0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (153 trang)

Hướng nghiên cứu tiếp theo

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VỀ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI VIỆT NAM TRƯỚC VÀ TRONG ĐẠI DỊCH COVID 19 (Trang 82 -153 )

Từ thực trạng sử dụng đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020, tác giả muốn hướng nghiên cứu về sự ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính lên hành vi quản trị lợi nhuận. Mục đích của nghiên cứu này là nhằm xem xét sự gia tăng hoặc giảm xuống của tỷ lệ đòn bẩy tác động như thế nào đến hành vi quản trị lợi nhuận. Và đối tượng nghiên cứu là các DNSX niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2015 – 2020.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo Tiếng Việt

1. Doãn Thị Thanh Thuỷ, 2013, Đánh giá thực trạng sử dụng đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại Việt Nam (Luận văn Thạc sĩ ngành: Chính sách công)

2. Đoàn Thục Quyên, 2015, Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Luận án tiến sĩ kinh tế chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng)

3. Đặng Duy Tân, 2017, Tác động của đòn bẩy tài chính đến quyết định đầu tư của các công ty niêm yết - Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam (Luận văn Thạc sĩ kinh tế ngành: Tài chính - Ngân hàng).

4. Nguyễn Thị Bình Minh, 2019, Ảnh hưởng đòn bẩy tài chính đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2009-2017 (Luận văn Thạc sĩ ngành: Tài chính - ngân hàng)

5. Nguyễn Thị Trà My, 2021, Tác động của đòn bẩy tài chính đến độ nhạy cảm của đầu tư và dòng tiền của các công ty niêm yết Việt Nam (Luận văn Thạc sĩ ngành: Tài chính - ngân hàng)

6. Nguyễn Thu Hiền và cộng sự, 2016, Quản trị công ty và quá trình điều chỉnh động cấu trúc vốn - Quan sát từ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP.HCM.

7. PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm, 2008, giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài Chính

Tài liệu tham khảo Tiếng Anh

1. Aldy Pelita Admi et al., 2019, The effect of liquidity, leverage ratio, activities and profitability on stock prices with dividend policy as intervening variables in manufacturing companies in Indonesia and Malaysia 2015-2017, International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance.

Pearson.

3. Coles, Jeff, Naveen Daniel, and Lalitha Naveen, 2006, Managerial incentives and risk taking, Journal of Financial Economics 79, page 431–468

4. Kaplan, S. (2022). CFA Program Exam Prep. Financial Statement Analysis. 5.Murray Z. Frank and Vidhan K. Goyal (2007), Corporate Leverage Adjustment: How Much Do Managers Really Matter?, University of Minnesota, page 1-5. 6. Siti Aisjah et al., 2020, Target and Leverage Adjustment Speed: Evidence on Manufacturing Companies in Indonesia, 23rd Asian Forum of Business Education (AFBE 2019).

7. Murray J. Fisher and Andrea P. Marshall (2008), Understanding descriptive statistics, University of Sydney

8. Võ Thuỳ Anh, 2021, The Impact of COVID-19 Economic Crisis on the Speed of Adjustment toward Target Leverage Ratio: An International Analysis, Finance Research Letters.

PHỤ LỤC 1 - DỮ LIỆU

MÃ CK Ngành - ICB cấp một Ngành - ICB cấp hai Sàn ĐBTC 2015 Nợ trên TTS 2015

Nợ dài hạn trên vốn CSH + nợ dài hạn 2015 Nợ trên VCSH 2015 ĐBTC 2016 Nợ trên TTS 2016 Nợ dài hạn trên VCSH + nợ dài hạn 2016 Nợ trên VCSH 2016

