0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (79 trang)

-Phương phỏp gỏ và rà gỏ.

Một phần của tài liệu UFFILE-UPLOAD-NO-TITLE30128 (Trang 36 -50 )

- Cụng nghệ chế tạo mỏy và đồ gỏ; kỹ thuật đo kiểm; kỹ thuật vận hành mỏy mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC; cụng nghệ gia cụng CNC;

-Phương phỏp gỏ và rà gỏ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CễNG VIỆC

- Phụi và trang bị cụng nghệ kốm theo; bản vẽ kỹ thuật; quy trỡnh cụng nghệ gia cụng; thiết bị đo kiểm; tài liệu hướng dẫn sử dụng đồ gỏ; mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC và cỏc trang bị cụng nghệ kốm theo;

- Hệ thống tớch trữ phụi; hướng dẫn sử dụng mỏy và lập chương trỡnh NC; quy trỡnh cụng nghệ gia cụng; hướng dẫn sử dụng đồ gỏ.

V. TIấU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiờu chớ đỏnh giỏ Cỏch thức đỏnh giỏ

1. Gỏ đặt phụi và trang bị cụng nghệ

theo bảng quy trỡnh cụng nghệ. 1. Kiểm tra gỏ đặt phụi.

2. An toàn. 2. Kiểm tra gỏ đặt phụi theo bảng

Tờn cụng việc: XÁC ĐỊNH ĐIỂM GỐC CHI TIẾT GIA CễNG (W) Mó số cụng việc: E10

I. Mễ TẢ CễNG VIỆC

Là quỏ trỡnh kiểm tra mỏy, phụi, dụng cụ xỏc định điểm gốc 0 của chi tiết, xỏc định sơ bộ điểm gốc ‘0’ của chi tiết (W), hiệu chỉnh dữ liệu gốc chi tiết (W) và đưa mỏy về chế độ sẵn sàng gia cụng.

II. CÁC TIấU CHÍ THỰC HIỆN

- Mức độ chớnh xỏc tọa độ điểm gốc chi tiết gia cụng (W);

- Mức độ cẩn thận, tỷ mỷ, chớnh xỏc; mức độ an toàn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đo kiểm; sử dụng mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC; vận hành mỏy ở chế độ bằng tay;

- Nhập dữ liệu gốc tạm thời của chi tiết; hiệu chỉnh điểm gốc chi tiết (W).

2. Kiến thức

- Kỹ thuật đo kiểm; dụng cụ cắt; phương phỏp xỏc định điểm gốc chi tiết (W); phương phỏp xỏc định điểm chuẩn dụng cụ; mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC; cụng nghệ chế tạo mỏy; cụng nghệ CNC;

- Phương phỏp nhập dữ liệu gốc tạm thời của chi tiết; phương phỏp hiệu chỉnh điểm gốc chi tiết (W).

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CễNG VIỆC

- Quy trỡnh cụng nghệ gia cụng chi tiết; cụng nghệ CNC; thiết bị đo kiểm; mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC, phụi và dụng cụ; quy trỡnh cụng nghệ gia cụng chi tiết;

-Tài liệu hướng dẫn xỏc định điểm gốc chi tiết (W); tài liệu hướng dẫn vận hành mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC; dụng cụ đo; dụng cụ đo chiều dài.

V. TIấU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiờu chớ đỏnh giỏ Cỏch thức đỏnh giỏ

1. Độ chớnh xỏc tọa độ điểm gốc chi tiết gia cụng (W).

1. Kiểm tra xỏc định tọa độ gốc chi tiết gia cụng (W).

2. An toàn. 2. Cài đặt điểm W theo sơ đồ gia

Tờn cụng việc: CẮT THỬ CHI TIẾT GIA CễNG Mó số cụng việc: E11

I. Mễ TẢ CễNG VIỆC

Là quỏ trỡnh kiểm tra và chuẩn bị cắt thử chi tiết gia cụng, mụ phỏng quỏ trỡnh gia cụng chi tiết và gia cụng chi tiết ở chế độ chạy từng cõu lệnh và ở chế độ tự động, kiểm tra, hiệu chỉnh cỏc thụng số cụng nghệ và chương trỡnh gia cụng.

