0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (74 trang)

Kết quả nghiên cứu tổng quát.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ VIỆC NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN PHỦ GIÁO ,BÌNH DƯƠNG (Trang 29 -44 )

M ục tiêu yêu cầu chung.

2.2. Kết quả nghiên cứu tổng quát.

Một số quy ước cách chấm điểm. 5: Hoàn toàn đồng ý.

4: đồng ý. 3: Lưỡng lự. 2: Không đồng ý.

1: Hoàn toàn không đồng ý.

Bảng: 2.1a. Các yêu cầu của đội ngũ CBQL giáo dục và giáo viên tiểu học ở huyện.

STT Nội dung Điểm trung bình Thứ bậc 01 02 03

Việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ là rất cần thiết

Giáo viên mong muốn được học đạt chuẩn và trên chuẩn Đầu tư cho cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để 4.713 4.642 4.635 1 2 3

04 05 06 07 08 09 10

giáo viên phát huy được tốt phương pháp giảng dạy mới

Liên kết với trường CĐSP Bình Dương bồi dưỡng giáo viên tại huyện

Bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy mới Mở thêm nhiều lớp bồi dưỡng nâng cao trình

độ giáo viên.

Giúp giáo viên tiểu học được học chuẩn hoá và trên chuẩn chuẩn, nâng cao chất lượng giảng dạy

Quan tâm tốt đối với giáo viên ở vùng sâu, vùng xa (tạo điều kiện về kinh phí và thời gian học tập)

Chú trọng thực chất hơn là chạy theo số lượng thành tích.

Cần mở nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức và phương pháp giảng dạy môn Tin học

4,588 4.542 4,520 4,500 4,465 4.455 4,423 4 5 6 7 8 9 10

Qua kết quả bảng 2.1a cho thấy.

Các ý kiến được xếp từ thứ bậc 1 đến 10 là.

Việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ là rất cần thiết (thứ bậc 1); Giáo viên mong muốn được học đạt chuẩn và trên chuẩn (thứ bậc 2); đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để giáo viên phát huy được tốt phương pháp giảng dạy mới (thứ bậc 3); Liên kết với trường Cao đẳng sư phạm mở lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên tại huyện (thứ bậc 4); Bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy mới (thứ bậc 5); Mở thêm nhiều lớp bồi dưỡng nâng cao trình

độ giáo viên (thứ bậc 6); Giúp giáo viên Tiểu học được học chuẩn hóa và trên chuẩn, nâng cao chất lượng giảng dạy (thứ bậc 7); Quan tâm tốt đối với giáo viên ở vùng sâu, vùng xa (tạo điều kiện về kinh phí và thời gian học tập) (thứ bậc 8); Chú trọng thực chất hơn là chạy theo số

lượng, thành tích (thứ bậc 9); Cần mở nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức và phương pháp giảng dạy môn Tin học (thứ bậc 10).

+ Mở nhiều lớp bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy mới. Vì hiện nay, giáo dục và đào tạo của đất nước nói chung và giáo dục ở huyện nói riêng đang phát triển rất nhanh, đặc biệt là trước yêu cầu đổi mới chương trình sách giáo khoa, điều này đòi hỏi giáo viên tiểu học phải có trình độ chuyên môn và nắm vững phương pháp giảng dạy mới, mới có thể đáp ứng yêu cầu mà ngành giáo dục đề ra.

+ Giúp giáo viên tiểu học được học chuẩn hoá và trên chuẩn, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Chúng ta đã biết bậc tiểu học là bậc học nền tảng, mà đội ngũ giáo viên tiểu học là lực lượng có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo bậc tiểu học trở thành bậc học nền tảng của hệ

thống giáo dục quốc dân. Mặt khác do trình độ đội ngũ giáo viên còn nhiều bất cập, chưa đồng

đều. Vì vậy “Chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu bộ môn,

đạt chuẩn đào tạo theo quy định của Luật giáo dục, khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên tiếp tục nâng cao trình độ sau khi đạt chuẩn” là yêu cầu khách quan và hợp lý.

