0

Tình hình xuất khẩu nông sản của Công ty trong thời gian qua

Một phần của tài liệu TẠO NGUỒN VÀ MUA HÀNG XUẤT KHẨU TẠI HAPRO (Trang 43-49 )

B. Nghiên cứu đánh giá hoàn cảnh môi trờng kinh doanh và tiềm lực doanh nghiệp.

2.3.1 Tình hình xuất khẩu nông sản của Công ty trong thời gian qua

Mặc dù thị trờng thế giới đang diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt nhng trong những năm qua, hoạt động xuất khẩu của Công ty Sản xuất-Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội vẫn có những bớc tiến vợt bậc, đặc biệt là mặt hàng nông sản thể hiện:

2.3.1.1 Kim ngạch xuất khẩu nông sản của Công ty

Kim ngạch xuất khẩu nông sản của Công ty không ngừng tăng qua các năm. Sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ của Đông Nam á, nền kinh tế các nớc trong khu vực đã bắt đầu hồi phục, do đó cầu về nông sản trên thế giới bắt đầu tăng trở lại. Kim ngạch xuất khẩu nông sản của Công ty cũng đợc cải thiện dần qua các năm. Năm 2000, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Công ty đạt 4097178 USD.Năm 2001,

mặc dù thị trờng nông sản có nhiều biến động mạnh, giá một số mặt hàng nông sản giảm, đặc biệt là mặt hàng tiêu đen giảm 40-50% so với năm 2000 nên đã ảnh hởng đến kim ngạch xuất khẩu nông sản. Tuy vậy, kim ngạch năm 2001 vẫn đạt 5774720 USD, tăng 40,95% so với năm 2000. Năm 2002 và 2003 đánh dấu bớc thành công v- ợt bậc của mặt hàng nông sản xuất khẩu của Công ty. Kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, đạt 9245430 USD năm 2002 và 15983831 USD năm 2003 với tốc độ tăng t- ơng ứng là 60,1% và 72,88%.

Bảng 2.7- Tỷ trọng và tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Công ty

Chỉ tiêu 2000 2001 2002 2003 Tổng KNXK (nghìn USD) 10.131,2 11.503,1 15.214,7 24.224,1 KN XKNS (nghìn USD) 4.097,1 5.774,7 9.245,4 15.983,8 Tỷ trọng XKNS (%) 40,44 50,2 0 60,77 65,98 Tốc độ tăng KNXKNS (%) - 40,95 60,10 72,88

Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh-Phòng tổng hợp

Không chỉ kim ngạch xuất khẩu nông sản của Công ty không ngừng tăng lên mà tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông sản trong tổng kim ngạch xuất khẩu chung của Công ty cũng không ngừng tăng lên. Hàng nông sản trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực quan trọng của Công ty, đóng góp không nhỏ vào tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn Công ty. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng nông sản luôn chiếm trên 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của Công ty.Riêng năm 2000, giá trị xuất khẩu nông sản tuy vẫn tăng nhng tỷ trọng xuất khẩu nông sản lại giảm sút, chỉ đạt 40,44% tổng kim ngạch xuất khẩu do giá trị xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ đạt kết quả cao hơn. Năm 2001, 2002 và 2003, hàng nông sản đã có u thế trở lại trong cơ cấu xuất khẩu. Năm 2003, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông sản chiếm 65,98% tổng giá trị xuất khẩu của Công ty. Hiện tại và trong thời gian tới, mặt hàng nông sản vẫn sẽ là mặt hàng chủ lực và chiến lợc của Công ty.

0 5000 10000 15000 20000 25000 2000 2001 2002 2003 Mặt hàng khác Nông sản Tỷ trọng & tốc độ tăng

kim ngạch Xuất Khẩu nông sản của công ty

Kim ngạch xuất khẩu nông sản của Công ty tăng qua các năm một mặt là do kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Công ty đều tăng, mặt khác số lợng các mặt hàng cũng đợc mở rộng (năm 2001 có thêm quế, nghệ...). Riêng năm 2001, kim ngạch xuất khẩu hàng tiêu đen của Công ty giảm do giá hàng tiêu đen trên thị tr- ờng thế giới giảm 40- 50% so với năm 2000. Năm 2003, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng chè của Công ty giảm đáng kể (từ 946440 USD năm 2002 xuống 364730 USD năm 2003) do chiến tranh xảy ra ở IRAQ dẫn đến mất thị trờng tiêu thụ lớn của mặt hàng này. Tuy nhiên, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản năm 2003 vẫn tăng, đạt 15983827 USD, tăng 72,88% so với năm 2002.