II. CÁC TIấU CHÍ THỰC HIỆN

- Mức độ chớnh xỏc độ chớnh xỏc gia cụng chi tiết;

- Mức độ cẩn thận, tỷ mỷ, chớnh xỏc; mức độ an toàn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đo kiểm; sử dụng mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC; vận hành mỏy mụ phỏng gia cụng chi tiết ở chế độ khụng cắt gọt;

- Sử dụng chức năng gia cụng chi tiết ở chế độ cắt gọt chạy từng cõu lệnh và tự động.

2. Kiến thức

- Kỹ thuật đo kiểm; cụng nghệ chế tạo mỏy; dụng cụ cắt; vật liệu học; kỹ thuật vận hành mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC; cụng nghệ CNC; đồ gỏ; - Phương phỏp mụ phỏng chương trỡnh gia cụng trờn mỏy CNC; phương phỏp gia cụng thử trờn tiện CNC và trung tõm tiện CNC.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CễNG VIỆC

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC; quy trỡnh cụng nghệ gia cụng chi tiết; mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC, phụi và dụng cụ cựng với trang bị cụng nghệ cần thiết; thiết bị đo kiểm; nguyờn lý cắt; - Mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC, phụi và dụng cụ cựng với trang bị cụng nghệ kốm theo.

V. TIấU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiờu chớ đỏnh giỏ Cỏch thức đỏnh giỏ

1. Độ chớnh xỏc gia cụng chi tiết. 1. Kiểm tra vận hành cắt thử chi tiết gia cụng.

2. Cẩn thận, tỷ mỷ; an toàn. 2. Xỏc định độ chớnh xỏc gia cụng theo mẫu.

Tờn cụng việc: GIA CễNG TỰ ĐỘNG CHI TIẾT TRấN MÁY TIỆN CNC/ TRUNG TÂM TIỆN CNC

Mó số cụng việc: E12

I. Mễ TẢ CễNG VIỆC

Là quỏ trỡnh kiểm tra và chuẩn bị cỏc điều kiện để gia cụng tự động, gia cụng tự động, hoàn thiện và kiểm tra chi tiết trước khi nhập kho.

II. CÁC TIấU CHÍ THỰC HIỆN

- Mức độ chớnh xỏc chi tiết gia cụng so với yờu cầu kỹ thuật;

- Mức độ cẩn thận, tỷ mỷ, chớnh xỏc; mức độ an toàn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

-Vận hành mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC, dụng cụ và sử dụng trang bị cụng nghệ; soạn thảo cỏc tài liệu về quản lý gia cụng cú liờn quan; sử dụng dụng cụ và trang bị cụng nghệ; hiệu chỉnh kớch thước gia cụng;

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm; quản lý sản xuất.

2. Kiến thức

- Kỹ thuật đo kiểm; cụng nghệ chế tạo mỏy; dụng cụ cắt; vật liệu học; vận hành mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC; cụng nghệ CNC; đồ gỏ;

- Phương phỏp vận hành mỏy,dụng cụ và sử dụng trang bị cụng nghệ; quản lý sản xuõt; phương phỏp soạn thảo cỏc tài liệu về quản lý gia cụng cú liờn quan.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CễNG VIỆC

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng mỏy; quy trỡnh cụng nghệ gia cụng chi tiết; mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC, phụi và dụng cụ cựng với trang bị cụng nghệ cần thiết; tài liệu liờn quan đến kế hoạch và quy trỡnh cụng nghệ gia cụng; phụi gia cụng; sổ theo dừi chất lượng, bàn giao ca;

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bảo quản sản phẩm; quy trỡnh bảo quản sản phẩm; thiết bị đo kiểm; dụng cụ để chi tiết; phiếu kiểm tra chi tiết, bảo dưỡng theo quy định.