+ Quan tâm tốt đối với giáo viên ở vùng sâu, vùng xa (tạo điều kiện về kinh phí và thời gian học tập)

Đối với giáo viên công tác ở các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa của cả nước nói chung và giáo viên huyện Phú Giáo nói riêng, hiện nay gặp nhiều khó khăn như đời sống vật chất còn nhiều thiếu thốn, hệ thống thông tin liên lạc còn lạc hậu, yếu kém, điều kiện để tiếp cận với thông tin mới … còn khó khăn.

Do vậy yêu cầu của đa số giáo viên là cần được quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa, giúp cho đội ngũ giáo viên ở huyện nói chung và giáo viên tiểu học nói riêng có điều kiện tốt nhất về kinh phí và thời gian học tập, đây là một yêu cầu khách quan cần được nhà nước đầu tư

nhiều hơn nữa nhằm làm giảm sự chênh lệch về trình độ nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên tiểu học ở vùng sâu, vùng xa.

+ Cần mở nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức và phương pháp giảng dạy môn tin học.

Trong giai đoạn phát triển hiện nay của xã hội nói chung và của ngành giáo dục nói riêng, tin học đã và đang trở thành phương tiện không thể thiếu trong quá trình dạy và học. Do đó yêu cầu được học tập, bồi dưỡng kiến thức về tin học của đội ngũ giáo viên để có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy giúp đạt hiệu quả cao là cần thiết.

Các ý kiến của đội ngũ CBQL và giáo viên tiểu học ở huyện được xếp thứ bậc từ 11 đến 20 trong các nội dung như sau:

Bảng 2.1b. ý kiến về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. STT Nội dung Điểm trung bình Thứ bậc 01 Giáo viên có ý thức việc học nâng cao trình độ 4,408 11 02 Vị trí của nhà giáo đang được xã hội khẳng

định là động lực để giáo viên học tập bồi dưỡng nhiều hơn 4,324 12 03 Phối hợp tốt hơn nữa với CĐSP Bình Dương và ĐHSP TP HCM để bồi dưỡng đạt chuẩn và trên chuẩn 4,394 13

04 Chính sách của nhà nước về xếp lương theo trình độ đào tạo là một trong những động lực

để giáo viên phấn đấu học tập nâng cao trình

độ

4,386 14

05 Phong trào thi đua dạy tốt học tất đã thúc đẩy giáo viên học tập nâng cao trình độ

4,380 15 06 Nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên phù hợp

với xu thế phát triển kinh tế- xã hội ở huyện

4,346 16 07 Tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và kinh phí

cho giáo viên đi học

4,343 17 08 Ưu tiên giáo viên dạy học, giáo dục hiệu quả

được học bồi dưỡng trước nhằm tạo động lực phấn đấu cho nhiều giáo viên khác

4,324 18

09 Tăng cường kiểm tra các lớp học bồi dưỡng để

nâng cao chất lượng học tập (nhất là các lớp học từ xa)

10 Đào tạo bồi dưỡng giáo viên để phát triển nguồn nhân lực cho huyện

4,277 20

Qua kết quả bảng 2.1b cho thấy các ý kiến được xếp từ thứ bậc 11 đến 20 là.

Giáo viên có ý thức việc học tập nâng cao trình độ thể hiện sự đồng tình của đa số

CBQL,GV tiểu học ở huyện (thứ bậc 11); và do vị trí của nhà giáo đang được xã hội khẳng

định là động lực thúc đẩy giáo viên học tập bồi dưỡng nhiều hơn (thứ bậc 12); để thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên có sự phối hợp chặt chẽ với trường CĐSP Bình Dương và

ĐHSP TP.HCM trong công tác đào tạo bồi dưỡng đạt chuẩn, trên chuẩn (thứ bậc 13); song song

đó nhà nước nên xây dựng chế độ tiền lương phù hợp trình độ đào tạo của giáo viên, đây cũng là một trong những động lực giúp giáo viên phấn đấu học tập nâng cao trình độ (thứ bậc 14); ý kiến về phong trào thi đua dạy tốt, học tốt đã được nhiều giáo viên phấn khởi tham gia học tập nâng cao trình độ (thứ bậc 15); điều đó phù hợp với xu thế phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện (thứ bậc 16); ý kiến về thời gian đi học đã phản ảnh những khó khăn mà giáo viên cần được tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và kinh phí cho giáo viên đi học (thứ bậc 17); Một biện pháp có ý nghĩa tích cực là ưu tiên giáo viên dạy học, giáo dục hiệu quả đi học đào tạo bồi dưỡng, nhằm tạo động lực phấn đấu cho nhiều giáo viên khác (thứ bậc 18); để giúp các khóa bồi dưỡng đạt kết quả tốt cần tăng cường công tác kiểm tra đánh giá chất lượng dạy và học ở

các lớp (nhất là các lớp học từ xa) (thứ bậc 19); ý kiến về phát triển nguồn nhân lực cho huyện thể hiện sự chú ý vấn đề này của giáo viên chưa nhiều (thứ bậc 20)

