0
Tải bản đầy đủ (.doc) (71 trang)

Nguyên nhân thất bại của các dự án

Một phần của tài liệu U TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI - FDI DOC (Trang 46 -48 )

IV- MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Nguyên nhân thất bại của các dự án

1.1. Tiến độ dự án

Như phần trên đã trình bày, những dự án bị thu hồi giấy phép hoặc gặp khó khăn, chậm triển khai chủ yếu do các nguyên nhân : Bên Việt Nam yếu về trình độ quản lý, không đủ sức xử lý các vấn đề phát sinh, làm cho Hội đồng quản trị mất đoàn kết, mâu thuẫn kéo dài dẫn đến giải thể xí nghiệp; biến động phức tạp của thị trường và giá cả làm đảo lộn những tính toán ban đầu của dự án, do vậy đẩy các chủ dự án vào thế không thể tiếp tục thực hiện dự án được, phải chấp nhận kết thúc. Môi trường đầu tư ở một vài địa phương không thuận lợi để thực hiện dự án, không thuận lợi cả về mặt hạ tầng cơ sở cũng như về mặt dư luận xã hội do sự thiếu nhất trí trong các cơ quan lãnh đạo địa phương và quần chúng, do chưa rõ chủ trương và bị ảnh

hưởng đến quyền lợi cá nhân.

1.2. Đối tác đầu tư

Đối với Việt Nam, đầu tư trực tiếp nước ngoài là một hoạt động mới mẻ, do đó, còn thiếu kinh nghiệm trong việc lựa chọn đối tác. Thời gian đầu, dường như hầu hết các tổ chức và cá nhân nước ngoài nào vào Việt nam đầu tư đều được chấp nhận. Đến giai đoạn sau, 2-3 năm trở lại đây, các cơ quan quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại Việt Nam đã rút ra được kinh nghiệm trong việc lựa chọn đối tác, loại bỏ dần những công ty nước ngoài vào Việt Nam với mục đích chủ yếu là để làm môi giới đầu tư.

1.3. Cấp giấy phép đầu tư

Song song với tình hình trên, việc cấp giấy phép đầu tư ồ ạt, thiếu chọn lựa các đối tác thích hợp để hợp tác đầu tư cũng là một thiếu sót.

1.4. Trình độ quản lý

Trình độ quản lý, kiến thức và kinh nghiệm hoạt động đầu tư trực tiếp của Việt Nam còn yếu. Các cán bộ trực tiếp tham gia trong các Hội đồng quản trị và Ban giám đốc các xí nghiệp liên doanh, hoặc nói rộng ra là cả những cán bộ ở các cơ quan quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp từ địa phương đến trung ương của Việt Nam, chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu công tác. Phải nhận ra rằng, thời gian qua, số cán bộ này chưa được đào tạo một cách cơ bản, do vậy hiểu biết về luật pháp nói chung và luật pháp liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp còn yếu. Nhiều cán bộ không biết ngoại ngữ, nên không thể xử lý kịp thời tình huống xảy ra tại các liên doanh. Cùng với hệ thống quản lý ở các cấp chậm được hình thành, phân công phân cấp chưa rõ ràng, nên các sự việc xảy ra chậm xử lý. Bộ Kế hoạch & Đầu tư khi tổng kết vấn đề này đã đặc biệt nhấn mạnh đến thực tế là trong thời gian qua, các cơ quan chủ quản (các Bộ, Uỷ ban nhân dân địa phương) đã chưa thực sự quan tâm, coi trọng đúng mức việc chọn lựa cán bộ tham gia hợp tác đầu tư; còn có hiện tượng tuỳ tiện, nể nang trong việc bố trí cán bộ và buông lỏng quản

lý, kiểm tra hoạt động của họ.

Việc thay đổi đột biến giá cả đầu vào hoặc đầu ra đều ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án. Trong điều kiện nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường đây là điều khó lường trước được, chỉ loại trừ đối với các nhà đầu tư có tầm chiến lược và dày dạn kinh nghiệm, biết kịp thời xoay chuyển tình thế.

Một phần của tài liệu U TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI - FDI DOC (Trang 46 -48 )

×