0

phải chập hành các quy định về kiểm tra vệ sinh thú y Thực hiện những biện pháp này không những nhằm để phòng dịch bệnh động vật mà còn góp phân tích cực vào việc bảo

Một phần của tài liệu PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM (Trang 26-26 )

không những nhằm để phòng dịch bệnh động vật mà còn góp phân tích cực vào việc bảo

vệ sức khỏe cho con người.

Biện pháp này được thực hiện chủ yêu ở những nơi tập trung động vật như trại chăn nuôi tập trung, chợ, trạm thu mua, nơi triển lãm động vật, lò giết mồ, lò thuộc da và các nơi chế biễn thú sản. Ở những nơi này gia súc gia cầm, thú sản thường xuyên được

đưa đến rôồi đưa đi chính là điều kiện làm dịch lây lan nếu không thực hiện tốt kiểm soát

vệ sinh thú y.

Trâu bò đưa đến chợ phải được xem xét giây tờ và kiểm tra sức khỏe. Cán bộ kiếm soát vệ sinh thú y khi phát hiện có dịch hay nghĩ có dịch thì không cho gia súc, gia cầm vào chợ, phải cách ly ngay. Ở các cơ sở chế biến thú sản, phải kiểm soát nguôn thu mua, phương pháp bảo quản nguyên liệu và cách tiêu thụ sản phẩm. Ở lò giết mồ phải

khám sống động vật trước khi mồ và khám ngay sản phẩm sau khi mồ xong. Thịt tươi,

sữa tươi và các sản phâm động vật khác chưa chê biên hoặc đã chê biên đưa bán ra thị

trường cũng phải được kiêm soát.

5.3. Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Vùng an toàn dịch là một địa bàn rộng hay hẹp mà ở đó yêu cầu không để Xây ra một hay nhiều bệnh truyền nhiễm của gia súc, gia cầm; là nơi đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh thú y do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh

động vật và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh bắt buộc, kiểm dịch động vật, kiểm

tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở chăn nuôi, sản xuất con giống, cơ sở giết mồ, SƠ chế động vật và sản phẩm động vật. Xây dựng vùng và cơ sở an toàn dịch là cơ sở để tiễn tới thanh toán dịch trong cả nước. Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi động vật phải đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, mọi người có hoạt động chăn nuôi và hoạt động liên quan vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật phải chấp hành các quy định của pháp luật về thú y đối với đối tượng này.

Để xây dựng vùng an toàn dịch, các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, tiêm phòng, kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y, quy trình chăn nuôi đều phải thực hiện ở mức độ cao, trên cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục ý thức vệ sinh phòng bệnh trong nhân dân, xây dựng các biện pháp kỹ thuật thành chế độ, thành tiêu chuẩn kỹ thuật, thành kết ước. Các biện pháp pháp chế chỉ có thê thực hiện một cách triệt để khi đã biễn thành một phong trào quần chúng rộng rãi và kèm theo những cơ sở vật chất kỹ thuật về chăn nuôi thú y. Việc xây dựng khu an toàn dịch có thể tiến hành theo các bước sau:

Một phần của tài liệu PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM (Trang 26 -26 )