Bảng 2.8- Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Công ty

Đơn vị tính: USD

STT Mặt hàng Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 1 Lạc Nhân 991.507 1.663.303 3.744.901 6.755.762

2 Chè 219.197 912.600 946.440 364.730

3 Tiêu 2.384.534 2.129.096 3.333.938 3.702.476

5 Bột sắn 72.109 175.570 193.566 1.711.953 6 Dừa sấy 47.527 102.350 108.604 496.568 7 Quế 12.341 16.802 213.124 8 Nghệ 14.594 17.703 104.457 9 Hàng khác 46.732 43.381 31.346 360.415 tổng cộng 4.097.172 5.774.721 9.245.432 15.983.827

Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh-Phòng tổng hợp

2.3.1.2 Cơ cấu và tốc độ tăng trởng các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Công ty

Trong cơ cấu nông sản xuất khẩu của công ty, mặt hàng lạc nhân chiếm tỷ trọng lớn với mức tỷ trọng ngày càng tăng qua các năm (năm 2000 là 24,20%, năm 2001 đạt 28,8%, năm 2002 đạt 40,5% và năm 2003 lên tới 42,27%). Mặt hàng hồ tiêu cũng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu xuất khẩu nông sản của công ty, tuy nhiên mức tỷ trọng này ngày càng giảm, năm 2000 là 58,2%, đến năm 2003 chỉ còn 23,16%. Tuy vậy, đây là hai mặt hàng có giá trị cao đang đợc a chuộng rộng rãi trên thị trờng quốc tế. Vì vậy, công ty đã có những chính sách đặc biệt u đãi để phát triển hai mặt hàng này, đông thời tăng cờng phát triển một số mặt hàng nông sản khác.

Riêng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng hồ tiêu năm 2001 giảm 10,7% so với năm 2000, kim ngạch của mặt hàng chè năm 2003 giảm 61,46% so với năm 2002, còn lại các mặt hàng nông sản khác đều có kim ngạch xuất khẩu tăng. Đặc biệt, năm 2003, một số mặt hàng nông sản mới của công ty nh: bột sắn, dừa sấy, quế, nghệ, có tốc độ tăng trởng rất cao, cụ thể: bột sắn tăng 784,43%; dừa sấy tăng 357,23%; quế tăng 1168,44%; nghệ tăng 490,05%. Điều này chứng tỏ công ty đã có sự đầu t thích đáng và đúng đắn để phát triển những mặt hàng này. Có thể thấy rõ cơ cấu và tốc độ tăng trởng các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Công ty thông qua các số liệu sau:

Bảng 2.9- Cơ cấu và tốc độ tăng trởng các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Công ty

Đơn vị tính: %

STT Mặt hàng TTNăm 2000TĐ TTNăm 2001TĐ TTNăm 2002TĐ TTNăm 2003TĐ 1 Lạc Nhân 24,2 49,23 28,80 67,76 40,5 125,1 42,27 80,40 2 Chè 5,35 99,16 15,80 316,3 10,24 3,71 2,28 -61,4 3 Tiêu 58,2 0,5 36,87 -10,71 36,06 56,6 23,16 11,05

4 Gạo 8,19 82,33 12,49 115 9,22 18,11 14,23 166,9 5 Bột sắn 1,76 - 3,04 143 2,09 10,25 10,71 784,4 6 Dừa sấy 1,16 - 1,77 115 1,17 6,11 3,11 357,2 7 Quế 0,21 - 0,18 36,13 1,33 1168 8 Nghệ 0,25 - 0,19 21,28 0,65 490 9 Hàng khác 1,14 128,4 0,75 -7,27 0,35 -27,6 2,25 1049

Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh

2.3.1.3 Cơ cấu thị trờng xuất khẩu nông sản của Công ty

Mặt hàng nông sản xuất khẩu của Công ty có mặt ở các thị trờng Châu á, Châu âu, Châu Mỹ, Châu Phi và Châu úc

Thị trờng Châu á

Đây là thị trờng nhập khẩu lớn nhất nông sản của Công ty trong những năm qua. Thị trờng này gồm các nớc nh Singapo, Indonêxia, Malaixia, Philipin, ấn độ...chủ yếu nhập khẩu các mặt hàng nông sản nh: lạc nhân, hạt điều, chè..của Công ty Trong đó, thị trờng Singapore và thị trờng ASEAN là thị trờng lớn nhất của Công ty. Đặc biệt, thị trờng Singapore là thị trờng chuyển tải, tạm nhập tái xuất, chiếm tỷ trọng >18% tổng giá trị xuất khẩu nông sản trên tất cả các thị trờng

Các nớc này tiến hành nhập khẩu hàng nông sản của Công ty ngoài mục đích cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng trong nớc họ còn chế biến lại để thực hiện tái xuất khẩu. Thuận lợi của Công ty khi xâm nhập vào thị trờng này là :

- Đây là khu vực có vị trí địa lý gần Việt Nam nên chi phí vận chuyển hàng hóa thấp. Đây là cơ hội để nâng cao sức cạnh tranh về giá sản phẩm của Công ty.

