0
Tải bản đầy đủ (.doc) (164 trang)

Tạo lập mối liên kết giữa ngời sản xuất hàng hoá nhà kinh doanh ng ời tiêu dùng để nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì hàng hoá

Một phần của tài liệu TM132 POTX (Trang 141 -143 )

2. Chênh lệch thu nhập của nhóm cao nhất và thấp nhất

3.3.6. Tạo lập mối liên kết giữa ngời sản xuất hàng hoá nhà kinh doanh ng ời tiêu dùng để nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì hàng hoá

ời tiêu dùng để nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì hàng hoá .

Bao bì là tiếng nói chung cho các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh- tiêu dùng. Hiệu quả hoạt động của các đơn vị phụ thuộc vào việc sử dụng bao bì có hiệu quả hay không. Để sử dụng có hiệu quả bao bì trong hoạt động kinh doanh thơng mại, không phải chỉ là trách nhiệm của các doanh nghiệp thơng mại, mà cần có sự hiệp lực của cả ngời sản xuất, ngời tiêu dùng. Mối quan hệ ấy trớc hết thể hiện ở việc thực hiện vai trò và trách nhiệm của từng ngời sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

*Các doanh nghiệp thơng mại: Đặc trng cơ bản trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại nói chung và các DNTMNN nói riêng là mua để bán (lu chuyển hàng hoá). Sẽ dẫn đến tình trạng hàng hoá không bán đ- ợc, bán chậm nếu hoạt động nghiên cứu nhu cầu của ngời tiêu dùng không cụ thể. Mỗi khách hàng có những yêu cầu riêng phụ thuộc vào thị hiếu, thói quen tiêu dùng. Mỗi khu vực thị trờng có những đòi hỏi nhất định về chất lợng tổng hợp/toàn diện của hàng hoá.

Việc khai thác các góc độ của nhu cầu khách hàng là vô cùng quan trọng để có cơ sở đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của họ. Bao bì hàng hoá là một công cụ của marketing thơng mại. Ngời kinh doanh phải biết nhìn nhận sản phẩm từ quan điểm của ngời tiêu dùng để tìm loại hàng hoá họ cần thiết. Quy luật khách hàng trong quản trị kinh doanh hiện đại cho thấy: khách hàng chỉ mua, mua nhiều, mua thờng xuyên hàng hoá của doanh nghiệp khi doanh nghiệp làm cho hàng hoá của mình phù hợp với ý tởng của họ, khi doanh nghiệp thoả mãn cả lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần của họ. Rõ ràng là ngời kinh doanh phải nắm đợc đâu là lợi ích căn bản vật chất, đâu là lợi ích tinh thần của ngời tiêu dùng để tìm mua hàng hoá thoả mãn nhu cầu của họ. Bao bì hàng hoá là cái gợi mở những ý tởng những yêu cầu của khách hàng.

Để sử dụng hợp lý hiệu quả bao bì trong kinh doanh, các doanh nghiệp th- ơng mại phải bắt đầu từ nghiên cứu khách hàng, phải đặt hàng, mua hàng hoá theo yêu cầu của ngời tiêu dùng, thông qua bao bì hàng hoá mà khai thác tiềm năng nhu cầu của khách hàng.

Có thể khát quát nhiệm vụ của doanh nghiệp thơng mại trong mối quan hệ sản xuất - kinh doanh - tiêu dùng để sử dụng hiệu quả của các loại bao bì trong kinh doanh:

-Nghiên cứu cụ thể nhu cầu khách hàng về sản phẩm, đặc biệt là thị hiếu tiêu dùng thông qua các tiêu chuẩn về bao bì mà họ lựa chọn - nhu cầu định chuẩn.

-Đặt kế hoạch mua hàng theo yêu cầu thị trờng về sản phẩm, về bao bì, bao gói với các nhà sản xuất hàng hoá (cả thị trờng trong và ngoài nớc).

-T vấn cho các doanh nghiệp sản xuất bao bì về xu hớng phát triển nhu cầu bao bì trong nền kinh tế quốc dân cũng nh trong hoạt động xuất khẩu.

