0

Tổng hợp quyhoạch sử dụng đất

Một phần của tài liệu QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ TAM HIỆP - THANH TRÌ - HN (Trang 66-72 )

III. Phơng hớng quyhoạch sử dụng đất đai xãTam Hiệp

4. Tổng hợp quyhoạch sử dụng đất

Phần trên ta đã xây dựng phơng án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đất cho từng loại đất cụ thể. Đã làm rõ đợc xu hớng sử dụng đất trong những năm tới, sự tăng lên hoặc giảm đi cuả từng loại đất. Trong phần này ta tổng hợp này ta tổng

hợp toàn bộ quá trình quy hoạch sử dụng đất thành từng giai đoạn cho quá trình sử dụng đất.

Toàn bộ hiện trạng quỹ đất của xã đợc thể hiện một cách tổng quát nh sau: diện tích tự nhiên của xã là 318,3826 ha.Trong đó:

- Diện tích đất nông nghiệp là 166,6839 ha chiếm 52,35 % diện tích đất t nhiên.

Đất chuyên dùng có 90,0462 ha chiếm 28,28 % diện tích đất tự nhiên. - Đất ở có 42,5340 ha chiếm 13,37% diện tích đất tự nhiên.

- Đất cha sử dụng có 19,1185 ha chiếm 6,0% diện tích đất tự nhiên.

Dự kiến trong những năm quyhoạch sử dụng quỹ đất của xã có sự biến động nh sau:

- Giai đoạn 2000-2005:

+ Đối với đất khu dân c: dự kiến trong giai đoạn này tăng thêm 1,3 ha. Số diện tích này đợc lấy toàn bộ từ đâtý nông nghiệp chuyển sang vàđợc phân bổ cho các thôn nh sau:

Thôn Huỳnh Cung dự kiến cấp cho 40 hộ với tổng diện tích lấy đất là 0,52 ha.

Thôn Tựu Liệt dự kiến cấp đất cho 18 hộ với tổng diện tích là 0.234 ha. Thôn Yên Ngu dự kiến cấp đất cho 42 hộ với tổng diện tích 0,5460 ha. + Đối với đất chuyên dùng: dự kiến mở rộng hệ thống giao thông, thuỷ lợi và xây dựng một số công trình khác nh: nhà mẫu giáo, trờng học, bãi giác,..., với tổng diện tích lấy đất trong giai đoạn này là 1.8756 ha. Toàn bộ số diện tích nàyđều đợc chuyển từ đất nông nghiệp sang. Nó đợc phan bố cho các hạng mục công trình nhu sau:

Đất dành cho xây dựng giao thông là 0,5816 ha. Đất dành cho xây dựng thuỷ lơị là 0,4590 ha. Toàn bộ đất cho xay dựng cơ bản là 0,5000 ha.

Đất lấy cho việc thành lập các khu bãi đổ rác là 0,045 ha.

+ Đối với đất nông nghiệp: dự kiến trong giai đoạn này giảm 3,1756 ha, do chuyển sang đất ở 1,3 ha và đất chuyên dùng là 1,8756 ha.

Dự kiến đất trồng cây hàng năm tăng lên 3,06 ha.

Dự kiến đất có mặt nớc nuôi trồng thuỷ sản tăng lên thêm 0,62 ha.

+ Đối với đất cha sử dụng: dự kiến trong giai đoạn này kkhai hoang và đa vào cải tạo sử dụng 3,6633 ha.

- Giai đoạn 2005-2010:

Đối đấtkhu dân c: trong giai đoạn này dự kiến tăng thêm 0,8972 ha. Toàn bộ số diện tích đất này đều đợc chuyển từ đất nông nghiệp sang diện tích này đợc phân bổ cho các thôn nh sau:

Thôn Huỳnh Cung dự kiến cấp đất cho 35 hộ với tổng diện tích 0,455 ha. Thôn Tựu Liệt dự định cấp đất cho 10 hộ với tổng diện tích là 0,13 ha. Thôn Yên Ngu cấp đất cho 24 hộ với tổng diện tích mất đất là 0,312 ha. + Đối với đất chuyên dùng: dự kiến trong giai đoạn này tăng 1,7882 ha, lấy từ đất nông nghiệp chuyển sang. diện tích này dợc phân bổ cho các hạng mục công trình trong xã nh sau:

Đất dành cho xây dựng giao thông là 0,4814 ha. Đất cho các công trình thuỷ lợi là0,3368 ha. Đất lấy cho xây dựng cơ bản là 0,7300 ha. Đất dành riêng cho dựng bãi rác là 0,19 ha.

