0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (110 trang)

Nhận thức về vai trò của các lực lượng giáo dục trong sự quan hệ

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CHA MẸ HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG THCS VÙNG NÔNG THÔN THỊ XÃ BÀ RỊA (Trang 34 -49 )

7. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1.2. Nhận thức về vai trò của các lực lượng giáo dục trong sự quan hệ

phối hợp giữa nhà trường và gia đình

Khảo sát các giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh về vai trò của các lực lượng giáo dục gồm ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình, kết quả như sau trong bảng 2.2a và 2.2b:

Bảng 2.2a: Nhận thức của GVCN về vai trò của các lực lượng giáo dục trong sự quan hệ phối hợp giữa nhà trường và gia đình

n = 75 Rất quan trọng Quan trng Không quan trọng Nội dung SL % SL % SL % M 1. Sự chủ động của giáo viên chủ nhiệm. 36 48,00 39 52,00 0 00 2,48 2. Sự kết hợp giáo dục của CMHS. 53 70,67 22 29,33 0 00 2,71 3. Sự chỉ đạo của Ban giám hiệu trường. 5 6,67 42 56,00 28 37,33 1,69 4. Sự cộng tác của Ban đại diện CMHS. 16 21,33 22 29,33 37 49,33 1,72

Bảng 2.2b: Nhận thức của CMHS về vai trò của các lực lượng giáo dục trong sự quan hệ phối hợp giữa nhà trường và gia đình

n = 305

Rất quan

trọng Quan trng Không quan trọng

Nội dung SL % SL % SL % M 1. Sự chủ động của giáo viên chủ nhiệm. 209 68,52 91 29,84 5 1,64 2,67 2. Sự kết hợp giáo dục của CMHS. 166 54,43 114 37,38 25 8,19 2,46 3. Sự chỉ đạo của Ban giám hiệu trường. 120 39,34 163 53,44 22 7,21 2,32 4. Sự cộng tác của Ban đại diện CMHS. 76 24,92 196 64,26 33 10,82 2,14 * Nhận xét:

Có 100% giáo viên chủ nhiệm cho rằng sự chủ động của giáo viên chủ nhiệm và sự kết hợp giáo dục của cha mẹ học sinh là quan trọng và rất quan trọng trong sự quan hệ phối hợp giữa nhà trường và gia đình, điều này hoàn toàn hợp lý vì giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh là lực lượng trực tiếp thực hiện sự phối hợp này. Trong khi đó khảo sát cha mẹ học sinh lần lượt có 1,64% và 8,19% cho rằng hai nội dung trên là không quan trọng. Như vậy có một số cha mẹ học sinh nhận thức không đúng về vai trò chủ động của giáo viên chủ nhiệm và sự kết hợp với nhà trường của cha mẹ học sinh.

Đặc biệt có đến 37,33% giáo viên chủ nhiệm cho là sự chỉ đạo của Ban giám hiệu trường về việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình thì không quan trọng, tương tự là 49,33% đối với nội dung sự cộng tác của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nhưng theo ý kiến của các cha mẹ học sinh đối với hai nội dung trên chỉ lần lượt có 7,21% và 10,82% cho là không quan trọng. Điểm trung bình M của 3 mức độ khảo sát như sau: theo giáo viên chủ nhiệm thì sự chỉ đạo của Ban giám hiệu trường là thấp nhất chỉ bằng 1,69, kế đến là nội dung sự cộng tác của Ban đại diện cha mẹ học sinh bằng 1,72. Nhưng theo các cha mẹ học sinh thì sự cộng tác của Ban đại diện cha mẹ học sinh là thấp nhất bằng

2,14, kế đến là sự chỉ đạo của Ban giám hiệu trường bằng 2,32. Như vậy có nhiều giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh cho là sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình chủ yếu là việc làm của các giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh, mà chưa coi trọng vai trò của Ban giám hiệu trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác này, và đặc biệt số giáo viên chủ nhiệm có ý kiến này lại nhiều hơn số cha mẹ học sinh.