-T vấn, khai thác nhu cầu tiềm năng của ngời tiêu dùng thông qua bao bì hàng hoá, thay đổi thị hiếu, thói quen tiêu dùng theo hớng hiện đại, tiện lợi, văn minh, kinh tế, hiệu quả

*Khách hàng/ngời tiêu dùng: Đây là yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thơng mại. Hàng hoá chỉ bán đợc khi đợc khách hàng và thị trờng chấp nhận. Ngời tiêu dùng/khách hàng sẽ đánh giá chất lợng phục vụ của các doanh nghiệp thơng mại theo các mức độ thoả mãn nhu cầu chất lợng định chuẩn (lợng hoá đợc: số lợng-chất lợng hàng hoá, giá cả) và nhu cầu tiềm ẩn khác (mức độ đáp ứng kịp thời, lịch sự, thoả mãn về tinh thần, tâm lý, thị hiếu…)

Hàng hoá mà doanh nghiệp thơng mại bán cho khách hàng sẽ bao hàm 2 nhóm nội dung chất lợng đó. Nhng cái mà họ nhìn thấy trớc tiên, cái hấp dẫn lôi cuốn, gợi mở nhu cầu, hành vi mua hàng của họ lại bắt đầu từ bao bì, cái mà họ phát hiện ra sự thoả mãn nhu cầu cũng là bao bì trong và sau quá trình sử dụng. Chính bao bì giúp cho họ nhận thấy sự thoả mãn nhu cầu từ phía các doanh nghiệp thơng mại. Thông qua hành vi mua hàng, sử dụng hàng hoá mà khách hàng đồng ý, tiếp tục mua hàng của doanh nghiệp hoặc chỉ mua một lần, hoặc không mua. Nhng để thoả mãn và thoả mãn tốt hơn nhu cầu của họ cần phải có những thông tin về hàng hoá cho ngời sản xuất và ngời kinh doanh thơng mại với t cách của ngời quyết định sản xuất kinh doanh.

Nh vậy trong mối liên hệ sản xuất-kinh doanh-tiêu dùng, khách hàng: -Giữ vai trò ngời định hớng, t vấn cho sản xuất kinh doanh.

-Có trách nhiệm phản ánh nhu cầu (yêu cầu định chuẩn nhu cầu tiềm năng) với ngời sản xuất kinh doanh vì chính quyền lợi của mình.

Trong kinh doanh thơng mại, các hội nghị khách hàng đã giúp cho doanh nghiệp thơng mại cải tiến không chỉ về phơng thức kinh doanh mà cả trong lĩnh vực bao bì hàng hoá.

*Các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá và sản xuất bao bì: Hai đơn vị này cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn vì chính họ là những ngời quyết định chất lợng của sản phẩm hiện thực đa vào lu thông và tiêu dùng. Sản phẩm vật chất (ý tởng) là cốt lõi vật chất do các doanh nghiệp sản xuất tạo ra. Nhng bản thân nó nếu không có bao bì đóng gói không thể đi vào lu thông đợc và do đó ngời sản xuất không tiêu thụ đợc hàng, mục đích của họ không thực hiện đợc. Sản phẩm bao bì có chất lợng sẽ phản ánh đợc, bồi đắp thêm giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hoá, làm tăng thêm giá trị của hàng hoá. Các doanh nghiệp kinh doanh thơng mại mua các sản phẩm hiện thực đó (bao gồm sản phẩm vật chất và bao bì) để bán lại cho khách hàng. Trong nhiều trờng hợp, doanh nghiệp thơng mại phải sử dụng bao bì do chính mình đặt mua hoặc tự tạo để thực hiện các dịch vụ liên quan và bắt buộc trong kinh doanh. Xét cả 3 cấp độ sản phẩm hàng hoá kinh doanh trên thị trờng (sản phẩm ý tởng, sản phẩm hiện thực, sản phẩm hoàn thiện của doanh nghiệp thơng mại) thì bao bì luôn có vị trí quan trọng. Một mặt vì không có bao bì thì sản phẩm hàng hoá vật chất (giá trị sử dụng cụ thể) không thể đi vào lu thông đợc, mặt khác không thể kinh doanh có hiệu quả khi không có bao bì thích hợp với thị trờng/khách hàng.

* Trong lĩnh vực sử dụng bao bì các doanh nghiệp sản xuất (hàng hoá-bao bì) cần:

-Nghiên cứu, tổng hợp nhu cầu thị trờng (thị trờng các doanh nghiệp thơng mại và thị trờng các “hộ tiêu dùng” cuối cùng về lĩnh vực bao bì đóng gói.

-Tổ chức nghiên cứu thiết kế các loại bao bì thích hợp nhất với từng loại sản phẩm, từng thị trờng.

-Đầu t công nghệ, lựa chọn vật liệu tiên tiến để sản xuất bao bì, sản xuất hàng hoá có chất lợng cao, giá thành hạ, đảm bảo cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả sử dụng bao bì với môi trờng, với các điều kiện kinh tế hội nhập.

Việc tạo lập mối quan hệ chặt chẽ giữa các doanh nghiệp sản xuất-doanh nghiệp thơng mại-khách hàng là điều kiện cơ bản để lu thông hàng hoá thông suốt, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nói chung, hiệu quả sử dụng bao bì nói riêng và thoả mãn tối đa các nhu cầu của thị trờng, khách hàng.

Một phần của tài liệu TM132 POTX (Trang 141 -143 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×