- Khu vực này có yêu cầu về chất lợng và mẫu mã sản phẩm không cao.

Tuy nhiên Công ty cũng gặp phải nhiều khó khăn tại khu vực thị trờng này bởi đây là khu vực thờng có nhiều biến động về kinh tế, chính trị, tài chính. Đồng thời khả năng chi trả của thị trờng này cũng cha cao.

Trong hiện tại và tơng lai Công ty vẫn rất chú trọng đến việc khai thác tốt thị trờng này bởi thị trờng này có những yếu tố thuận lợi trên.

Thị trờng Châu Âu

nhu cầu tơng đối lớn, Châu Âu luôn đợc đánh giá là một thị trờng tiêu thụ đầy tiềm năng nhng cũng rất “khó tính”. Tại thị trờng này ngời tiêu dùng chỉ chấp nhận hàng hóa có chất lợng cao mặc dù họ phải trả giá đắt, các tiêu chuẩn về hàng hóa đặc biệt là đối với hàng nông sản đợc thị trờng này đề ra rất ngiêm ngặt. Vì vậy, Công ty đã rất cố gắng để nâng cao chất lợng sản phẩm để tăng kim ngạch xuất khẩu sang thị tr- ờng này.

Thị trờng Châu Phi

Hiện nay, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Công ty sang thị trờng này vẫn còn nhỏ, Công ty phải chấp nhận hệ số rủi ro cao do khả năng thanh toán có hạn, bị động bởi các nớc viện trợ. Tại châu lục này các sản phẩm là nông sản của Công ty chủ yếu đợc xuất khẩu sang các nớc ở Tây Phi nh Camarun, Côtđiva. Mới đây, Liên Hợp Quốc đã quyết định thực hiện chính sách chỉ hỗ trợ nhập khẩu lơng thực cho những nớc có khủng hoảng về chính trị đã làm cho thị trờng của Công ty ở khu vực này bị thu hẹp trong hiện tại và tơng lai.Cụ thể, giá trị xuất khẩu nông sản của Công ty vào Châu Phi năm 2000 đạt 695.848 USD, chiếm tỷ trọng 16,95% tổng giá trị xuất khẩu nông sản của Công ty, đến năm 2003 chỉ đạt 426.760 USD, chiếm tỷ trọng 2,67%.

Thị trờng Châu Mỹ và châu úc

Châu Mỹ, Châu úc là 2 thị trờng khá mới mẻ, mặt khác thị trờng Châu Mỹ cũng là thị trờng có tiềm năng sản xuất và xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản, nên hiệu quả kinh doanh của Công ty các trên thị trờng này thấp hơn so với các thị trờng khác, song vẫn có một số lợng nhỏ hàng nông sản của Công ty đợc xuất khẩu sang thị trờng này. Điều đó chứng tỏ Công ty luôn tận dụng mọi cơ hội để tăng kim ngạch xuất khẩu , mở rộng thị trờng này.

Giá trị và tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Công ty theo thị trờng đợc thể hiện ở sau:

Bảng 2.10- Cơ cấu thị trờng xuất khẩu nông sản của Công ty

TT Thị trờng Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Giá trị ($) TT(%) Giá trị ($) TT(%) Giá trị ($) TT(%) Giá trị ($) TT(%) 1 Châu á 2.765.603 67,50 4.140.628 71,70 6.803.615 73,59 11.796.064 73,80

Singapo 776.648 18,96 1.117.954 19,35 1.885.044 20,39 3.593.164 22,48 Malaixia 461.021 11,25 633.508 10,97 1.047.246 11,33 1.777.402 11,12 Nhật Bản 378.947 9,25 558.977 9,68 907.614 9,82 1.615.965 10,11 Inđônêxia 470.707 11,49 665.116 11,51 1.008.840 10,91 1.446.536 9,05 Philipin 251.970 6,15 414.057 7,17 837.797 9,06 1.480.102 9,26 ấn độ 288.954 7,05 434.760 7,53 767.980 8,31 1.365.019 8,54 TT khác 137.355 3,35 316.256 5,48 349.085 3,78 517.876 3,24 2 Châu Âu 463.898 11,32 863.988 14,96 1.785.834 19,31 3.215.946 20,12 3 Châu Phi 695.848 16,98 465.225 8,06 357.017 3,86 426.768 2,67 4 Châu úc 153.251 3,74 252.440 4,37 201.952 2,18 393.202 2,46 5 Châu Mỹ 18.572 0,45 52.440 0,91 97.014 1,05 151.847 0,95 Tổng 4.097.172 100 5.774.721 100 9.245.432 100 15.983.827 100

Nguồn: Báo cáo kết qủa kinh doanh-P. KVTT

Một phần của tài liệu TẠO NGUỒN VÀ MUA HÀNG XUẤT KHẨU TẠI HAPRO (Trang 43 -49 )