0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (33 trang)

Tổ chức Thúy thế giới có nhiệm vụ:

Một phần của tài liệu PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM (Trang 29 -31 )

- Thu thập và truyền đạt thông tin kịp thời để đảm bảo sự rõ ràng về tình hình dịch

bệnh động vật và bệnh truyên lây giữa người và động vật trên phạm vi toàn câu.

- Thu thập, phân tích và phố biến các thông tin khoa học về thú y cho các nước thành viên.

- Giúp đỡ chuyên gia và kỹ thuật, thúc đây tăng cường sự đoàn kết hợp tác quốc tê trong công tác không chê thanh toán dịch bệnh động vật.

- Đảm bảo an toàn đối với việc buôn bán quốc tế về động vật, sản phẩm động vật

theo các quy định của Hiệp định vê việc áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng dịch và

kiêm dịch động thực vật (SPS) của WTO thông qua việc ban hành kiêm soát thực hiện

các quy định, tiêu chuân vệ sinh thú y quôc tê.

- Tư vân giúp đỡ nhăm tăng cường khung pháp lý và nguôn lực của ngành thú y các nước thành viên.

- Khuyến cáo các hoạt động nhăm tăng cường việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phâm có nguôn gôc động vật và chăm sóc sức khỏe động vật dựa trên cơ sở khoa học.

1.2. Luật Thú y quốc tế

* Luật Thú y quốc tế do Ủy ban luật pháp và Ủy ban Khoa học kỹ thuật của OIE soạn thảo được thông qua và bô sung tại cuộc họp chung các nước thành viên hàng năm.

Bộ luật bao gôm:

- Bộ luật Thú y quốc tế đối với động vật trên cạn (động vật có vú, chim, ong....). - Bộ luật Thú y quốc tế về thủy sản.

- Cầm nang tiêu chuẩn về chẩn đoán bệnh động vật (trên cạn và dưới nước), về kiêm tra các chê phâm sinh học, vacxin.

* Cấu trúc về Bộ luật đối với động vật trên cạn gôm:

- Các chương quy định chung.

- Các chương đặc biệt về các bệnh thuộc Bảng A (gồm 15 loại bệnh là: lở mồm

long móng, viêm miệng mụn nước, mụn nước ở lợn, dịch tả trâu bò, dịch tả loài nhai lại

nhỏ, viêm phôi - màng phôi truyên nhiễm bò, viêm da nôi cục truyên nhiễm, sôt thung

lũng Rift, lưỡi xanh, đậu dê cừu. dịch tả ngựa châu Phi, dịch tả lợn châu Phi, dịch tả lợn,

cúm gia câm chủng độc lực cao, Newcastle).

- Các bệnh thuộc Bảng B (gồm 6ó bệnh, trong đó có nhiệt thán, bệnh dại, bò điên, viêm não Nhật Bản....).

* Cầu trúc Bộ luật Thú y quốc tế về thủy sản gồm: - Các chương về quy định chung.

- Các bệnh cá (ví dụ, infcftious pancreatic necrosis), thân mềm (ví dụ, bonamias1s) và giáp xác (ví dụ, đôm trăng trên tôm).

* Cẩm nang về kỹ thuật chấn đoán bệnh, kiểm nghiệm vacxin thú y, chế phẩm sinh học bao gôm quy định các phương pháp chân đoán xét nghiệm bệnh, kiêm nghiệm vacxin, chê phâm sinh học, các loại kháng nguyên, kháng thê, kít sử dụng.

* Các phụ lục kèm theo Bộ luật Thú y quốc tế bao gồm:

- Phụ lục về chăm sóc sức khỏe động vật.

Một phần của tài liệu PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM (Trang 29 -31 )

×