0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (33 trang)

thiết phải khẩn trương dùng mọi phương pháp để xác định bệnh Khi xác định có bệnh truyền nhiễm thì các động vật hoặc thú sản đều không được nhập, phải hủy bỏ tại chỗ

Một phần của tài liệu PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM (Trang 25 -26 )

truyền nhiễm thì các động vật hoặc thú sản đều không được nhập, phải hủy bỏ tại chỗ

hoặc trả lại nước xuất. Nếu đã cho lên bờ thì phải xử lý tùy theo từng loại bệnh, nhưng phải bao vây cách ly nghiêm ngặt tại chỗ. Có khi cấm nhập những động vật và thú sản từ

những nước đang có dịch bệnh nguy hiểm.

Những động vật và thú sản xuất khẩu cũng phải được kiểm dịch và có giấy chứng

nhận của cơ quan kiểm dịch. Cán bộ kiểm dịch phải xem Xét giây tờ cần thiết, kiểm tra

tình hình gia súc, gia cầm và động vật khác cũng như tình trạng vệ sinh an toàn của mẫu lây ngẫu nhiên từ sản phẩm động vật, khi xuất hoặc khi nhập, đi ngăn nhập động vật khi có dịch hoặc có triệu chứng nghi dịch và các động vật tuy đã được tiêm phòng nhưng

truyền nhiễm nguy hiểm, và ø”đ¡ ngăn xuất động vật và sản phẩm động vật không đúng tiêu chuân quy định.

Kiểm dịch nội địa: chủ yêu đôi với gia súc, gia cầm vận chuyên thành đàn hoặc chuyên (xe, tàu,...) từ tỉnh này sang tỉnh khác ở trong nước. Cán bộ kiểm dịch phđi xem xét giây tờ cần thiết, trước hết là giấy kiểm dịch gốc của cơ quan thú y nơi động vật đã xuất phát, chứng nhận động vật xuất xứ từ vùng an toàn dịch, đã được tiêm phòng, phải

không cho vận chuyển động vật mặc bệnh truyền nhiễm. Khi đã phát hiện có dịch thì cán bộ kiểm dịch phải đình chỉ ngay việc vận chuyển, giữ lại ở bãi nhà øa, bến tàu gân nhất

hoặc bãi chăn thả của trạm kiểm dịch và thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch. Trong khi vận chuyên phải đi theo đúng tuyến đường quy định, tiến hành ở những ga, bến nhất định, không cho tiếp xúc với động vật ở các vùng phải đi qua, không mua

Một phần của tài liệu PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM (Trang 25 -26 )

×