CKV Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin HNX 2.78 0.59 0.03 1.44 2.38 0.57 0.21 1.32 ELC Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin HOSE 1.59 0.37 0.14 0.58 1.52 0.32 0.10 0.48 FPT Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin HOSE 2.51 0.61 0.08 1.56 2.58 0.62 0.08 1.61 ICT Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin HOSE 3.21 0.69 0.00 2.20 3.34 0.71 0.00 2.47 KST Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin HNX 1.85 0.54 0.01 1.16 2.43 0.63 0.00 1.68 ONE Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin HNX 4.57 0.82 0.01 4.43 4.55 0.74 0.00 2.85 POT Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin HNX 3.61 0.78 0.44 3.53 3.94 0.70 0.48 2.35 SAM Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin HOSE 1.39 0.31 0.02 0.44 1.46 0.33 0.01 0.49 SGT Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin HOSE 4.47 0.79 0.72 3.72 4.25 0.74 0.60 2.83 SMT Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin HNX 2.30 0.54 0.03 1.18 2.22 0.55 0.02 1.25 SRA Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin HNX 1.88 0.47 0.33 0.89 1.61 0.28 0.00 0.38 ST8 Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin HOSE 1.25 0.15 0.00 0.18 1.20 0.18 0.00 0.21 TST Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin HNX 1.83 0.49 0.01 0.95 1.96 0.49 0.02 0.96 UNI Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin HNX 1.14 0.05 0.00 0.05 1.06 0.06 0.00 0.06 VIE Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin HNX 2.23 0.50 0.00 1.01 2.02 0.51 0.00 1.04 VLA Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin HNX 1.09 0.07 0.01 0.07 1.09 0.10 0.01 0.11 VTC Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin HNX 1.77 0.39 0.02 0.63 1.98 0.57 0.01 1.30

ACC Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 1.57 0.33 0.02 0.48 1.47 0.31 0.01 0.46

AME Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 2.80 0.65 0.03 1.84 3.07 0.70 0.06 2.28 ARM Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 2.63 0.58 0.08 1.37 2.53 0.63 0.08 1.70

BCE Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 3.91 0.80 0.55 4.10 4.32 0.72 0.22 2.55

BMP Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 1.17 0.17 0.00 0.21 1.24 0.21 0.00 0.26

BPC Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 2.00 0.51 0.00 1.06 2.11 0.54 0.00 1.16

BTS Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 3.66 0.70 0.46 2.29 3.13 0.66 0.43 1.98

BXH Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 2.40 0.59 0.00 1.45 2.44 0.59 0.00 1.44

C32 Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 1.40 0.27 0.00 0.37 1.41 0.31 0.03 0.45

C47 Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 9.89 0.89 0.71 7.75 8.19 0.87 0.69 6.69

C92 Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 4.69 0.81 0.32 4.33 5.24 0.81 0.14 4.15

CAG Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 1.08 0.08 0.02 0.09 1.08 0.06 0.01 0.06 CAV Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HOSE 3.08 0.69 0.03 2.19 3.05 0.66 0.12 1.92

CDC Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 3.13 0.67 0.37 2.07 2.82 0.61 0.19 1.58

CDN Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 1.32 0.18 0.09 0.22 1.25 0.22 0.08 0.28 CIA Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 2.65 0.59 0.00 1.42 2.28 0.55 0.30 1.25

CIG Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 11.10 0.95 0.81 18.26 4.51 0.66 0.32 1.93

CII Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 3.29 0.69 0.65 2.25 2.82 0.58 0.48 1.36

CJC Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 4.97 0.74 0.15 2.84 3.65 0.71 0.09 2.46

CLH Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 5.09 0.78 0.48 3.58 4.07 0.72 0.31 2.59

CLL Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HOSE 1.31 0.22 0.12 0.29 1.23 0.15 0.08 0.17 CMS Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 1.93 0.40 0.08 0.66 1.86 0.51 0.03 1.06 CTB Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 4.45 0.77 0.11 3.44 5.60 0.85 0.78 5.86

CTD Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 2.20 0.59 0.00 1.41 2.06 0.47 0.00 0.88

CTI Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 6.03 0.82 0.76 4.41 4.78 0.77 0.73 3.34

CTT Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 11.36 0.92 0.65 12.01 11.87 0.91 0.50 9.83

CVT Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 2.99 0.69 0.47 2.22 2.86 0.62 0.29 1.60

DC2 Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 2.88 0.70 0.00 2.30 2.94 0.62 0.10 1.62

DC4 Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 2.74 0.65 0.07 1.85 3.09 0.70 0.07 2.32

DHA Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 1.10 0.12 0.01 0.14 1.12 0.09 0.01 0.10

DL1 Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 1.16 0.11 0.05 0.12 1.27 0.23 0.07 0.31

