0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (74 trang)

Các đề xuất của việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ VIỆC NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN PHỦ GIÁO ,BÌNH DƯƠNG (Trang 50 -52 )

M ục tiêu yêu cầu chung.

2.3.5. Các đề xuất của việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học.

Bảng 2.6. Các ý kiến đề xuất về việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học.

kiến Nội dung g bình

lệch TC

bậc 14. Giáo viên muốn được học bồi dưỡng trong

dịp hè hàng năm

4,135 0,927 3 24. Sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức kinh tế xã

hội ởđịa phương

3,287 1,100 5 29. Học sinh ở huyện tích cực học tập và yêu

cầu cao nên giáo viên cần học tập nhiều hơn nữa

4,151 0,879 2

30. Chỉ tiêu cấp trên giao ít nên giáo viên ít có cơ hội học tập nâng cao trình độ

3,926 1,119 4 43. Bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ nhằm

giúp giáo viên áp dụng tốt phương pháp giảng dạy mới

4,228 0,812 1

Qua kết quả của bảng 2.6. cho thấy: Trước yêu cầu cao của xã hôi, học sinh và điều kiện thực tế khó khăn mà đa số giáo viên tiểu học ở huyện đang gặp phải thì các yêu cầu như tổ

chức bồi dưỡng giáo vên theo chu kỳ, học vào thứ bảy, chủ nhật, chỉ tiêu cử giáo viên đi học

đều tăng; đồng thời cần tăng cường sự hỗ trợ của các cấp, các ngành thông qua chương trình xã hội hóa giáo dục nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp đội ngũ giáo viên huyện được đào tạo bồi dưỡng đạt chuẩn và trên chuẩn là hoàn toàn phù hợp.

Sau khi tính trung bình điều hòa giữa các yếu tố, việc sắp xếp các thứ bậc như sau.

- Đa số đề xuất ý kiến muốn được bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ nhằm kịp thời cập nhật phương pháp giảng dạy mới, điểm trung bình 4,228, xếp thứ tư.

- Do đa số phụ huynh học sinh muốn có chất lượng phục vụ việc giảng dạy tốt hơn, đó cũng là động lực thúc đẩy giáo viên ra sức học tập nâng cao trình độ đểđáp ứng yêu cầu, điểm trung bình 4,151 xếp thứ hai.

- Nhiều giáo viên đề xuất tăng cường bồi dưỡng trong các mùa hè, tạo thuận lợi hơn cho giáo viên học tập, điểm 4,135 xếp thứ ba.

- Nhiều giáo viên muốn được cấp trên tạo điều kiện về việc giao chỉ tiêu cho giáo viên đi học nhiều hơn nhằm giúp cho giáo viên có điều kiện được học tập bồi dưỡng, điểm trung bình 3,926 xếp thứ tư.

- Ngoài ra giáo viên còn yêu cầu mong muốn được sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức kinh tế xã hội ở địa phương về cả vật chất, tinh thần làm giảm bớt khó khăn cho giáo viên đi học

ĐTBD, điểm trung bình 3,287, xếp thứ năm.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ VIỆC NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN PHỦ GIÁO ,BÌNH DƯƠNG (Trang 50 -52 )

×