0

Phụ lục về các mẫu giây chứng nhận thúy quốc tế 2 Luật pháp về thú y của Nhà nước Việt Nam

Một phần của tài liệu PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM (Trang 31-31 )

Trong hơn 50 năm qua, kể từ ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 125/SL năm

1950 về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, Nhà nước ta đã ban hành trên 30 văn bản 1950 về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, Nhà nước ta đã ban hành trên 30 văn bản pháp quy vê thú y như Điều lệ phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm năm 1963, Điều lệ kiểm dịch động vật năm 19§1,... gần đây là Pháp lệnh Thú y năm 1993 và hiện nay là Pháp lệnh Thú y năm 2004 và Nghị định liên quan. Những văn bản này đã đóng góp tích cực trong công tác thú y, thúc đây phát triển chăn nuôi, nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh và mở rộng quan hệ thương mại quốc tế đối với động vật, sản

phẩm động vật.

Sau đây là những văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh:

* Sắc lệnh 125/SL ngày I1/⁄7/1950 của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

gôm những nội dung sau:

- Khi có dịch bệnh truyền nhiễm gia súc phát sinh thì các cấp Ủy ban kháng chiến hành chính, chuyên môn, bộ đội, nhân dân địa phương phải thị hành luật lệ bài trừ.

- Người nào không chấp hành có thê bị truy tố trước tòa án và bị phạt tiền.

* Nghị định LII/CP ngày 23/7/1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ phòng và chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm:

- Mục đích: đề phòng và ngăn ngừa các bệnh dịch và bệnh truyền nhiễm lây lan từ nơi này sang nơi khác.

- Công tác phòng chống dịch bao gồm: xây dựng chuồng trại theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh thú y; thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng và chông dịch, bệnh cho gia súc, g1a câm.

_—¬ Xử lý khi có dịch: gia súc bệnh phải cách ly, những súc vật chết vì bệnh truyền nhiễm phải chôn ở địa điệm riêng.

- Khi có bệnh truyền nhiễm như bệnh dại, dịch tả lợn, tụ huyết trùng, nhiệt thán....

xảy ra phải công bô dịch.

- Các biện pháp phải thực hiện khi công bố dịch: cắm đưa ra vào vùng có dịch những gia súc, gia câm dễ nhiễm, câm người không có phận sự vào nơi có súc vật ốm,

đặt trạm gác, cắm biển hiệu vùng có dịch.

* Nehị định số 23/HDBT ngày 10/3/1981 ban hành Điều lệ kiểm dịch động vật:

- Kiểm dịch động vật là một trong những công tác của phòng chống dịch bệnh, - Kiểm dịch động vật là một trong những công tác của phòng chống dịch bệnh,

giúp cho việc kiêm soát ngặn chặn dịch bệnh lây lan trong các loài động vật, lưu chuyên

Một phần của tài liệu PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM (Trang 31 -31 )