Giáo viên ý thức được việc học tập nâng cao trình độ nhằm khẳng định mình và để tham gia giảng dạy ngày càng tốt hơn, nhất là trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông một yêu cầu cấp bách và rất quan trọng trong sự giúp phát triển giáo dục ở Huyện, Tỉnh và cả nước.

Tóm lại phân tích phần trên chúng ta nhận thấy, đa số giáo viên xác định được 4 nhiệm vụ

trọng tâm của việc học tập là.

Học để biết -Học để làm -Học để chung sống và Học để tự khẳng định mình.

Để làm được việc đó cần phối hợp tốt hơn nữa với trường CĐSP Bình Dương và ĐHSP TP HCM trong công tác bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.

Xuất phát từ thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện có trình độ đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau, chưa đồng bộ về cơ cấu, chuyên môn nghiệp vụ còn nhiều hạn chế. Vì vậy,

giáo viên có nhu cầu được bồi dưỡng nâng cao trình độ là một tất yếu, đó cũng là một giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học. Giải pháp phù hợp nhất được thể hiện công tác đào tạo bồi dưỡng là được sự chấp thuận của các cấp lãnh đạo, phối hợp tốt hơn nữa với trường CĐSP và

ĐHSP mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên tiểu học đáp ứng nguyện vọng của

đa số CBQL và giáo viên ở huyện. Ngoài ra chính sách của nhà nước về xếp lương theo trình

độ đào tạo là một trong những động lực để giáo viên phấn đấu học tập nâng cao trình độ.

Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt thúc đẩy giáo viên học tập nâng cao trình độ, mặc dù

điều kiện dạy và học ở huyện còn nhiều khó khăn, song với lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm cao của người giáo viên cùng với sự tin tưởng của nhân dân ở địa phương, đã thúc đẩy lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm ra sức cống hiến vì sự nghiệp giáo dục của nhiều giáo viên. Qua kết quả đánh giá xếp loại hàng năm, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp (cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh) ngày càng tăng, khẳng định phong trào thi đua dạy tốt, học tốt mà Bác Hồ đã phát động từ những năm đất nước mới giành được chính quyền (1945) và phong trào thi đua yêu nước hiện nay, đã phát huy tác dụng mạnh mẽ đối với học tập nâng cao trình độ mọi mặt của ngũ giáo viên nói chung và đội ngũ giáo viên Tiểu học huyện Phú Giáo nói riêng.

Hầu hết giáo viên trong huyện đều nêu cao quyết tâm khắc phục khó khăn để phấn đấu học tập theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và trên chuẩn theo định hướng chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2005-2010 mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Như vậy, nguyện vọng của đa số giáo viên Tiểu học mong muốn được học tập nâng cao trình độ là tất yếu khách quan, trước yêu cầu đổi mới về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và theo quy định của Luật giáo dục ”Nhà giáo có nhiệm vụ không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao đạo đức, phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu gương tốt cho người học” vì vậy giải pháp, ưu tiên cử giáo viên có sự nổ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích tốt trong giảng dạy học nâng cao trình độ trước, được đa số giáo viên tán thành, đây cũng là cơ

sở để ngành giáo dục bổ sung vào phương pháp tiến hành quy hoạch chọn cử giáo viên của huyện tham dự học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ trong thời gian tới. Bên cạnh đó nhiều ý kiến của giáo viên đồng tình với việc tăng cường quản lý, đánh giá xếp loại kết quả học tập một cách nghiêm túc nhằm tạo sự công bằng trong giáo dục và để người giáo viên xứng đáng là tấm gương sáng cho người học noi theo.

