0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (93 trang)

Các kiến nghị đối với các doanh nghiệp đi thuê tài chính

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH VIỆT NAM (Trang 77 -78 )

3 CHƢƠNG : GIẢI PHÁT PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ

3.4 Các kiến nghị đối với các doanh nghiệp đi thuê tài chính

 Cập nhật thông tin về hình thức cho thuê tài chính.

Nên lựa chọn hình thức cho thuê tài chính, mặc dù trên thực tế khi sử dụng hình thức này, tài sản sẽ thuộc sở hữu của bên cho thuê cũng như việc phát sinh thêm các các khoản như tiền ký quỹ, chi phí bảo hiểm tài sản thuê,... mà bên đi thuê phải bỏ ra. Tuy nhiên, hình thức cho thuê tài chính lại có ưu điểm rất lớn là an toàn, chi phí đầu tư ban đầu thấp (khoản tiền đối ứng cho nhà cung cấp) và rất tiện lợi khi không cần tài sản thế chấp.

Cần kết hợp chặt chẽ với các tổ chức giám định chất lượng, cũng như kết hợp với các công ty cho thuê tài chính để lựa chọn những Nhà Cung Cấp tài sản thuê ( máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải …) uy tín, thu thập thêm những thông tin chính xác về thông số kỹ thuật, xuất sứ của máy móc thiết bị, phương tiện, tài sản thuê tài chính.

Cập nhật và tuân thủ các quy định của pháp luật về CTTC để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình khi có vấn đề phát sinh trong quá trình thuê tài chính.

 Cải thiện hồ sơ năng lực doanh nghiệp

Khi tất cả mọi thứ đều đang bắt đầu chuyển đổi theo công nghệ số, thì việc đánh giá trực tiếp bị giảm và chuyển hóa dần sang đánh giá gián tiếp thông qua các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần lưu ý cải thiện các chỉ số tài chính trong báo cáo tài chính cũng như việc báo cáo đầy đủ và đúng với thực tế. Khi vay vốn tại các tổ chức ngân hàng, tài chính cần thanh toán đúng và đầy đủ các khoản tiền, tránh trường hợp thanh toán chậm trễ dẫn đến việc nợ xấu.

Phải xây dựng phương án kinh doanh hết sức cẩn trọng, đảm bảo các phương án có tính khả thi. Do đó, nên chú trọng vào việc đầu tư các máy móc thiết bị, phương tiện tạo được giá trị gia tăng cao, có hiệu quả thiết thực đến dự án phát triển của doanh nghiệp.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH VIỆT NAM (Trang 77 -78 )

×