0

Dự báo phát triển dân số và nhu cầu đất ở

Một phần của tài liệu QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TAM HIỆP - THANH TRÌ - HÀ NỘI (2000-2020) (Trang 55-56 )

III. Phơng hớng quyhoạch sử dụng đất đai xãTam Hiệp

3. Phơng án quyhoạch sử dụng đất

3.1.1. Dự báo phát triển dân số và nhu cầu đất ở

* Căn cứ vào tình hình gia tăng dân số, căn cứ vào phơng hớng nhiệm vụ mà đảng bộ đã đề ra, căn cứ vào tình hình thực tế của xã tiến hành dự báo dân số của xã giai đoạn qui hoạch.

Trên cơ sở hạ tỷ lệ tăng đân số từ 1,4% năm 2000 xuống 0,8% năm 2020, ta dự báo về số nhân khẩu, hộ khẩu đến năm 2020 của toàn xã. Dựa trên qui luật về phát triển nhân hộ khẩu kết hợp với xu thế tách hộ của địa phơng một số năm qua ta có kết quả dự báo nh sau:

- Toàn xã năm 2000 có 7523 khẩu đến năm 2020 dân số toàn xã là 9235 ngời, tăng 1712 ngời so với năm 2000 trong đó :

+ Thôn huỳnh Cung năm 2000 có 3680 khẩu đến năm 2020 có 4663khẩu. + Thôn Tựu Liệt năm 2000 có 1069 khẩu đến năm 2020 có1294 khẩu. + Thôn Yên Ngu năm 2000 có 2774 khẩu.

- Trong toàn xã năm 2000 có 1630 hộ đến năm 2020 dự báo có 2341 hộ, tăng 711 hộ so với hiện trạng. Trong đó:

+ Thôn Huỳnh Cung năm 2000 có 829 hộ đến năm 2020 có 1182 hộ, tăng 353 hộ.

Thôn Tựu Liệt năm 2000 có 229 hộ đến năm 2020 có 328 hộ tăng lên 99 hộ.

Thôn Yên Ngu năm 2000 có 572 hộ, dự báo đến năm 2020 có 831 hộ, số hộ tăng lên là 259 hộ.

*Căn cứ vào khả năng đất đaicủa xã, căn cứ vào nghị quyết của hội đồng nhân dân xã, căn cứ vào tình hình địa phơng chúng tôi dự kính cấp đất cho 402 hộ thực sự có nhu cầu đất ở. Dự kiến đất cấp cho mỗi hộ theo định mức bình quân là 130 m2 mỗi hộ với tổng diện tích mất đất là 5.2260 ha đợc phân bổ nh sau:

- Thôn Huỳnh Cung cấp đất cho 208 hộ, với tổng diện tích lấy đất cho các hộ là 27040 m2.

- Thôn Yên Ngu cấp đất cho 138 hộ với tổng diện tích lấy đất là 179420 m2.

- Thôn Tựu Liện cấp đất cho 56 hộ, với tổng diện tích lấy đất cho các hộ là 7280 m2.

Một phần của tài liệu QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TAM HIỆP - THANH TRÌ - HÀ NỘI (2000-2020) (Trang 55 -56 )