V. TIấU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiờu chớ đỏnh giỏ Cỏch thức đỏnh giỏ

1. Độ chớnh xỏc chi tiết gia cụng so với yờu cầu kỹ thuật.

1. Kiểm tra vận hành gia cụng tự động.

2. An toàn 2. Xỏc định độ chớnh xỏc gia cụng

Tờn cụng việc: BẢO DƯỠNG MÁY, DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ ĐO, KIỂM TRA

Mó số cụng việc: E13

I. Mễ TẢ CễNG VIỆC

Là quỏ trỡnh chuẩn bị bảo dưỡng dụng cụ, thiết bị đo kiểm và mỏy, bảo dưỡng dụng cụ và thiết bị đo kiểm và mỏy tiện CNC/trung tiện CNC và lập hồ sơ bảo dưỡng.

II. CÁC TIấU CHÍ THỰC HIỆN

- Mức độ chớnh xỏc của dụng cụ và thiết bị đo, kiểm tra và mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC;

- Mức độ cẩn thận, tỷ mỷ, chớnh xỏc; mức độ an toàn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Bảo dưỡng dụng cụ,trang bị cụng nghệ và mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC; Quản lý sản xuất; Phỏt hiện và tỡm lỗi; Hiệu chỉnh dụng cụ và trang bị cụng nghệ;

- Soạn thảo hồ sơ; tổng hợp và phõn tớch.

2. Kiến thức

- Bảo dưỡng dụng cụ, trang bị cụng nghệ và mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC; kỹ thuật vệ sinh cụng nghiệp; quản lý dụng cụ và trang thiết bị cụng nghệ; cụng nghệ chế tạo mỏy và đồ gỏ; kỹ thuật đo kiểm; nguyờn lý cắt; cụng nghệ sửa chữa; mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC;

- Quản lý hồ sơ; ứng dụng tin học.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CễNG VIỆC

- Dụng cụ trang bị cụng nghệ vật tư để bảo dưỡng; mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC, dụng cụ và trang bị cụng nghệ; hướng dẫn sử dụng mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC;

- Hồ sơ bảo dưỡng mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC, dụng cụ và trang bị cụng nghệ; tài liệu kỹ thuật, quy định và hồ sơ bàn giao ca, bảo dưỡng và vệ sinh cụng nghiệp; trang thiết bị văn phũng; tài liệu quản lý liờn quan.

V. TIấU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiờu chớ đỏnh giỏ Cỏch thức đỏnh giỏ

1. Độ chớnh xỏc của dụng cụ và thiết bị đo, kiểm tra và mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC.

1. Kiểm tra quy trỡnh bảo dưỡng.

2. An toàn. 2. Sử dụng dụng cụ đo kiểm, hiệu

chỉnh độ chớnh xỏc dụng cụ và mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC.

Tờn cụng việc: XỬ Lí SỰ CỐ TRONG QUÁ TRèNH GIA CễNG Mó số cụng việc: E14

I. Mễ TẢ CễNG VIỆC

Là quỏ trỡnh thống kờ cỏc sự cố trong quỏ trỡnh gia cụng chi tiết, xử lý sự cố, tổng hợp bỏo cỏo cấp trờn và lập hồ sơ khắc phục sự cố trong quỏ trỡnh gia cụng

II. CÁC TIấU CHÍ THỰC HIỆN

- Mức độ kịp thời khụng ảnh hưởng đến kế hoạch gia cụng; mức độ ảnh hưởng đến quỏ trỡnh gia cụng; chất lượng và tiến độ khắc phục sự cố; bản bỏo cỏo về sự cố và khắc phục sự cố;

- Mức độ bỡnh tĩnh, tự tin, linh hoạt, cẩn thận, tỷ mỷ, tuõn thủ quy trỡnh xử lý sự cố; mức độ an toàn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xử lý dữ liệu; sử dụng phương tiện truyền tin; sử dụng trang thiết bị văn phũng; phỏn đoỏn và ra quyết định; tổ chức thực hiện; cụng nghệ sử dụng phần mềm; ứng dụng cụng nghệ; soạn thảo bỏo cỏo;

- Tổng hợp và phõn tớch dữ liệu; thuyết trỡnh.

