0
Tải bản đầy đủ (.doc) (164 trang)

Các nhân tố ảnh hởng đến việc sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại.

Một phần của tài liệu TM132 POTX (Trang 159 -160 )

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1996 Bao bì nhựa

1.4. Các nhân tố ảnh hởng đến việc sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại.

1.1. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại và sự cần thiếtphải sử dụng có hiệu quả bao bì trong kinh doanh thơng mại phải sử dụng có hiệu quả bao bì trong kinh doanh thơng mại

1.1.1. Kinh doanh thơng mại và những cơ sở của kinh doanh thơng mại 1.1.2. Nội dung hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại trong cơ chế thị trờng có sự điều tiết của nhà nớc

1.1.3. Sự cần thiết phải sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại

1.2. Bao bì và vai trò của nó trong hoạt động kinh doanh của các doanhnghiệp thơng mại. nghiệp thơng mại.

1.2.1. Bao bì hàng hoá và chức năng của nó 1.2.2. Phân loại bao bì hàng hoá

1.2.3. Vai trò của bao bì đối với hoạt động kinh doanh thơng mại

1.3. Hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh của các doanhnghiệp thơng mại và các chỉ tiêu đánh giá. nghiệp thơng mại và các chỉ tiêu đánh giá.

1.3.1 Quan niệm về hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại.

1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại

1.4. Các nhân tố ảnh hởng đến việc sử dụng bao bì trong hoạt động kinhdoanh của các doanh nghiệp thơng mại. doanh của các doanh nghiệp thơng mại.

1.4.1. Tính chất của hàng hoá kinh doanh.

1.4.2. Sự phát triển ngày càng cao của nhu cầu tiêu dùng.

1.4.3. Sự phát triển của sản xuất và lu thông hàng hoá trong nền kinh tế quốc dân.

1.4.5 Sự đổi mới phơng thức kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại và sự phát triển các hình thức dịch vụ trong kinh doanh thơng mại.

1.4.6. Hiệu quả kinh tế - xã hội của việc sử dụng bao bì trong kinh doanh thơng mại.

Chơng 2

thực trạng sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc

Một phần của tài liệu TM132 POTX (Trang 159 -160 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×