0
Tải bản đầy đủ (.doc) (164 trang)

Đánh giá tổng quát tình hình sử dụng bao bì trong các doanh nghiệp th ơng mại Việt Nam.

Một phần của tài liệu TM132 POTX (Trang 160 -162 )

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1996 Bao bì nhựa

2.4. Đánh giá tổng quát tình hình sử dụng bao bì trong các doanh nghiệp th ơng mại Việt Nam.

2.4.1. Những thành tựu: 2.4.2. Những hạn chế:

2.4.3. Những nguyên nhân chủ yếu:

Chơng III

Nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc 3.1. Dự báo phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại nói chung và các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc nói riêng.

3.1.1. Chiến lợc phát triển kinh tế Việt Nam những năm tới

3.1.2. Phơng hớng phát triển hoạt động của các doanh nghiệp thơng mại nói chung và của các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc nói riêng

3.2. Dự báo nhu cầu bao bì hàng hoá và các yêu cầu đặt ra trong sử dụngbao bì để nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì ở các doanh nghiệp thơng mại bao bì để nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì ở các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc.

3.2.1. Dự báo về nhu cầu bao bì hàng hoá trong kinh doanh thơng mại 3.2.2. Những yêu cầu đặt ra trong sử dụng bao bì

3.3. Một số giải pháp chủ yếu để sử dụng có hiệu quả bao bì trong hoạtđộng kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc. động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc.

3.3.1. Đầu t sản xuất bao bì theo hớng tập trung chuyên môn hoá hiện đại hoá theo tiêu chuẩn hoá, xây dựng ngành công nghiệp bao bì Việt Nam hiện đại.

3.3.2. Tổ chức quản lý sản xuất bao bì.

3.3.3. Tạo lập mối liên kết giữa ngời sản xuất hàng hoá - nhà kinh doanh- ngời tiêu dùng để nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì hàng hoá .

3.3.4. Cải tiến các nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại n- ớc ngoài.

3.3.5. Tăng cờng công tác quản lý và quản lý sử dụng bao bì ở các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc.

3.3.6. Nâng cao trình độ quản lý và nghiệp vụ kinh doanh của cán bộ,

Một phần của tài liệu TM132 POTX (Trang 160 -162 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×