Theo giáo viên chủ nhiệm, nội dung sự kết hợp giáo dục của cha mẹ học sinh có điểm trung bình cao nhất bằng 2,71, nhưng theo ý kiến của cha mẹ học sinh thì sự chủ động của giáo viên chủ nhiệm có điểm trung bình cao nhất bằng 2,67. Như vậy theo ý kiến của giáo viên chủ nhiệm thì sự kết hợp của cha mẹ học sinh là quan trọng nhất, còn theo cha mẹ học sinh thì sự chủ động của giáo viên chủ nhiệm là quan trọng nhất. Kết quả này cho thấy cả giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh đều cho rằng vai trò của đối tượng phối hợp với mình thì quan trọng hơn, có nghĩa là nhà trường đặt nặng vai trò của gia đình và gia đình thì đặt nặng vai trò của nhà trường trong mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường và gia đình.

2.2.1.3. Nhận thức về trách nhiệm phối hợp giữa nhà trường và gia đình Khi đặt vấn đề nhà trường phải chủ động phối hợp với gia đình hay gia đình phải chủ động phối hợp với nhà trường, kết quả khảo sát được trình bày trong bảng 2.3 như sau:

Bảng 2.3: Nhận thức của GVCN và CMHS

về trách nhiệm chủ động phối hợp giữa nhà trường và gia đình

Kết quả Nội dung Theo ý kiến SL % GVCN 54 72,00 1. Nhà trường phải chủ động phối hợp với gia đình CMHS 206 66,88 GVCN 62 82,67 2. Gia đình phải chủ động phối hợp với nhà trường CMHS 292 94,81

Biểu đồ biểu thị kết quả khảo sát ở bảng 2.3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Trách nhiệm chủđộng của GV Trách nhiệm chủđộng của CMHS Theo GVCN Theo CMHS * Nhận xét:

Đa số giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh đều đặt nặng trách nhiệm chủ động của gia đình hơn là trách nhiệm chủ động của nhà trường trong việc phối hợp giáo dục học sinh, ý kiến của cha mẹ học sinh với tỉ lệ cao nhất là 94,81% , ý kiến của giáo viên chủ nhiệm với tỉ lệ là 82,67%.

Khi phỏng vấn, trò chuyện với một số giáo viên, các thầy cô cho rằng cha mẹ sinh con ra thì phải có trách nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ con trong đó có trách nhiệm chủ động gặp các thầy cô để phối hợp giáo dục con. Nhận thức về trách nhiệm phối hợp giữa nhà trường và gia đình như vậy là chưa đúng vì nhà trường phải chủ động thống nhất yêu cầu giáo dục với gia đình và xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục của mình. Trường học là một tổ chức chuyên biệt đối với công tác giáo dục, nắm vững quan điểm, đường lối, mục đích, mục tiêu giáo dục; ngoài ra nhà trường còn có đội ngũ thầy cô giáo được đào tạo có hệ thống, có trình độ và năng lực trong việc giáo dục thế hệ trẻ nên phải có trách nhiệm chủ động, phát huy vai trò trung tâm tổ chức phối hợp, dẫn dắt nội dung và phương pháp giáo dục của gia đình và các thể chế khác trong xã hội.

2.2.1.4. Nhn thc v ni dungphi hp gia nhà trường và gia đình

a. Nhn thc ca CMHS v ni dung phi hp gia nhà trường và

gia đình

+ Nhận thức của CMHS về mức độ cần thiết của một số nội dung phối hợp với nhà trường.

Các cha mẹ học sinh có ý kiến về mức độ cần thiết của một số nội dung phối hợp với nhà trường trong bảng 2.4 như sau :

Bảng 2.4: Nhận thức của CMHS về mức độ cần thiết của các nội dung phối hợp với nhà trường

Rất cần Cần không cCó hoũc ng

được

Không cần

Nội dung

SL % SL % SL % SL %

1. Liên lạc thường xuyên với

GVCN 169 54,87 115 37,33 24 7,79 0 00

2.Thực hiện các đề xuất của

GVCN để giáo dục con 153 49,67 128 41,55 27 8,77 0 00

3. Đóng góp ý kiến với nhà

trường các vấn đề liên quan

đến việc giáo dục con 95 30,84 134 43,50 30 9,74 49 15,90

4. Thống nhất với nhà trường

về yêu cầu giáo dục con 98 31,81 130 42,21 32 10,39 48 15,58

* Nhận xét:

Đa số các cha mẹ học sinh đều cho rằng cả 4 nội dung nêu trên đều cần thiết. Riêng nội dung liên lạc thường xuyên với GVCN được cho là rất cần với tỉ lệ cao nhất là 54,87%, tuy nhiên nội dung này cũng có tỉ lệ cho là có hoặc không cũng được chiếm đến 7,79%. Điều này chứng tỏ một số cha mẹ học sinh chưa thực sự quan tâm phối hợp với nhà trường vì việc liên lạc giữa giáo viên với cha mẹ học sinh là hình thức phối hợp cơ bản nhất giữa nhà trường và gia đình.