DNP Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 3.01 0.63 0.09 1.69 3.94 0.78 0.66 3.54

DPC Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 1.08 0.08 0.00 0.08 1.10 0.10 0.00 0.12

DPG Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 4.37 0.75 0.52 3.03 4.16 0.77 0.60 3.26

DS3 Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 1.55 0.30 0.22 0.42 1.16 0.11 0.04 0.12 DVP Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HOSE 1.20 0.16 0.06 0.19 1.18 0.15 0.03 0.17 DXP Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 1.11 0.12 0.00 0.14 1.10 0.06 0.00 0.07

DXV Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 1.61 0.31 0.00 0.44 1.50 0.35 0.00 0.55

EMC Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HOSE 3.37 0.71 0.02 2.39 2.86 0.60 0.01 1.48

EVG Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 1.30 0.15 0.00 0.17 1.19 0.17 0.00 0.20

FCM Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 1.89 0.40 0.09 0.66 1.72 0.44 0.05 0.78

FCN Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 2.98 0.66 0.40 1.96 2.85 0.62 0.40 1.70

GEX Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HOSE 1.94 0.39 0.04 0.64 2.19 0.63 0.39 1.68

GKM Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 2.54 0.47 0.16 0.89 2.07 0.55 0.12 1.23

GMD Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HOSE 1.59 0.38 0.24 0.60 1.67 0.42 0.18 0.72

GMX Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 1.43 0.32 0.00 0.48 1.43 0.28 0.00 0.39

GSP Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HOSE 1.57 0.33 0.11 0.49 1.41 0.24 0.01 0.31 HAH Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HOSE 1.74 0.44 0.31 0.77 1.72 0.41 0.26 0.68

HAS Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 2.68 0.68 0.01 2.14 2.55 0.50 0.01 1.02

HBC Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 6.32 0.85 0.28 5.79 6.45 0.84 0.29 5.26

HCC Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 2.10 0.54 0.11 1.19 2.13 0.52 0.08 1.08

HCT Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 1.12 0.16 0.00 0.19 1.18 0.15 0.00 0.18

HDA Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 1.98 0.32 0.01 0.48 1.47 0.32 0.01 0.47

HMH Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 1.06 0.05 0.00 0.05 1.07 0.08 0.00 0.09

HOM Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 2.05 0.50 0.04 1.02 1.92 0.45 0.03 0.82

HT1 Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 3.02 0.63 0.50 1.69 2.46 0.56 0.40 1.27

HTI Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 3.44 0.71 0.69 2.43 3.40 0.70 0.67 2.38

HU3 Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 3.62 0.71 0.00 2.49 3.43 0.70 0.00 2.36

HUB Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 2.70 0.59 0.36 1.43 2.43 0.59 0.36 1.43

HUT Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 4.36 0.76 0.73 3.11 3.86 0.73 0.68 2.68

HVH Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 3.74 0.78 0.02 3.50 1.92 0.33 0.00 0.49

HVX Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 2.57 0.60 0.48 1.53 2.44 0.58 0.40 1.36

ICG Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 1.43 0.22 0.00 0.28 1.31 0.25 0.00 0.33

ILB Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HOSE 3.32 0.70 0.62 2.29 3.37 0.71 0.62 2.44

INC Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 1.51 0.39 0.00 0.64 1.62 0.38 0.07 0.60

INN Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 1.53 0.35 0.00 0.54 1.59 0.39 0.05 0.63

KDM Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 1.74 0.33 0.10 0.48 1.33 0.15 0.05 0.18

KPF Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 1.76 0.06 0.01 0.06 1.22 0.27 0.00 0.37

KTT Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 1.84 0.43 0.00 0.77 1.98 0.55 0.00 1.20

L10 Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HOSE 5.05 0.80 0.67 3.96 5.29 0.82 0.66 4.58

L14 Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 8.56 0.86 0.00 6.22 5.92 0.80 0.00 3.94

L18 Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 7.10 0.86 0.26 5.94 6.79 0.85 0.31 5.66

L35 Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 4.18 0.78 0.10 3.57 4.85 0.80 0.14 4.12 L43 Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 4.55 0.78 0.04 3.56 5.03 0.82 0.06 4.50 L61 Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 5.52 0.83 0.23 4.96 5.55 0.81 0.18 4.17 L62 Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 4.26 0.78 0.23 3.62 5.00 0.81 0.21 4.36

