0
Tải bản đầy đủ (.docx) (50 trang)

L Lãi trên biến phí là:

Một phần của tài liệu ACC304 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOPICA (Trang 31 -32 )

Lãi trên biến phí là:

a. Khoản chênh lệch giữa giá bán và chi phí biến đổi b. Khoảng chênh lệch giữa giá bán và chi phí cố định c. Tổng chi phí biến đổi

d. Chênh lệch giữa giá kế hoạch và chi phí biến đổi

Vì: Lãi trên biến phí là chênh lệch giữa giá bán (hay doanh thu) với chi phí biến đổi của nó

Liên quan đến chi phí thích hợp, chi phí khấu hao thường được phân loại như:

a. Chi phí có thể tránh được b. Chi phí cố định

c. Chi phí biến đổi d. Chi phí chìm

Vì:Chi phí chìm thường là chi phí đã chi ra để thực hiện một dự án đang được xem xét có được tiếp tục nữa hay không, hoặc chi phí khấu hao TSCĐ đã được mua sắm hoặc đã được xây dựng.

Liên quan đến phương án quyết định mua ngoài hoặc tự sản xuất, khi nào chi phí cố định là thích hợp?

a. Không thể xác định khi không có trường hợp cụ thể b. Chi phí cố định luôn không thích hợp

c. Chi phí cố định luôn là chi phí thích hợp

d. Chi phí cố định là thích hợp khi chúng có sự khác biệt giữa các phương án

Vì: Khi doanh nghiệp quyết định dự án mua mới hay vẫn sử dụng TSCĐ cũ, nếu có sự khác biệt giữa các phương án (Chi phí mua máy mới khác giá trị thanh lý TSCĐ cũ ) thì chi phí cố định là chi phí thích hợp cho việc quyết định mua ngoài hoặc tự sản xuất.

Liên quan đến phương án quyết định mua ngoài hoặc tự sản xuất, nhân tố nào sau đây cần xem xét?

a. Diện tích kho tàng của doanh nghiệp.

b. Liệu nhà cung cấp có cung cấp đầy đủ số lượng đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của doanh nghiệp hay không? Sản phẩm mua ngoài có đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng? Nhà cung cấp có tin cậy không?

c. Liệu nhà cung cấp có cung cấp đầy đủ số lượng NVL để sản xuất sản phẩm không? d. Nhà cung cấp có nguồn nhân lực thế nào?

Vì: Khi xem xét các nhân tố để đưa ra quyết định mua ngoài hay tự sản xuất, nhà lãnh đạo ngoài việc phải xem xét về chi phí (so sánh xem phương án nào tốn kém hơn), xem xét về chất lượng thì còn phải xem xét các yêu tố khác liên quan tới nhà cung cấp như có khả năng cunng cấp đủ số lượng hàng hóa công ty cần hay không, xem xét mức độ tin cậy của nhà cung cấp nhằm mục đích tránh các rủi ro.

Lợi nhuận mục tiêu là:

a. Mức lợi nhuận doanh nghiệp dự kiến đạt được trong kỳ kế toán và cũng là mức lợi nhuận mong muốn của doanh nghiệp. (2 ý)

b. Mức lợi nhuận doanh nghiệp dự kiến đạt được trong kỳ kế toán. c. Mức lợi nhuận thực tế của kỳ kế toán

d. Mức lợi nhuận mong muốn của doanh nghiệp.

Vì: Lợi nhuận mục tiêu là mức lợi nhuận doanh nghiệp dự kiến đạt được trong kỳ kế toán. Nói cách khác đây chính là mức lợi nhuận mong muốn của doanh nghiệp.

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

a. Việc lập dự toán không cần sự phối hợp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. b. Việc lập dự toán chỉ cần sự phối hợp giữa bộ phận kế toán và ban giám đốc c. Việc lập dự toán cần có sự phối hợp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp d. Việc lập dự toán chỉ cần sự phối hợp của ban giám đốc.

Vì: Dự toán là một bản viết tóm tắt chính thức (hay là báo cáo) các kế hoạch quản lý cho một thời kỳ cụ thể trong tương lai, thể hiện qua các thuật ngữ tài chính. Thông thường, nó đưa ra các phương pháp cơ bản nhằm kết nối các mục tiêu đã thỏa thuận trong toàn bộ doanh nghiệp.

Một phần của tài liệu ACC304 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOPICA (Trang 31 -32 )

×