0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Sự khác biệt giữa các cấp quản lý khi đánh giá tầm quan trọng của các kiến thức, kỹ năng CBQL cấp Quận

Một phần của tài liệu XÁC ĐỊNH KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CẦN THIẾT CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP QUẬN (Trang 66 -67 )

- Kỹ năng làm việc có trách nhiệm : theo nghiên cứu định tính đây là kỹ năng rất quan trọng, và cần thiết với mọi đối tượng dù là nhà quản lý hay

b – Hệ số tin cậy của các nhóm kỹ năng

2.4.5 Sự khác biệt giữa các cấp quản lý khi đánh giá tầm quan trọng của các kiến thức, kỹ năng CBQL cấp Quận

của các kiến thức, kỹ năng CBQL cấp Quận

Để tìm kiếm sự khác biệt khi đánh giá tầm quan trọng về kiến thức, kỹ năng cần thiết của đội ngũ CBQL cấp Quận làm việc ở các cấp quản lý khác nhau với kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nhân sự, kỹ năng trình bày và kỹ năng hoàn thiện bản thân, đề tài đã phân tích phương sai Anova một yếu tố (One – Way Anova).

Xuất phát từ giả thuyết Ho cho rằng : không có sự khác biệt giữa các CBQL làm việc ở các cấp quản lý khác nhau khi đánh giá tầm quan trọng 06 nhóm kỹ năng, đó là : kỹ năng nhân sự, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày và kỹ năng hoàn thiện bản thân, kỹ năng tác nghiệp..

Kiểm định Levene Test được tiến hành với giả thuyết Ho như trên, nếu kết quả kiểm định có Sig. > = 0,05 thì không có sự khác biệt các CBQL làm việc ở các quản lý khác nhau khi đánh giá về tầm quan trọng của các biến tiềm ẩn KN_Nhansu, KN_Lanhdao, KN_Giaotiep, KN_Trinhbay, KN_Hoanthien, KN_Tacnghiep.

Ngược lại, nếu Sig. < 0,05 thì có sự khác biệt giữa các CBQL làm việc ở các cấp quản lý khác nhau khi đánh giá về tầm quan trọng của các biến tiềm ẩn nêu trên.

Với độ tin cậy cho phép là 5% (mức ý nghĩa p = 0,05), kết quả phân tích phương sai Anova như sau : (Xem phụ lục 6 từ 6.7 đến 6.12)

Bảng 2.7 – Tóm tắt kết quả phân tích phương sai Anova giữa CBQL làm việc ở các cấp độ quản lý khác nhau với 06 nhóm kỹ năng

Kết quả Sig. Cấp

STT Kỹ năng Mã biến

quản lý

Mã biến cql

1 Kỹ năng lãnh đạo KN_Lanhdao 0,381

2 Kỹ năng giao tiếp KN_Giaotiep 0,872 3 Kỹ năng trình bày KN_Trinhbay 0,816 4 KN hoàn thiện b/thân KN_Hoanthien 0,665

5 Kỹ năng nhân sự KN_Nhansu 0,223

6 Kỹ năng tác nghiệp KN_Tacnghiep 0,313

Kết luận : Không có sự khác biệt khi đánh giá về tầm quan trọng của các

nhóm kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, trình bày, hoàn thiện bản thân, nhân sự và tác nghiệp giữa các CBQL làm việc ở các cấp độ quản lý khác nhau (do Sig. đều > 0,05).

Một phần của tài liệu XÁC ĐỊNH KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CẦN THIẾT CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP QUẬN (Trang 66 -67 )

×