0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (74 trang)

Xây dựng tiêu chí đánh giá tác động môi trường

Một phần của tài liệu THUYET MINH PHAN KHU 5B (Trang 56 -57 )

VIII. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

8.2.2. Xây dựng tiêu chí đánh giá tác động môi trường

Để xác định các tiêu chí đánh giá tác động môi trường phân khu 5B thuộc phường 5, thành phố Sóc Trăng, cần căn cứ vào các chỉ số môi trường, đây là yếu tố quan trọng xem xét các nguy cơ, đánh giá rủi ro đối với từng dự án thành phần trong giai đoạn xây dựng và vận hành.

Xác định đúng các tiêu chí đánh giá tác động môi trường sẽ giúp thực hiện thành công ĐMC và giúp đề xuất được những khuyến nghị có ích cho việc ra quyết định.

Xác định đúng những thay đổi môi trường và các yếu tố chịu tác động khi xây dựng các công trình. Có biện pháp quản lý, giám sát phù hợp.

Các tiêu chí này sẽ được sử dụng trong chương trình quan trắc và giám sát môi trường khi xây dựng dự án và khi dự án đi vào hoạt động.

Bảng 15: Các tiêu chí ĐTM qui hoạch phân khu 5B thuộc phường 5

TT Tiêu chí Chỉ số Khu vực nghiên cứu, đánh giá

1 Thay đổi địa

hình, cảnh quan - Xói mòn, lở đất khu vực ven các kênh, rạch. - Đánh giá xem xét hiệu quả hệ thống thoát nước mặt, nước thải

- Xây dựng nhà xưởng sản xuất, khu văn phòng, công trình công cộng…

2 Ô nhiễm đất - Do thành phần chất thải rắn, nước thải trong khu vực chưa được thu gom triệt để.

- Điểm tiếp nhận nước thải khu ở, công trình công cộng. - Khu bãi đỗ xe, bùn thải từ khu xử lý nước thải.

3 Suy giảm chất lượng nguồn mặt và nước ngầm. - pH, COD, BOD, SS - Phì dưỡng

- Suy kiệt nguồn nước.

- Hệ thống kênh thoát nước dọc đường giao thông chính, hệ thống xử lý nước thải.

Suy giảm nguồn nước ngầm

- BOD, Nito, coliform - Sụt giảm trữ lượng.

- Khu xử lý nước thải mỗi khu ở, điểm tập kết CTR.

4 Ô nhiễm không

khí, tiếng ồn - Bụi, mùi, PM- Độ ồn, rung 10, SO2, NOx,CO

- Hoat động giao thông nội bộ. Điểm tập kết CTR, khu

57

TT Tiêu chí Chỉ số Khu vực nghiên cứu, đánh giá

- Bức xạ nhiệt XL nước thải. Bãi đỗ xe.

5 Suy giảm đa dạng sinh học.

- Suy giảm hệ sinh thái nông nghiệp; Giảm số loài, xuất hiện động, thực vật ngoại lai

- Hệ sinh thái trên cạn và thủy vực giảm về diện tích.

Một phần của tài liệu THUYET MINH PHAN KHU 5B (Trang 56 -57 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×