Đất cho xây dựng các công trình khác(nghĩa trang, vật liệu xây dựng...) là 0,05 ha.

+ Đối với đất nông nghiệp dự kiến trong giai đoạn này giảm 2,6852 ha do chuyển sang đấtở 0,897 ha và sang đấtchuyên dùng 1,7882 ha.

Trong giai đoạn này dự kiến đất trồng cây hàng năm tăng thêm 2,1567 ha, do chuyển từ đất cha sử dụng. Đất mặt nớc nuôi trồng thuỷ sản dự kiến cũng tăng

thêm 0,5967 ha. Sau khi cân đối quỹ đất nông nghiệp thì diện tích đất nông nghiệp trong giai đoạn này vẫn tăng lên 0,0682 ha.

+ Đối với đất cha sử dụng: xu hớng khai thác, cải tạo đa vào sử dụngnông nghiệp với tổng diện tích là 2,7534 ha.

- Giai đoạn 2010-2020:

+Đối với đất khu dân c: dự kiến cáp đất cho 233 hộ với tổng diện tích lấy đất là3,029 ha. Toàn bộ diện tích lấy đất này đều từ đất nông nghiệp và đợc phân bổ cho các thôn nh sau:

Thôn Huynh Cung dự kiến cấp đất cho 133 hộ với tổng diện tích là 1,7290 ha.

Thôn Tựu Liệt dành ra 0,364 ha để cấp cho 28 hộ có nhu cầu thực sự.

Thôn Yên Ngu dự kiến cấp đất cho 72 hộ với tổng diện tích lấy đất là 0,936 ha.

+ Đối với đất chuyên dùng: dự kiến trong giai đoạn này tăng thêm 1,4562 ha đèu đợc lấy từ đất nông nghiệp sang và đợc phân bổ cho các mục đích nh sau:

Đất cho xây dựng các công trình giao thông là 0,4520 ha. Các công trình thủy lợi dự kiến mở rộng 0,3142 ha.

Đất dành cho xây dựng cơ bản là 0,4500 ha.

Đất cho xây dựng các công trình chuyên dùng khác là 0,240 ha.

+ Đối với đất nông nghiệp: trong giai đoạn này dự kiến giảm 4,4852 ha do chuyển sang đất ở 3,029 ha và sang đất chuyên dùng 1,5462 ha.

Trong giai đoạn này dự kiến đất trồng cây hàng năm tăng thêm 2,3033 ha. Trong nội bộ cơ cấu ngành thì đất ba vụ dự kiến tăng 10,1035 ha và đất hai vụ giảm 9,3657 ha.

+ Đối với đất cha sử dụng: dự kiến khai thác và cải tạo 2,3033 ha đa vào sử dụngnông nghiệp.

* Tóm lại, toàn bộ quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất của xã có một số biến động sau:

- Đất khu dân c: dự kiến cấp đất cho 402 hộ với tổng diện tích lấy đất alf 5,226 ha từ đất nông nghiệp.

- Đất chuyên dùng: dự kiến lấy đất xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, bãi rác..., với tổng diện tích là 5,12 ha.

- Đối với đất nông nghiệp: trong quá trình thực hiện quy hoạch bị giảm 10,346 ha do chuyển sang đấtở và đất chuyên dùng. Cũng trong quá trình quy hoạch đã khai thác và cải tạo đa vào sử dụng 8,72 ha. Do đó, sau khi cân đối cân đối quỹ đất nông nghiệp cả quá trình quy hoạch thì thấy giảm 1,626 ha.

- Đối với đất cha sử dụng: mới chỉ khai thác và cải tạo đa vào sử dụngnông nghiệp với diện tích là 8,72 ha.

Một số giải pháp thực hiện phơng án quy hoạch

sử dụng đất xã Tam Hiệp giai đoạn 2000-2020.

