0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Sự khác biệt về giới tính khi đánh giá tầm quan trọng của các

Một phần của tài liệu XÁC ĐỊNH KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CẦN THIẾT CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP QUẬN (Trang 62 -64 )

- Kỹ năng làm việc có trách nhiệm : theo nghiên cứu định tính đây là kỹ năng rất quan trọng, và cần thiết với mọi đối tượng dù là nhà quản lý hay

b – Hệ số tin cậy của các nhóm kỹ năng

2.4.3 Sự khác biệt về giới tính khi đánh giá tầm quan trọng của các

kiến thức, kỹ năng CBQL cấp Quận

Với số liệu nghiên cứu thu thập được từ đối tượng CBQL nam và nữ hiện đang công tác tại Quận, đề tài thực hiện kiểm định Independent – Sample – T – Test để xem xét sự khác biệt giữa nam và nữ khi đánh giá về tầm quan trọng của các biến quan sát kiến thức và kỹ năng cần thiết của CBQL cấp Quận.

Xuất phát từ giả thuyết Ho cho rằng : không có sự khác biệt giữa các CBQL nam và nữ khi đánh giá tầm quan trọng của 06 nhóm kiến thức và 07 nhóm kỹ năng.

Kiểm định Levene Test được tiến hành với giả thuyết Ho như trên, nếu kết quả kiểm định có Sig. > = 0,05 thì không có sự khác biệt giữa nam và nữ khi

đánh giá về tầm quan trọng của các nhóm kiến thức và kỹ năng của người CBQL cấp Quận.

Ngược lại, nếu Sig. < 0,05 thì có sự khác biệt giữa các CBQL nam và nữ khi đánh giá về tầm quan trọng của các biến tiềm ẩn nêu trênn.

Với độ tin cậy cho phép là 5% (mức ý nghĩa p = 0,05), kết quả kiểm định Independent – Sample – T – Test : Phụ lục 5.

Bảng 2.5 – Tóm tắt kết quả kiểm định Independent – Sample – T – Test đối với 06 nhóm kiến thức và 08 nhóm kỹ năng

+ Kiến thức :

Levene's Test for Equality of Variances STT Nhóm kiến thức F Sig. 1 KT_QTKINHTE 0,096 0,757 2 KT_CHINHTRIPHAPLUAT 0,742 0,390 3 KT_Thoisu 0,085 0,770 4 KN_Vanhoa 2,209 0,138 5 dd1 1,366 0,243 6 nn1 0,007 0,933

+ Kỹ năng :

Kết luận : Từ bảng kết quả cho thấy Sig. của tất cả nhóm kiến thức và kỹ năng đều > 0,05 nên không có sự khác biệt giữa nam và nữ khi đánh giá về tầm quan trọng của các nhóm kiến thức, kỹ năng cần thiết đối với người CBQL cấp Quận.

Một phần của tài liệu XÁC ĐỊNH KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CẦN THIẾT CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP QUẬN (Trang 62 -64 )

×