Nội dung thực hiện các đề xuất của GVCN trong việc giáo dục con được các cha mẹ học sinh cho là rất cần với tỉ lệ 49,67%, tỉ lệ cho là cần chiếm 41,55% và có hoặc không cũng được chiếm 8,77%. Như vậy đa số cha mẹ học sinh cho rằng các đề xuất của GVCN đối với họ trong việc giáo dục con em thì đều cần thiết, điều này chứng tỏ cha mẹ học sinh ở vùng nông thôn rất cần được sự tư vấn, giúp đỡ của các thầy cô trong việc giáo dục, hướng dẫn con em học tập, rèn luyện để đạt được kết quả tốt.

Kết quả khảo sát cả hai nội dung đóng góp ý kiến với nhà trường về các vấn đề liên quan đến việc giáo dục con em và thống nhất với nhà trường về yêu cầu giáo dục con có tỉ lệ ở từng mức độ gần bằng nhau, tỉ lệ cho là không cần ở cả hai nội dung đều là 15%. Với những tỉ lệ này chúng tôi cho là hợp lý với trình độ nhận thức của đa số cha mẹ học sinh vùng nông thôn.

+ Nhận thức của CMHS về trách nhiệm chăm lo việc học tập của con.

Kết quả khảo sát các cha mẹ học sinh về nhận thức trách nhiệm của mình trong việc chăm lo cho con học tập được thể hiện trong bảng 2.5:

Bảng 2.5: Nhận thức của cha mẹ về trách nhiệm chăm lo việc học tập của con

Rất quan trọng Quan trng Không quan trọng Nội dung SL % SL % SL % 1. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường. 203 65,90 89 28,90 16 5,20

2.Xây dựng nếp sống gia đình thuận

lợi cho việc học tập của con. 102 33,12 178 57,79 28 9,09

3.Tạo điều kiện tốt cho con học tập 73 23,70 160 51,95 75 24,35

4.Quản lý tốt việc học tập của con ở

nhà. 178 57,98 126 41,04 3 0,98

* Nhận xét:

Đa số cha mẹ học sinh cho rằng các nội dung trách nhiệm của cha mẹ chăm lo việc học tập của con nêu trong bảng 2.5 đều quan trọng. Việc phối hợp

chặt chẽ với nhà trường có 94,80% cha mẹ học sinh cho là quan trọng và rất quan trọng. Tương tự, việc xây dựng nếp sống gia đình thuận lợi cho việc học tập của con có 91,91% và quản lý tốt việc học tập của con ở nhà có 99,02% cha mẹ học sinh đồng ý ở hai mức độ này. Riêng việc tạo điều kiện học tập tốt cho con chỉ có 75,65%.

Các nội dung trách nhiệm của cha mẹ chăm lo việc học tập của con có liên quan mật thiết với nhau. Nếu cha mẹ quan tâm đầy đủ đến việc học tập của con thì sẽ phối hợp tốt với nhà trường, sẽ luôn chú ý xây dựng môi trường giáo dục gia đình thuận lợi cho việc rèn luyện hạnh kiểm của con và cố gắng tạo điều kiện tốt cũng như quản lý tốt việc học tập của con. Tuy nhiên qua khảo sát, nội dung tạo điều kiện tốt cho con học tập còn 24,35% cha mẹ học sinh cho là không quan trọng, có lẽ vì hoàn cảnh kinh tế nhiều gia đình ở nông thôn còn khó khăn nên cha mẹ chưa thể tạo những điều kiện tốt cho con học tập, và họ cũng chưa thấy được các điều kiện có ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ như thế nào. Tạo điều kiện tốt cho con học tập là cả về thời gian và điều kiện vật chất, như để cho con có giờ tự học, tạo không gian yên tĩnh và góc học tập riêng, cung cấp đầy đủ dụng cụ học tập...

Nội dung phối hợp chặt chẽ với nhà trường có 5,20% cha mẹ học sinh cho là không quan trọng, tỉ lệ này gần ngang bằng với tỉ lệ cha mẹ học sinh cho là kết quả giáo dục học sinh không phụ thuộc vào việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình (ở bảng 2.1). Điều này chứng tỏ còn một số cha mẹ học sinh có nhận thức chưa đúng về việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục học sinh, dẫn đến tình trạng còn khoán trắng việc giáo dục con mình cho nhà trường.

