0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (102 trang)

THỰC TRẠNG PHONG CÁCH QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG PHONG CÁCH QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG ẢNH HƯỞNG LÊN BẦU KHÔNG KHÍ TÂM LÝ TRONG CÁC TRƯỜNG THPT TẠI TP CẦN THƠ (Trang 26 -26 )

ngành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục

- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Phấn đấu để cơ bản đạt mục tiêu phổ cập giáo dục trung học vào năm 2010. Vận động trong vòng 2 năm, bắt đầu từ năm học 2009 - 2010 , chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua “đọc - chép" ở TFCS và THPT. Thực hiện yêu cầu “3 đủ” đối với học sinh.

- Tập trung khắc phục việc thiếu giáo viên và đảm bảo chất lượng đội ngũ giáo viên được tuyển dụng

Nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành là: Khẩn trương thực hiện kế hoạch giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo, phấn đấu đến năm 2010 đạt được các chỉ tiêu: 90% giáo viên mầm non và 100% giáo viên phổ thông đạt trình độ đào tạo chuẩn, trong đó có 10% giáo viên trung học phổ thông đạt trình độ sau đại học.

Chuẩn hóa trong đào tạo, bồi dưỡng , tuyển chọn và sử dụng cán bộ quản lý giáo dục.

Tổ chức tham dự các lớp bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông giai đoạn 2008 - 2010 theo đề án hợp tác giữa Bộ GD & ĐT và Singapore

Thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

2.2. THỰC TRẠNG PHONG CÁCH QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Kết quả nghiên cứu từ phương pháp điều tra mang lại như sau:

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG PHONG CÁCH QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG ẢNH HƯỞNG LÊN BẦU KHÔNG KHÍ TÂM LÝ TRONG CÁC TRƯỜNG THPT TẠI TP CẦN THƠ (Trang 26 -26 )

×