trong sản xuất

Vì: Các chi phí sản xuất liên quan đến từng sản phẩm, công việc hay đơn đặt hàng có thể phát sinh ở nhiều địa điểm khác nhau nhưng phạm vi cần tập hợp chi phí lại là các sản phẩm, đơn đặt hàng đã xác định trước người mua.

Một phần của tài liệu ACC304 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOPICA (Trang 26 -27 )

×