+ Nhận thức của cha mẹ về cách thức hướng dẫn con học tập

Khảo sát ý kiến của các CMHS về cách thức hướng dẫn con học tập, kết quả được trình bày trong bảng 2.6 sau:

Bảng 2.6: Nhận thức của cha mẹ về cách thức hướng dẫn con học tập

Nên Không nên Không có

ý kiến Nội dung SL % SL % SL % 1. Luôn kiểm tra chặt chẽ việc học của con 276 90,20 17 5,56 13 4,25 2. Hướng dẫn con chủđộng học tập 280 91,50 9 2,94 17 5,56

3. Bắt con phải học theo quy định của

mình. 16 5,23 250 81,70 40 13,07

4. Để con tự học tùy ý con 82 26,80 178 58,17 46 15,03

5. Thúc ép con phải học để đạt được

loại giỏi. 68 22,22 210 68,63 28 9,15

* Nhận xét:

Kết quả khảo sát có 90,20% cha mẹ học sinh cho rằng nên kiểm tra chặt chẽ việc học của con và 91,50% cho rằng nên yêu cầu con chủ động học tập. Với kết quả nhận thức hai nội dung trên của các cha mẹ học sinh vùng nông thôn là đáng mừng vì ở lứa tuổi học sinh THCS, các em chưa có tự ý thức cao nên cần phải được cha mẹ thường xuyên kiểm tra chặt chẽ việc học và hướng dẫn tự giác học tập.

Có 81,70% cha mẹ học sinh cho rằng không nên bắt con phải học theo quy định của mình, 58,17% cho là không nên để con tự học theo ý con và 68,63% cho là không nên thúc ép con phải cố học để đạt được loại giỏi. Tỉ lệ còn lại ở từng nội dung cho là nên hoặc không có ý kiến, như vậy cũng còn nhiều cha mẹ học sinh có nhận thức chưa đúng hoặc chưa khẳng định được nên hoặc không nên thực hiện cách thức nào để hướng dẫn con học tập. Trách nhiệm của cha mẹ phải quản lý việc học tập của con và phải biết cách thức hướng dẫn con học tập hợp lý. Cha mẹ không nên bắt con phải học theo quy định của mình hoặc để con tự học theo ý của con, và cũng không nên thúc ép con phải học để đạt bằng được loại giỏi.

Ở lứa tuổi thiếu niên, các em chưa thể làm chủ bản thân và ý thức tốt về nhiệm vụ, chưa biết cân đối hài hoà giữa học tập và vui chơi, giải trí. Do đó cha mẹ cần phải hướng dẫn các em học tập, nhưng không nên ép buộc phải theo những quy định của riêng mình. Hướng dẫn của cha mẹ phải dựa trên tri thức về khoa học giáo dục, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Do vậy kiến thức khoa học giáo dục là rất cần thiết đối với các bậc làm cha làm mẹ trong việc giáo dục con cái. Cha mẹ có hiểu biết về khoa học giáo dục thì sẽ phối hợp với nhà trường hướng dẫn con cái học tập, rèn luyện đạt kết quả tốt, không bị tình trạng mâu thuẫn giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục trẻ.

+ Yêu cầu của CMHS đối với nhà trường để nâng cao hiệu quả phối hợp giáo dục học sinh

Khi đề nghị cha mẹ học sinh đưa ra một yêu cầu cần thiết nhất đối với nhà trường hiện nay để nâng cao hơn hiệu quả công tác phối hợp với gia đình (bằng cách ghi vào hàng để trống), các cha mẹ học sinh đã đưa ra một số yêu cầu. Chúng tôi liệt kê 3 yêu cầu có nhiều người đề nghị nhất trong bảng 2.7:

Bảng 2.7: Một số yêu cầu của CMHS đối với nhà trường để nâng cao hiệu quả phối hợp giáo dục học sinh

Yêu cầu SL % Thbc

1. Thông báo kết quả giáo dục học sinh hàng tháng

cho gia đình. 142 46,40 1

2. Tổ chức họp cha mẹ học sinh hàng tháng. 72 23,53 2

3. Báo ngay cho gia đình biết những khuyết điểm

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CHA MẸ HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG THCS VÙNG NÔNG THÔN THỊ XÃ BÀ RỊA (Trang 34 -49 )

×