0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (102 trang)

Thực trạng phong cách quản lý của hiệu trưởng trường THPT

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG PHONG CÁCH QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG ẢNH HƯỞNG LÊN BẦU KHÔNG KHÍ TÂM LÝ TRONG CÁC TRƯỜNG THPT TẠI TP CẦN THƠ (Trang 28 -36 )

* Theo đánh giá ca cán b qun lý và giáo viên

Ghi chú:

(1) Tùy theo thang đo, điểm trung bình cộng sẽ thay đổi. Theo kết quả này, có thể quy định về các mức như sau: * Từ 4,5 đến 5: tốt * Từ 3,5 đến 4,4: khá * Từ 2,5 đến 3,4: trung bình * Dưới 2,4: kém (2) Một số từ viết tắt trong các bảng: - ĐLTC: độ lệch tiêu chuẩn - TB: trung bình cộng

Bảng 2.1. Đánh giá chung của cán bộ quản lý và giáo viên về các đặc điểm của phong cách quản lý của Hiệu trưởng

Câu Nội dung

Mức độ thể hiện TB ĐLTC Th

bậc

1 Hiệu trưởng trường được ủng hộ vì sự tin tưởng của

thành viên trong trường 4,12 0,66 27

2 Hiệu trưởng trường được ủng hộ vì sự tôn trọng của

thành viên trong trường 4,15 0,64 18

3 Hiệu trưởng trường thể hiện tư chất lãnh đạo 4,17 0,71 14 4 Hiệu trưởng trường có ý hướng phát triển tư chất

lãnh đạo người khác 3,82 0,87 80

5 Hiệu trưởng trường có ý hướng phát triển khả năng

lãnh đạo của mình. 4,06 0,79 47

6 HT trường có phong cách lãnh đạo uyển chuyển 4,09 0,75 36 7 Hiệu trưởng trường có ý thức rèn luyện đạo đức

trong quản lý 4,25 0,75 7

Câu Nội dung

Mức độ thể hiện TB ĐLTC Th

bậc

9 Hiệu trưởng trường có khả năng xây dựng chiến

lược phát triển nhà trường 4,16 0,74 15

10 Hiệu trưởng trường có khả năng quản lý nhà trường 4,27 0,70 6

11 Hiệu trưởng trường thể hiện năng lực trí tuệ 4,13 0,74 23 12 Hiệu trưởng trường thể hiện tinh thần quyết tâm đạt

được những thành tựu trong công việc 4,25 0,66 8 13 Hiệu trưởng trường thể hiện sự cảm thông 3,99 0,74 65 14 Hiệu trưởng trường thể hiện sự nhạy cảm 3,88 0,70 77 15 Hiệu trưởng trường thể hiện sự tận tâm 4,31 0,68 2 16 Hiệu trưởng trường thể hiện việc xác định vấn đề

cần giảì quyết 4,08 0,69 39

17 Hiệu trưởng trường thể hiện việc xác định mục đích

của nhà trường 4,19 0,68 12

18 Hiệu trưởng trường thể hiện việc xác định các công

việc cụ thể trong nhà trường 4,13 0,71 24

19 Hiệu trưởng trường thể hiện việc xác định các công

việc ưu tiên 4,12 0,68 28

20 Hiệu trưởng trường quan tâm đến phương thức lãnh

đạo hiện đại 4,09 0,76 37

21 Hiệu trưởng trường học tập về phương thức lãnh

đạo hiện đại 4,10 0,75 34

22 Hiệu trưởng trường thể hiện tinh thần tận tụy phục

vụ Tổ quốc 4,28 0,72 4

23 Hiệu trưởng trường thể hiện lòng trung thành đối

với Tổ quốc 4,37 0,69 1

24 HT trường thể hiện sự xác định giá trị bản than 4,04 0,74 54 25 Hiệu trưởng trường có ý hướng thực hiện công việc

có lợi cho tập thể 4,21 0,68 10

26 Hiệu trưởng trường có ý hướng muốn thể hiện

Câu Nội dung

Mức độ thể hiện TB ĐLTC Th

bậc

27 Hiệu trưởng trường được các thành viên trong

trường hợp tác trong công việc 4,05 0,67 49

28 Hiệu trưởng trường sẵn sàng hướng dẫn cấp dưới

về các mặt công việc 4,08 0,71 40

29 Hiệu trưởng trường khuyến khích mọi thành viên

suy nghĩ để đạt một tầm nhìn chung 4,00 0,70 62 30 Hiệu trưởng trường quan tâm và sâu sát với các

thành viên trong trường 4,01 0,78 59

31 Hiệu trưởng trường hiểu biết về nhu cầu và nguyện

vọng của các thành viên trong trường 3,83 0,78 79 32 HT trường giảì quyết những vấn đề trong trường