Muốn phơng án quy hoạch phân bổ đất giai đoạn 2000-2020 khả năng thực thi, đáp ứng yêu cầu đất đai cho các ngành, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng phát triển. Cần phải có một số giái pháp chính sách hợp lý.

1. Xác định tiến độ thực hiện và mức độ u tiên các công trình.

Đây là một trong những giải pháp rất quan trọng góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện hoàn thành quy hoạch sử dụng đất của xã. Nó vạch ra cho ta biết mức độ u tiên các công trình, công trình nào lên làm trớc, công trình nào lên làm sau, công trình nào làm nền tảng, làm căn cứ, cơ sở cho các công sau làm theo. Nh trong các phơng án quy hoạch ta định hớng xây dựng hàng loạt các công trình giao thông, hệ thông công trình thuỷ lợi các cấp, các điểm dân c mới, xây dựng mới một số trờng học hoặc mở rộng thêm phòng học, hệ thống nớc sạch và điện dùng sinh hoạt, còn nhiều các công trình khác. Từ phơng án quy hoạch này khi ta xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch sử dụng đất cho từng giai đoạn. Trong mỗi giai đoạn ta phải lựa chọn u tiên lên làm công trình nào trong giai đoạn này, công trình nào đợc thực hiện trớc, công trình nào đợc thực hiện sau.

Chẳng hạn, khi ta quy hoạch vùng trồng cây ăn quả ở một vùng xác định nào đó ta phải có chế độ u tiên để phát triển vùng đó, tạo điều kiện thuận lợi cho vùng đó hoạt động hiệu quả nhất. Ta phải u tiên phát triển giao thông các cho vùng đó tạo điều kiện đi lại chăm sóc cũng nh tiêu thụ sản phẩm trong vùng. Sau đó bố trí các điểm dân c quanh vùng đó để tiêu thụ sản phẩm làm ra. Nh các công trình trên thì chúng ta nên bố trí xây dựng hệ thống giao thông trớc sau đó bố trí các điểm dân c, xây dựng hệ thống cấp nớc sạch, các công trình thuỷ lợi.

Sau khi ta xác định đợc mức độ u tiên thực hiện các công trình, ta phải vạch rõ tiến độ thực hiện các công trình đó. Dự kiến đợc thời gian hoàn thành, nó giúp ta rất nhiều trong việc hoàn thành kế hoạch thực hiện phơng án quy hoạch. Khi đã dự kiến đợc khoảng thời gian hoàn thành các hạng mục công trình ta có thể

sắp xếp mức độ u tiên thực hiện các công trình nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhanh chóng hoàn thành và rút ngắn thời gian kế hoạch đặt ra.

Hơn nữa, khi ta đã xác định đợc tiến độ thực hiện các công trình thì trong quá trình thực hiện các công trình đó ta luôn có sự cố gắng để làm sao hoàn thành đúng tiến độ đã đặt ra. Do đó, ta thờng thấy các công trình đợc xác định rõ tiến độ thực hiện đều đợc hoàn thành trớc kế hoạch đặt ra.

Hiện nay, tuy công tác này đã đợc coi trọng nhng trong một số trờng hợp vì những lợi nhuận trớc mắt mà họ đẫ đảo lộn mức độ u tiên thực hiện các công trình, tìm mọi cách rút ngắn tiến độ thực hiện các công trình xuống. Vì vậy, trong nhiều trờng hợp chất lợng của các công trình bị ảnh hởng rất lớn. Nhiều công trình xuống cấp nhanh và chất lợng rất thấp. Do đó, cần phải có các biện pháp thích hợp đế khuyến khích việc thực hiện công tác này đạt hiệu quả cao hơn.

Mặt khác, ởxã cán bộ địa chính trình độ còn bị giới hạn nên việc xác định mức độ u tiên cũng nh xây dựng tiến độ thực hiện cha đợc chính xác và còn sai lệch nhiều. Việc tổ chức nâng cao trình độ của cán bộ địa chính xã là rất cần thiết góp phần rất lớn vào việc thực hiện tốt quá trình này, đẩy nhanh phơng án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

Một phần của tài liệu QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ TAM HIỆP - THANH TRÌ - HN (Trang 66 -72 )