* Các ý kiến v bi dưỡng phương pháp ging dy các môn c thđiu kin để thc hin tt vic ging dy ca giáo viên.

Bảng 2.1c. Một số đề xuất về công tác bồi dưỡng và nâng cao trình độ giáo viên tiểu học ở Phú Giáo. STT Nội dung Điểm T.Bình Thứ bậc 01 Cần mở nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức và

phương pháp giảng dạy môn tiếng Anh

4.277 21

02 Huyện đã tạo điều kiện cho giáo viên đi học

đạt chuẩn và trên chuẩn

4.276 22 03 Cần mở nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức và phương pháp giảng dạy môn Nhạc 4.249 23 04 Cần mở nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức và phương pháp giảng dạy môn Họa 4.234 24

05 Bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ nhẵm giúp giáo viên áp dụng tốt phương pháp giảng dạy mới

4.228 25

06 Thư viện các trường đã được đầu tư nhưng chưa đủ sách cho giáo viên tham khảo, học tập

4.220 26

07 Do chế độ lương còn thấp nên giáo viên đi học còn gặp nhiều khó khăn

4.217 27

08 Phòng học bàn ghế học sinh chưa phù hơp với việc đổi mới phương pháp giảng dạy

4.207 28

09 Tỉnh đã đầu tư kinh phí hỗ trợ cho giáo viên

đi học nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế

4.184 29

10 Sự đồng thuận của gia đình cho giáo viên đi học

4.181 30

Yêu cầu của giáo viên: Cần mở nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức và phương pháp giảng dạy các môn Nhạc, Hoạ, tiếng Anh.

Đây là yêu cầu rất phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, đất nước đang thực hiện chủ

trương đổi mới, hoà nhập với thế giới trên tất cả các lĩnh vực: Giáo dục, kinh tế, xã hội… đòi hỏi ngành giáo dục phải chuẩn bị cho xã hội những con người “vừa hồng, vừa chuyên”. Do vậy người giáo viên trước hết cần phải được bồi dưỡng, đào tạo môn tiếng Anh để có thể tham gia giảng dạy tốt môn học này mà Bộ Giáo dục- Đào tạo đã chỉđạo đưa vào giảng dạy cho học sinh từ bậc tiểu học, đồng thời giúp giáo viên có thể tham khảo một số tài liệu giáo dục của các nước

để áp dụng vào việc dạy, học đạt hiệu quả hơn.

Theo “Chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010”đối với giáo viên phổ thông: Điều chỉnh cơ cấu đội ngũ giáo viên phổ thông, tăng cường giáo viên Nhạc, Hoạ, Thể dục thể thao, nữ

công gia chánh, giáo viên hướng nghiệp và dạy nghề đểđa dạng hoá việc học và hoạt động của học sinh trong quá trình tiến tới học 2buổi/ngày.

Như vậy, yêu cầu của giáo viên muốn được bồi dưỡng kiến thức, phương pháp giảng dạy các môn Nhạc, Hoạ như trên là hợp lý, phù hợp với xu thế phát triển chung và định hướng của Chiến lược phát triển giáo dục giao đoạn 2001-2010.

Về Bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ, đây là chương trình của Bộ giáo dục-Đào tạo nhằm giúp giáo viên áp dụng tốt phương pháp mới bổ sung những kiến thức mới về chủ trương

đường lối giáo dục, chương trình và nội dung, phương pháp giảng dạy bộ môn.

Do điều kiện về kinh phí, nên về phòng đọc còn thiếu nên một số Thư viện chưa đủ phòng phục vụ cho giáo viên, học sinh đến thư viện, chưa tạo được thói quen đọc sách cho học sinh. Số lượng sách tham khảo còn ít, cập nhật chưa kịp thời nên đã làm hạn chế việc phục vụ cho

đội ngũ giáo viên trong việc tiếp cận và cập nhật kiến thức, phương pháp giảng dạy mới từ đó cũng làm hạn chếđến việc nghiên cứu áp dụng kinh nghiệm của đồng nghiệp trong và ngoài địa phương nhằm phục vụ tốt hơn cho việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên ở huyện, với tồn tại

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ VIỆC NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN PHỦ GIÁO ,BÌNH DƯƠNG (Trang 29 -44 )

×