theo nhu cầu và mong muốn của tập thể 3,94 0,77 74 33 HT trường lôi kéo các thành viên trong trường cùng

làm việc do tầm nhìn đúng đắn của mình 3,77 0,84 81 34 Hiệu trưởng trường có nguyên tắc lãnh đạo mang

tính đạo đức 4,15 0,70 19

35 Hiệu trưởng trường có nguyên tắc lãnh đạo mang

tính công bằng 4,16 0,69 16

36 Hiệu trưởng trường có nguyên tắc lãnh đạo mang

tính khoan dung 4,00 0,73 63

37

Hiệu trưởng trường lắng nghe ý kiến đóng góp của

thành viên trong trường 4,13 0,75 25

38 Hiệu trưởng trường quan tâm đến dư luận trong

trường về bản thân mình 3,84 0,80 78

39 Hiệu trưởng trường đánh giá cao đóng góp của

thành viên trong trường vì công việc chung 4,13 0,71 26 40 Hiệu trưởng trường tìm cách khắc phục và thừa

nhận sai sót của mình khi mắc phải sai lầm 4,04 0,74 55 41 Hiệu trưởng trường khuyến khích thành viên trong 3,95 0,74 71

Câu Nội dung

Mức độ thể hiện TB ĐLTC Th

bậc

trường dũng cảm nói lên những sai trái trong nhà trường

42 Hiệu trưởng trường có khả năng tạo động lực cho

các thành viên trong nhà trường 3,95 0,74 72 43 Hiệu trưởng trường thể hiện tính đoàn kết 4,23 0,74 9 44 Hiệu trưởng trường thể hiện tính trung thực 4,28 0,73 5

45 Hiệu trưởng trường thể hiện sự khiêm tốn 4,15 0,74 20 46 Hiệu trưởng trường thể hiện lòng can đảm 4,06 0,78 48

47 Hiệu trưởng trường thể hiện cảm xúc mạnh mẽ với

người khác 3,67 0,81 82

48 Hiệu trưởng trường thể hiện cảm xúc mạnh mẽ với

công việc 3,96 0,75 68

49 Hiệu trưởng trường thể hiện niềm đam mê trong

việc lãnh đạo người khác 3,60 0,97 83

50 Hiệu trưởng trường thể hiện sự tự tin 4,16 0,74 17 51 Hiệu trưởng trường thể hiện tình thần lạc quan 4,11 0,70 29 52 Nguyên tắc làm việc của Hiệu trưởng trường là đi

thẳng vào vấn đề 4,21 0,68 11

53 Hiệu trưởng trường tiếp thu những điều đóng góp

của các thành viên trong trường 4,11 0,71 30 54 Hiệu trưởng trường là người phân công đúng người

đúng việc 3,96 0,70 69

55 Hiệu trưởng trường tạo ra không khí làm việc thoải

mái cho mọi thành viên trong trường 4,03 0,71 57 56 HT trường đảm bảo các thành viên trong trường

đều được trọng dụng theo khả năng 3,95 0,71 73

57

Hiệu trưởng trường đảm bảo các thành viên trong trường đều được thông báo rõ ràng những công việc của trường

4,08 0,67 41

Câu Nội dung

Mức độ thể hiện TB ĐLTC Th

bậc

khuyến khích mọi thành viên trong trường đóng góp ý kiến

59 Nguyên tắc làm việc của HT trường là vui vẻ 4,05 0,72 50 60 Hiệu trưởng trường là người đánh giá cao mọi

thành viên trong trường 3,91 0,75 76

61 Hiệu trưởng trường hiểu được giá trị thật sự của các

thành viên trong trường 3,92 0,71 75

62 Hiệu trưởng trường biết khi nào nắm giữ và khi nào

từ bỏ một công việc nào đó 3,96 0,70 70

63 Hiệu trưởng trường xây dựng một đội ngũ để đạt

được các mục tiêu 4,07 0,68 44

64 Hiệu trưởng trường thảo luận với các thành viên

trong trường để đưa ra các mục tiêu 4,07 0,67 45 65 Hiệu trưởng trường có một kế hoạch để đạt được

mục tiêu 4,11 0,67 31

66 Hiệu trưởng trường giúp đỡ mỗi thành viên trong

nhóm phát huy năng lực của họ tốt nhất 3,97 0,72 67 67 HT trường tự ý thức bản thân một cách đầy đủ 4,14 0,69 21 68 Hiệu trưởng trường lập kế hoạch công việc thích

hợp với các thành viên trong trường 4,00 0,71 64 69 Hiệu trưởng trường có một kế hoạch để đạt được

mục tiêu 4,10 0,66 35

70 Hiệu trưởng trường giữ sự cân bằng giữa các quyền

của bản thân và quản lý của người khác 4,01 0,69 60 71 Hiệu trưởng trường hỗ trợ các thành viên trong

trường cải thiện và thực hiện nhiệm vụ chung 4,01 0,69 61

72

Hiệu trưởng trường quan tâm đến giao tiếp với các thành viên trong trường và tạo các mối quan hệ tốt với họ

