0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (110 trang)

Trình bày và chứng minh sự phù hợp của sản phẩm với các tiêu chuẩn an toàn

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM ĐỀ TÀI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SỮA CHUA GẠO LỨT (Trang 84 -87 )

toàn thực phẩm theo yêu cầu của pháp luật

Tên chỉ tiêu Yêu cầu

1. Màu sắc Màu trắng sữa hoặc màu đặc trưng của phụ liệu bổsung

2. Mùi, vị Đặc trưng cho từng loại sản phẩm

3. Trạng thái Mịn, đặc, sệt

Các chi tiêu cảm quan thực tế thu được của sản phẩm thử nghiệm cũng như bảng mô tả sản phẩm ở phần 5.1

Về phụ gia: Phụ gia thực phẩm: Theo “Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm” Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT ngày 31/8/2001 của Bộ Y tế.

Về nhãn sản phẩm, nội dung trong yêu cầu ghi nhãn ở bảng mô tả phần 5.1 là dựa Theo Quyết định 178/1999/QĐ – TTg ” Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”

Về thời gian cách thức bảo quản:

Đối với sản phẩm đã qua xử lý nhiệt: bảo quản sản phẩm nơi khô, sạch, thoáng mát, ở nhiệt độ thường và thời gian bảo quản không quá 04 tháng tính từ ngày sản xuất

Đối với sản phẩm không qua xử lý nhiệt: Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ nhỏ hơn 10 oC và thời gian bảo quản không quá 30 ngày tính từ ngày sản xuất.

 Đối với sản phẩm mới của nhóm là sản phẩm không qua xử lý nhiệt: Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ nhỏ hơn 10 và thời gian bảo quản không quá 30 ngày tính từ ngày sản xuất. Cụ thể là được bảo quản lạnh tạm thời và bảo quản khi bày bán ở nhiệt độ từ 6-8 và có hạn sử dụng là 15 ngày

Về bao bì & đóng gói: sản phẩm được đóng trong hủ thủy tinh chuyên dụng cho các sản phẩm thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo QCVN 12- 4:2015/BYT.

Về quá trình vận chuyển: Sản phẩm sữa chua không qua xử lý nhiệt được vận chuyển đến nơi tiêu thụ bằng xe lạnh có nhiệt độ nhỏ hơn 10 đến các tủ mát của cửa hàng có nhiệt độ khoảng từ 6-8.

Như vậy, bảng mô tả sản phẩm ngắn gọn được rút ra từ thực tế trạng thái chất lượng sản phẩm và cũng được tham khảo thông qua các quy định của nhà nước liên quan đến dòng sản phẩm sữa chua nên sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo yêu cầu của pháp luật.

CHƯƠNG 6: XÂY DỰNG THÔNG SỐ THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM ĐỀ TÀI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SỮA CHUA GẠO LỨT (Trang 84 -87 )

×