2. Kiến thức

- Phõn tớch và tổng hợp; phương phỏp khắc phục sự cố; cụng nghệ chế tạo mỏy và đồ gỏ; cụng nghệ CNC; cụng nghệ CAD/CAM; nguyờn lý cắt; mỏy cắt; kỹ thuật đo; tổ chức quản lý sản xuất;

- Xỏc suất thống kờ; ứng dụng cỏc phần mềm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CễNG VIỆC

-Tài liệu của bộ phận quản lý thiết kế; tài liệu quản lý kỹ thuật và chất lượng hệ thống cụng nghệ; cỏc phương tiện truyền tin; phương ỏn dự phũng hệ thống CAD/CAM/CNC; tài liệu liờn quan đến quỏ trỡnh gia cụng chi tiết; phương ỏn dự phũng cỏc nguồn lực khỏc;

- Trang thiết bị văn phũng; bảng thống kờ về sự cố và khắc phục sự cố; - Cỏc cụng cụ quản lý chất lượng và kiểm soỏt chất lượng.

V. TIấU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiờu chớ đỏnh giỏ Cỏch thức đỏnh giỏ

1. Kế hoạch xử lý sự cố trong quỏ trỡnh gia cụng; Ảnh hưởng sự cố đến quỏ trỡnh gia cụng;

1. Kiểm tra xử lý tỡnh huống khi cú sự cố trong quỏ trỡnh gia cụng chi tiết;

2. Cẩn thận, tỷ mỉ và chớnh xỏc; an toàn.

2. Bỏo cỏo về xử lý sự cố và xử lý sự cố trong quỏ trỡnh gia cụng chi tiết.

Tờn cụng việc: CHUẨN BỊ MÁY PHAY CNC/TRUNG TÂM PHAY CNC VÀ TRANG BỊ CễNG NGHỆ

Mó số cụng việc: F1

I. Mễ TẢ CễNG VIỆC

Là quỏ trỡnh kiểm tra hệ thống điện cung cấp cho mỏy phay CNC/ trung tõm phay CNC, kiểm tra bờn ngoài, kiểm tra sau khi khởi động mỏy, kiểm tra hệ thống trang bị cụng nghệ của mỏy phay CNC/ trung tõm phay CNC.

II. CÁC TIấU CHÍ THỰC HIỆN

- Điện ỏp, dũng định mức theo hướng dẫn sử dụng mỏy phay CNC và trung tõm phay CNC; vận hành mỏy phay CNC và trung tõm phay CNC; tỡnh trạng hoạt động cỏc bộ phận của mỏy bỡnh thường; số lượng, chất lượng trang bị cụng nghệ đỳng với quy trỡnh cụng nghệ;

- Mức độ cẩn thận, tỷ mỷ, chớnh xỏc; mức độ an toàn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Phỏt hiện, tỡm lỗi nguồn điện cung cấp; quan sỏt và ra quyết định; - Sử dụng dụng cụ đo kiểm.

2. Kiến thức

- Nguyờn lý cấu tạo, hoạt động của mỏy phay CNC và trung tõm phay CNC; - Mỏy mỏy phay CNC và trung tõm phay CNC; kỹ thuật vận hành mỏy phay CNC và trung tõm phay CNC; kiểm tra thiết bị; đồ gỏ; cụng nghệ chế tạo mỏy và cụng nghệ trờn mỏy cụng cụ CNC;

- Nguyờn lý hoạt động và cấu tạo của trang bị cụng nghệ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CễNG VIỆC

-Tài liệu đặc tớnh kỹ thuật cơ bản của mỏy mỏy phay CNC và trung tõm phay CNC; mỏy mỏy phay CNC và trung tõm phay CNC; thiết bị kiểm tra;

- Bảng kiểm tra bảo dưỡng mỏy của ca làm việc kế trước; tài liệu, hồ sơ liờn quan đến mỏy mỏy phay CNC và trung tõm phay CNC;

- Bản quy trỡnh cụng nghệ gia cụng; danh sỏch cỏc đồ gỏ kốm theo hướng dẫn sử dụng; trang bị cụng nghệ.