4,08 0,73 42

Câu Nội dung

Mức độ thể hiện TB ĐLTC Th

bậc

nâng cao trình độ cho các thành viên trong trường

74

Hiệu trưởng trường thực hiện chặt chẽ các quy tắc quản lý theo nhóm công tác đối với các thành viên trong trường

4,04 0,66 56

75 Hiệu trưởng trường thường kiểm tra các quy trình

quản lý trong nhà trường 4,05 0,72 51

76 Hiệu trưởng trường thực hiện việc phát triển con

người trong nhà trường một cách đúng đắn 4,02 0,71 58 77 Hiệu trưởng trường tin tưởng người khác khi giao

cho họ công việc theo chức năng 4,07 0,72 46 78 Hiệu trưởng trường đặt kỳ vọng cao vào các thành

viên trong trường 3,98 0,74 66

79 Hiệu trưởng trường chia sẻ những thành công với

các thành viên trong trường 4,05 0,72 52

80 Hiệu trưởng trường thừa nhận trách nhiệm đối với

bất kỳ thiếu sót hoặc sai lầm gây ra 4,05 0,75 53

81

Hiệu trưởng trường tạo điều kiện để tất cả mọi thành viên trong trường có thể đạt được những thành tích cao nhất

4,11 0,73 32

82 Hiệu trưởng trường đề nghị khen thưởng đúng

người, đúng việc 4,11 0,75 33

83 Hiệu trưởng trường mạnh dạn giải quyết những khó

khăn trong công tác 4,18 0,74 13

84 Hiệu trưởng trường liên tục tìm cách học hỏi từ

những người xung quanh 4,09 0,72 38

Qua kết quả của bảng 2.1 cho thấy, theo ghi chú (1), thì các trung bình cộng đều ở mức khá đến tốt. Nói cách khác, phong cách quản lý của Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông được cán bộ quản lý và giáo viên đánh giá ở mức độ khá, tốt Tuy nhiên, theo kết quả thang đo, phong cách quản lý hiệu trưởng thể hiện quyền lực đối với cấp dưới được đánh giá thấp nhất (thứ bậc 84),

đặc tính hiệu trưởng trường thể hiện niềm đam mê trong việc lãnh đạo người khác được xếp ở thứ bậc 83.

Từ ý kiến của cán bộ quản lý và giáo viên cho thấy, các khách thể nghiên cứu rất coi trọng các phẩm chất chính trị, tư tưởng ở người hiệu trưởng, thái độ làm việc tận tụy, ý thức rèn luyện đạo đức, tác phong, trung thực, có ý thức xây dựng tập thể thông qua việc thể hiện tính đoàn kết tập thể, có tầm nhìn xa cũng như khả năng xây dựng chiến lược phát triển nhà trường, thẳng thắn, mạnh dạn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công việc

Bảng 2.2. Đánh giá chung của cán bộ quản lý và giáo viên về mức độ thoải mái của môi trường làm việc tại các trường THPT

Câu Nội dung

Mức độ thể hiện TB ĐLTC Th bậc

1 Tôi cảm thấy thoải mái khi làm việc ở trường hiện

đang công tác 3,99 0,70 12

2 Giáo viên trong trường ý thức được công việc của bản

thân rõ ràng 4,00 0,71 11

3 Giáo viên trong trường thực hiện công việc của bản

thân một cách tự giác 3,97 0,69 13

4 Giáo viên trong trường có thể tiếp xúc với Hiệu trưởng

trường bất cứ lúc nào thuận tiện 4,14 0,71 3 5 Giáo viên trong trường có thể nói chuyện với Hiệu

trưởng dễ dàng 4,05 0,78 8

6 Giáo viên trong trường cảm thấy thoải mái với công

việc được giao 3,93 0,76 15

7 Giáo viên trong trường có thể học theo gương cố gắng

học tập của Hiệu trưởng trường 3,95 0,78 14 8 Giáo viên trong trường đánh giá cao tinh thần tận tụy

với công việc của Hiệu trưởng trường 4,19 0,73 1 9 Giáo viên trong trường đánh giá cao lòng can đảm

chống lại tiêu cực của Hiệu trường trường 4,10 0,77 5 10 Giáo viên trong trường thích cách làm việc thẳng thắn

của Hiệu trưởng 4,14 0,75 4

Câu Nội dung

Mức độ thể hiện TB ĐLTC Th bậc

thành tích đạt được của các thành viên trong trường 12 Giáo viên trong trường thích cách điều hành theo kế

