0
Tải bản đầy đủ (.doc) (101 trang)

Cho vay mua nhà xây dựng nhà sửa nhà

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA VPBANK (Trang 41 -42 )

- Nhóm chỉ tiêu phản ánh tính đổi mới trong hoạt động cho vay tiêu dùng.

1. Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh việt nam.

2.1.1. Cho vay mua nhà xây dựng nhà sửa nhà

+Phạm vi cho vay

Đối với cá nhân, hộ gia đình: phải có hộ khẩu thường trú cùng địa bàn nơi VPBank đóng trụ sở.

Đối với doanh nghiệp, tổ chức: Phải có trụ sở cùng địa bàn với VPBank.

Các trường hợp đặc biệt khác do Ban tín dụng /Hội đồng tín dụng quyết định. + Đối tượng món vay:

Chi phí mua nhà, mua nền nhà theo đất đã được quy hoạch để xây dựng nhà mới, mua căn hộ, xây dựng, sửa chữa nâng cấp nhà;

Chi phí mua sắm các trang thiết bị và chi phí xây dựng hợp lý khác trong quá trình sửa chữa, xây dựng nhà.

+Điều kiện cho vay:

Khách hàng phải có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự. Khách hàng của VPBank có bản giải trình mục đích vay vốn rõ ràng, có nguồn trả nợ chắc chắn. Có một phần vốn tự có tham gia vào phương án, cụ thể là:

+ Nếu vay để mua nhà, mua nền nhà theo đất đã quy hoạch để xây dựng nhà mới, mua căn hộ: vốn tự có tham gia tối thiểu 30% giá tiền mua nhà và chi phí xây dựng, sửa chữa, cải tạo (nếu có).

+ Nếu vay để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà trên diện tích đất không thuộc sở hữu của mình: vốn tự có tham gia tối thiểu 30%.

+ Nếu vay để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà trên diện tích đất thuộc quyền sử dụng lâu dài, ổn định của mình (không phải đất thuê): không quy đinh tỷ lệ vốn tự có tham gia.

Có tài sản bảo đảm cho tiền vay hoặc được bên thứ ba bảo lãnh.

+Thời hạn cho vay:

Thời hạn cho vay xác định căn cứ vào mục đích vay vốn, nguồn và kế hoạch trả nợ của khách hàng nhưng tối đa không vượt quá quy định sau:

Cho vay mua nhà: Thời hạn cho vay tối đã không quá 10 năm.

Cho vay mua nền nhà theo đất đã được quy hoạch để xây dựng nhà mới, mua căn hộ, hoặc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà: Thời hạn cho vay tối đa không quá 5 năm.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA VPBANK (Trang 41 -42 )

×