V. TIấU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiờu chớ đỏnh giỏ Cỏch thức đỏnh giỏ

1. Mỏy và trang bị cụng nghệ hoạt động bỡnh thường.

1. Kiểm tra bảng kiểm tra chức năng hoạt động và cỏc chế độ làm việc của mỏy tiện CNC và trung tõm tiện CNC.

2. Cẩn thận, tỷ mỷ; an toàn. 2. Kiểm tra theo bảng mẫu.

TIẾT GIA CễNG Mó số cụng việc: F2

I. Mễ TẢ CễNG VIỆC

Là quỏ trỡnh giao nhận, kiểm tra phụi trước khi gia cụng và kiểm tra dụng cụ để phụi và chi tiết gia cụng.

II. CÁC TIấU CHÍ THỰC HIỆN

- Mức độ chớnh xỏc về số lượng, chất lượng, chủng loại phụi;

- Mức độ cẩn thận, tỷ mỷ, chớnh xỏc; mức độ an toàn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ kỹ thuật, quy trỡnh cụng nghệ gia cụng; giao nhận phụi; sử dụng dụng cụ đo kiểm;

- Tớnh toỏn thể tớch và khối lượng chi tiết.

2. Kiến thức

- Vẽ kỹ thuật; quản lý sản xuất; kỹ thuật đo kiểm; - Tớnh toỏn thể tớch và khối lượng chi tiết.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CễNG VIỆC

- Bản vẽ chi tiết, phụi và tài liệu quy trỡnh cụng nghệ gia cụng; hồ sơ giao nhận phụi; phụi gia cụng; hồ sơ kiểm tra phụi;

- Dụng cụ và thiết bị đo kiểm; dụng cụ để phụi và chi tiết gia cụng.

V. TIấU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiờu chớ đỏnh giỏ Cỏch thức đỏnh giỏ

1. Số lượng, chất lượng, chủng loại phụi.

1. Kiểm tra lập kế hoạch điều độ phụi cho hệ thống cụng nghệ và mỏy mỏy phay CNC và trung tõm phay CNC.

2. Cẩn thận, tỷ mỷ và chớnh xỏc; An toàn.

Tờn cụng việc: CHUẨN BỊ DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ ĐO KIỂM Mó số cụng việc: F3

I. Mễ TẢ CễNG VIỆC

Là quỏ trỡnh giao nhận, kiểm tra số lượng, loại và chất lượng dụng cụ đo kiểm và thiết bị đo kiểm và hiệu chỉnh dụng cụ và thiết bị đo kiểm.

II. CÁC TIấU CHÍ THỰC HIỆN

- Mức độ chớnh xỏc về số lượng, chất lượng, chủng loại dụng cụ và thiết bị đo kiểm;

- Mức độ cẩn thận, tỷ mỷ, chớnh xỏc; mức độ an toàn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm; giao nhận dụng cụ và thiết bị đo kiểm; - Bảo dưỡng.

2. Kiến thức

- Kỹ thuật đo kiểm; kỹ thuật hiệu chỉnh; - Kỹ thuật bảo dưỡng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CễNG VIỆC

- Hồ sơ dụng cụ và thiết bị đo kiểm; tài liệu hướng dẫn sử dụng dụng cụ và thiết bị đo kiểm;

- Hồ sơ giao nhận; dụng cụ, thiết bị đo kiểm; hồ sơ kiểm tra; dụng cụ hiệu chuẩn.

V. TIấU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiờu chớ đỏnh giỏ Cỏch thức đỏnh giỏ

1. Số lượng, chất lượng, chủng loại dụng cụ đo và thiết bị đo kiểm theo

Một phần của tài liệu UFFILE-UPLOAD-NO-TITLE30128 (Trang 36 -50 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×