hoạch của Hiệu trưởng trường 4,03 0,73 10

13 Giáo viên trong trường thích tính công bằng của Hiệu

trưởng trường 4,15 0,73 2

14 Giáo viên trong trường thích lòng rộng lượng của Hiệu

trưởng trường 4,08 0,77 7

15 Giáo viên trong trường đánh giá cao tầm nhìn xa của

Hiệu trường trường 4,10 0,74 6

Qua kết quả của bảng 2.2. cho thấy

Giáo viên trong trường đánh giá cao tinh thần tận tụy với công việc của hiệu trưởng trường (thứ bậc 1), giáo viên trong trường thích tính công bằng của hiệu trưởng trường (thứ bậc 2), giáo viên trong trường có thể tiếp xúc với hiệu trưởng trường bất cứ lúc nào thuận tiện (thứ bậc 3), giáo viên trong trường thích cách làm việc thẳng thắn của hiệu trưởng (thứ bậc 4), giáo viên trong trường đánh giá cao lòng can đảm chống lại tiêu cực của Hiệu trường trường (thứ bậc 5)

Giáo viên trong trường đánh giá cao tầm nhìn xa của hiệu trường trường (thứ bậc 6), giáo viên trong trường thích lòng rộng lượng của hiệu trưởng trường (thứ bậc 7), giáo viên trong trường có thể nói chuyện với hiệu trưởng dễ dàng (thứ bậc 8), giáo viên trong trường thích việc hiệu trưởng chia sẻ thành tích đạt được của các thành viên trong trường (thứ bậc 9), giáo viên trong trường thích cách điều hành theo kế hoạch của hiệu trưởng trường (thứ bậc 10)

Giáo viên trong trường ý thức được công việc của bản thân rõ ràng (thứ bậc 11), tôi cảm thấy thoải mái khi làm việc ở trường hiện đang công tác (thứ bậc 12), giáo viên trong trường thực hiện công việc của bản thân một cách tự giác (thứ bậc 13), giáo viên trong trường có thể học theo gương cố gắng học tập của hiệu trưởng trường (thứ bậc 14), giáo viên trong trường cảm thấy thoải mái với công việc được giao (thứ bậc 15)

Từ kết quả khảo sát cho thấy: Những đặc tính có thứ bậc cao phản ánh những mặt được đánh giá tốt. Cán bộ quản lý và giáo viên rất trân trọng trước tinh thần làm việc tận tụy, hết lòng vì công việc chung của hiệu trưởng, đồng thời thích tính công bằng ở người hiệu trưởng. Chính sự công bằng sẽ đem lại niềm tin trong tập thể và sẽ tạo động lực giúp các thành viên trong tập thể dốc lòng,

dốc sức vào sự phất triển, đi lên của nhà trường. Một khi đã có được sự tin tưởng giáo viên có thể tiếp xúc với hiệu trưởng bất kỳ lúc nào thuận tiện đó là kết quả tất yếu, với cách làm việc thẳng thắn, sẵn sàng đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong nhà trường chính là nhân tố củng cố lòng tin nơi tập thể. Đây là những mặt được đánh giá tốt, được đa số các thành viên trong tập thể mong muốn có ở người hiệu trưởng: người quản lý trực tiếp của họ.

Tuy nhiên, qua khảo sát chúng tôi nhận thấy, đa số giáo viên và cán bộ quản lý chưa cảm thấy thoải mái khi làm việc ở trường hiện đang công tác, họ chưa ý thức được công việc của bản thân rõ ràng cho nên việc thực hiện công việc của bản thân chưa mang tính tích cực, chủ động, còn lệ thuộc vào kế hoạch của cấp trên, chưa thật sự thoải mái với công việc được giao. Trong công việc, đôi lúc còn mang nặng tính qua loa, hình thức. Đặc biệt tiêu chí giáo viên trong trường có thể học theo gương cố gắng học tập của hiệu trưởng chưa được đánh giá cao (thứ bậc 14), điều này phản ảnh thực tế, nhiều hiệu trưởng hiện nay có tuổi đời tương đối cao (3/6 hiệu trưởng trên năm mươi tuổi) đa số lại chưa qua trường lớp đào tạo quản lý bài bản, việc quản lý nặng về cảm tính, theo kinh nghiệm cá nhân là chính nên việc học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý còn hạn chế.

Bảng 2.3. So sánh đánh giá của cán bộ quản lý và giáo viên về mức độ thoải mái của môi trường làm việc tại các trường THPT theo giới tính

Nội dung

Giới tính

F P

Nam Nữ

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG PHONG CÁCH QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG ẢNH HƯỞNG LÊN BẦU KHÔNG KHÍ TÂM LÝ TRONG CÁC TRƯỜNG THPT TẠI TP CẦN THƠ (Trang 28 -36 )

×