LBM Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 1.23 0.18 0.00 0.23 1.28 0.24 0.01 0.32

LCD Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 2.94 0.71 0.38 2.46 3.76 0.75 0.32 3.03

LCG Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 2.13 0.57 0.05 1.31 2.37 0.59 0.05 1.43

LGC Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HOSE 2.84 0.63 0.57 1.68 2.72 0.64 0.58 1.76

LHC Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 1.74 0.35 0.01 0.53 1.49 0.31 0.02 0.45

LIG Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 6.00 0.78 0.07 3.60 3.79 0.70 0.07 2.30

LM7 Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 3.63 0.74 0.00 2.86 3.79 0.73 0.00 2.72

LM8 Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 6.47 0.84 0.15 5.25 6.44 0.85 0.16 5.61

MCG Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 3.73 0.71 0.41 2.48 3.30 0.68 0.40 2.11

MCO Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 3.88 0.72 0.10 2.55 3.28 0.67 0.10 2.01

MCP Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HOSE 1.93 0.38 0.11 0.61 1.55 0.33 0.07 0.49

MDG Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 2.63 0.61 0.00 1.56 2.45 0.57 0.00 1.34

MHC Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HOSE 1.13 0.05 0.00 0.05 1.06 0.06 0.00 0.06

MST Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 1.34 0.19 0.00 0.24 1.14 0.04 0.00 0.04

NAG Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 1.76 0.42 0.01 0.71 1.80 0.47 0.00 0.89 NAP Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 1.17 0.14 0.00 0.16 1.14 0.10 0.00 0.11

NAV Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 1.66 0.39 0.01 0.65 1.63 0.38 0.00 0.60

NCT Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HOSE 1.18 0.16 0.00 0.19 1.15 0.11 0.01 0.12

NDX Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 3.13 0.63 0.12 1.72 2.72 0.63 0.15 1.73

NHA Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 1.38 0.32 0.00 0.48 1.27 0.07 0.00 0.08

NHC Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 1.33 0.28 0.00 0.39 1.27 0.15 0.00 0.17

NNC Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 1.39 0.29 0.02 0.40 1.29 0.18 0.01 0.21

NTP Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 1.83 0.47 0.04 0.89 1.88 0.46 0.09 0.87

PAC Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HOSE 2.47 0.60 0.01 1.50 2.52 0.61 0.00 1.54 PBP Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 1.92 0.45 0.32 0.81 1.98 0.53 0.33 1.12

PC1 Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 2.39 0.58 0.31 1.38 2.27 0.54 0.35 1.20

PCT Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 1.39 0.27 0.05 0.37 1.25 0.12 0.00 0.13

PDB Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 1.58 0.37 0.08 0.60 1.73 0.46 0.17 0.85

PDN Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HOSE 1.76 0.48 0.35 0.92 1.94 0.49 0.32 0.96

PEN Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HNX 3.85 0.78 0.10 3.50 4.14 0.74 0.14 2.79

PHC Công nghiệp Xây dựng và Vật liệu HOSE 3.98 0.74 0.07 2.79 4.25 0.79 0.10 3.68

PHN Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 1.32 0.23 0.00 0.30 1.38 0.31 0.00 0.46 PHP Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 1.39 0.29 0.18 0.42 1.38 0.26 0.17 0.34 PJC Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 1.89 0.49 0.09 0.95 1.95 0.49 0.09 0.94 PJT Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HOSE 2.24 0.55 0.40 1.23 2.05 0.47 0.31 0.89 PMP Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 1.90 0.49 0.03 0.98 2.10 0.55 0.03 1.23

PPS Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 18.01 0.94 0.01 16.78 16.93 0.94 0.01 15.09 PRC Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 2.19 0.55 0.25 1.23 2.34 0.59 0.30 1.44 PSC Công nghiệp Hàng & Dịch vụ Công nghiệp HNX 1.85 0.46 0.28 0.85 1.92 0.50 0.31 0.99

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VỀ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI VIỆT NAM TRƯỚC VÀ TRONG ĐẠI DỊCH COVID 19 (Trang 82 -153 )

×