0
Tải bản đầy đủ (.doc) (164 trang)

Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mạ

Một phần của tài liệu TM132 POTX (Trang 162 -163 )

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1996 Bao bì nhựa

1.4 Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mạ

trong cơ chế thị trờng có sự điều tiết của nhà nớc

10 1.1.3 Sự cần thiết phải sử dụng có hiệu quả bao bì trong hoạt động kinh

doanh của doanh nghiệp thơng mại

16

1.2 Bao bì và vai trò của nó trong hoạt động kinh doanh của cácdoanh nghiệp thơng mại doanh nghiệp thơng mại

21

1.2.1 Bao bì hàng hoá và chức năng của nó 22

1.2.2 Phân loại bao bì hàng hoá 29

1.2.3 Vai trò của bao bì đối với hoạt động kinh doanh thơng mại 33

1.3 Hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh của cácdoanh nghiệp thơng mại và các chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp thơng mại và các chỉ tiêu đánh giá

37 1.3.1 Quan niệm về hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh

của các doanh nghiệp thơng mại

38 1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh

doanh của các doanh nghiệp thơng mại

47

1.4 Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạtđộng kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại

48

1.4.1 Tính chất của hàng hoá kinh doanh 48

1.4.2 Sự phát triển ngày càng cao của nhu cầu tiêu dùng 50 1.4.3 Sự phát triển của sản xuất và lu thông hàng hoá trong nền kinh tế

quốc dân

53

1.4.4 Sự phát triển của công nghiệp bao bì 55

1.4.5 Sự đổi mới phơng thức kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại và sự phát triển của các hình thức dịch vụ tiến bộ trong kinh doanh thơng mại

56

thơng mại

Kết luận chơng 1 60

Chơng 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc (lấy ví dụ ở

địa bàn Hà nội)

61

Một phần của tài liệu TM132 POTX (Trang 162 -163 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×