0

Kế hoạch thực hiện quyhoạch đấtnông nghiệp theo từng giai đoạn

Một phần của tài liệu QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TAM HIỆP - THANH TRÌ - HÀ NỘI (2000-2020) (Trang 64-66 )

III. Phơng hớng quyhoạch sử dụng đất đai xãTam Hiệp

c. Kế hoạch thực hiện quyhoạch đấtnông nghiệp theo từng giai đoạn

- Giai đoạn 2000-2005: tổng diện tích nông nghiệp giảm 3.1756 ha do chuyển sang đất ở 1.3 ha và chuyển sang đất chuyên dùng là 1.8756 ha.

Dự định khai thác 3.06 ha đất cha sử dụng đa vào sản xuất trồng cây hàng năm.

Đất ba vụ tăng 24.25 ha là sự chuyển dịch cơ cấu giữa đất hai vụ và đất ba vụ, một phần đợc chuyển vào từ đất cha sử dụng.

Đất hai vụ giảm 23.4735 ha chủ yếu chuyển sang đất ba vụ và đất ở, đất chuyên dùng. Khi hệ thống thuỷ lợi đợc xây dựng hoàn chỉnh.

+ Đất có mặt nớc nuôi trồng thuỷ sản: trong giai đoạn này dự kiến tăng 0.62 ha đợc chuyển từ đất cha sử dụng và đất hai vụ sang.

- Giai đoạn 2005-2010: Trong giai đoạn này tổng diện tích đất nông nghiệp 2.6852 ha. Một phần chuyển sang đất ở là 0.897 ha còn một phần chuyển hết vào đất chuyên dùng là 1.7882 ha.

+Đất trồng cây hàng năm:

Dự kiến tăng 2.1567 ha do chuyển từ đất cha sử dụng sang.

Trong nội đất trồng cây hàng năm,đất ba vụ dự định tăng 17.1243 ha chủ yếu là chuyển từ đất hai sang. Đất trồng hai vụ giảm xuống 16.ha trong giai đoạn này.

+Đất mặt nớc nuôi trồng thuỷ sản.

Dự kiến tăng lên 0.5967 ha phần lớn là do đất cha sử dụng chuyển sang còn lại là do đất khác chuyển sang.

- Giai đoạn 2010-2020:

Đất nông nghiệp dự kiến giảm tổng diện tích là 4.4852 ha. Trong đó, chuyển sang đất làm nhà ở 3.029 ha và chuyển sang đất chuyên dùng với tổng diện tích là 1.4562 ha.

+Đất trồng cây hàng năm: Dự kiến tăng lên là 2.3033 ha do chuyển từ đất cha sử dụng sang.

Trong giai đoạn này đất trồng ba vụ vẫn tăng 10.1035 ha, phần lớn là do chuyển dịch cơ cấu giữa hai loại đất hai vụ và đất ba vụ. Đất hai vụ dự kiến giảm 9.3657 ha.

3.4. Quy hoạch sủ dụng đất cha sử dụng.

Để khai thác triệt để tiềm năng đất trong tơng lai, xã dự kiếm đa 3.6541 ha đất có mặt nớc cha sử dụng nằm rải rác ở các thôn xóm vào sản xuất nông nghiệp.

Cải tạo 3.51 ha đất khu bãi rác thuộc thôn Huỳnh Cung vào sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. Trớc đây khu bãi rác này vẫn hoạt động nhng do quy hoạch không đúng chỗ làm ô nhiễm môi trờng xung quanh bị nhân phản ánh mãnh liệt, lên đã ngừng hoạt động và bỏ hoang đã lâu. Trong những năm tới do quy hoạch xây dựng bãi rác lên dự kiến đa số diện tích bỏ hoang trên vào sản xuất nông nghiệp.

Dự kiến trong thời kỳ quy hoạch khai thác cải tạo 1.5559 ha đất cha sử dụng khác nằm rải rác vào sản xuất nông nghiệp. Diện tích đất này chủ yếu xen kẽ các nhà máy và các vùng đất trũng hay bị ngập nớc trong mùa ma.

Đối với 10.3985 ha đất sông cần phải có biện pháp quản lý chặt chẽ hai bờ sông cho tốt, tránh tình trạng làm xói lở bờ sông và gieo trồng không hợp lý dẫn đến ngăn cản dòng chảy của sông. Hiện nay, trên hai bờ sông ngời dân trong xã vẫn làm cỏ tăng gia. Dới dòng sông họ thả rau muống và rau rút. Do đó, rất nhiều đoạn có hiện tợng bị sạt lở và dòng sông bị ô nhiễm nặng. Trong những năm tới xã cần có những chính sách và biện pháp hợp lý để bảo về hai bờ sông, làm sạch nòng sông.

* Kế hoạch khai thác đất cha sử dụng trong từng giai đoạn.

- Giai đoạn 2000-2005: dự kiến khai thác cải tạo 3.86 ha đa vào sản xuất nông nghiệp.

- Giai đoạn 2005-2010: đa 2.5567 ha vào sản xuất nông nghiệp. - Giai đoạn 2010-2020: đa 2.3033 ha vào sản xuất nông nghiệp.

Một phần của tài liệu QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TAM HIỆP - THANH TRÌ - HÀ NỘI (2000-2020) (Trang 64 -66 )