0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (74 trang)

Biện pháp tăng cường công tác quản lý, sử dụng đội ngũ giáo viên tiểu học.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ VIỆC NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN PHỦ GIÁO ,BÌNH DƯƠNG (Trang 61 -64 )

M ục tiêu yêu cầu chung.

3.5. Biện pháp tăng cường công tác quản lý, sử dụng đội ngũ giáo viên tiểu học.

Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng có nêu: “Tăng cường quản lý nhà nước, đặc biệt là hệ thống thanh tra giáo dục, thiết lập kỷ cương, đẩy lùi các tiêu cực” [38, tr.205]

Theo đề án của UBND Tỉnh Bình Dương về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD giai đoạn 2005-2010: “Rà soát bố trí, sắp xếp đội ngũ CBQLGD các cấp, phù hợp yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý giáo dục. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ quản lý kế

cận, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên sau đợt tổng rà soát đội ngũ”.

*Yêu cu.

- Tuyển dụng, phân công đội ngũ giáo viên tiểu học phải đúng chuẩn quy định của Bộ

Giáo dục-Đào tạo, vừa đảm bảo tính khoa học, vừa đảm bảo công bằng, khách quan. - Sử dụng đội ngũ phải phù hợp với trình độđào tạo và năng lực chuyên môn.

- Để quản lý tốt đội ngũ, cần tăng cường công tác kiểm tra đánh giá chuyên môn nghiệp vụ

giáo viên, đồng thời xem xét đề nghị khen thưởng, kỷ luật nghiêm túc, bảo đảm mối quan hệ đúng đắn giữa nghĩa vụ và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của giáo viên.

* T chc thc hin.

- Phòng giáo dục phối hợp với Phòng Nội vụ, nghiên cứu đề án nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của UBND Tỉnh để thống nhất kế hoạch, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng. Tham mưu UBND huyện đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở nội vụ thống nhất kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiểu học cho huyện hàng năm.

- Điều tra nắm vững số giáo viên chưa đủ chuẩn để cử đi học bồi dưỡng hoặc vận động giáo viên đồng ý nhận nhiệm vụ khác (đối với giáo viên có chất lượng giảng dạy chỉ đạt trung bình, yếu) nhằm bổ sung giáo viên trẻ có chuyên môn nghiệp vụ tốt tham gia giảng dạy.

- Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại đội ngũ giáo viên trước hết cần nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, của ngành, quy chế trường tiểu học, Luật giáo dục…. Triển khai rộng rãi giúp đội ngũ giáo viên nhận thức sâu sắc, từ đó phấn đấu thực hiện đạt kết quả tốt.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác sinh hoạt tổ, họp hội đồng sư phạm, tăng cường việc phê và tự phê ngay từ cơ sở theo yêu cầu của ngành, phát huy dân chủ ngay từ cơ sở nhằm

đánh giá đúng thực trạng về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ giáo viên và phân công luân chuyển, bổ nhiệm những cá nhân vào đúng vị trí sở trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường và ở huyện.

Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.

- Thực hiện rà soát, sắp xếp phân công lại cho phù hợp thực tế, chọn cử cán bộ quản lý và giáo viên đi học bồi dưỡng, đào tạo lại hay đào tạo giáo viên dạy môn như Nhạc, Hoạ, Thể dục chưa được đào tạo. đào tạo lại giáo viên chưa đủ trình độ chuẩn hoặc bồi dưỡng nâng cao trình

độ trên chuẩn đối với các cán bộ quản lý và giáo viên có nhiều thành tích cao trong công tác quản lý và giảng dạy.

- Căn cứ thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học của huyện hiện nay, ngoài việc tiếp tục cử

CBQL, giáo viên tham dự học các khoá học đạt chuẩn, trên chuẩn theo chỉ tiêu do Tỉnh giao, song song đó ngành giáo dục huyện còn chú trọng tăng cường tổ chức bồi dưỡng phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, khắc phục nhanh kiểu giảng dạy truyền thụ một chiều, nặng lý thuyết; bồi dưỡng năng lực thực hành, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy và học cho đội ngũ giáo viên tiểu học.

- Bồi dưỡng năng lực quản lý, giảng dạy, đánh giá chất lượng học cho đội ngũ giáo viên theo tinh thần “dạy thực chất, học thực chất”.

- Tiếp nhận số sinh viên có chuyên môn phù hợp như tốt nghiệp trung học, cao đẳng Thể

dục thể thao, Tin học, Ngoại ngữ v.v. Có nguyện vọng trở thành giáo viên; sau đó giới thiệu

đến các trường sư phạm bồi dưỡng phương pháp giảng dạy và về công tác tại huyện.

Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục; tạo điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần gip cho ĐNCBQLGD và giáo viên tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ VIỆC NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN PHỦ GIÁO ,BÌNH DƯƠNG (Trang 61 -64 )

×