0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (103 trang)

Trình bày một báo cáo phân tích

Một phần của tài liệu LUẬN VĂN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (Trang 72 -75 )

IV. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính

43 18-May-09Cơng thức: Số vòng quay tài sản= Doanh thu

4.7 Trình bày một báo cáo phân tích

Dựa trên những kết quả tính tốn, chuẩn bị một báo cáo gồm những giải thích và các dự đốn bằng lời văn (cĩ nêu số liệu minh chứng), những bảng biểu tổng hợp như trên, các đồ thị và các phụ lục về dữ liệu đính kèm (tối thiểu của phụ lục phải là các báo cáo tài chính như giới thiệu ở đầu chương này).

Văn chương thì dành cho bạn, chỉ cĩ người trong chăn mới biết… Ở đây, là một số hình ảnh các biểu đồ. Hãy nhớ đến các hướng dẫn vẽ đồ thị trên Excel, đặc biệt là ở chương 6, phân tích điểm hịa vốn.

Để minh họa ta cĩ thể dùng các đồ thị dạng thanh, hình bánh, đồ thị điểm… (trong chương trình "phù thủy" Chart Wizard trên Excel cĩ tất cả)

Ví dụ: Đồ thị về xu hướng biến động các chỉ tiêu suất sinh lời như sau:

Năm ROS ROA ROE 1999 13% 14% 27% 2000 13% 13% 23% 2001 12% 13% 23% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 1999 2000 2001 ROS ROA ROE

( Excel/ Chart Wizard/ Chart type/ Standard types/ XY (Scatter). Hoặc dạng biểu đồ hình cột như sau:

0%2% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 1999 2000 2001 ROS ROA ROE

( Excel/ Chart Wizard/ Chart type/ Standard types/ Column. 4.8 Nhĩm chỉ tiêu liên quan đến giá thị trường

Chỉ tiêu duy nhất cĩ liên quan gắn kết giá trị theo báo cáo kế tốn với giá trị thị trường là giá cổ phiếu trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu. Viết tắt quen thuộc là P/E (price earnings ratio). Trong đĩ, P: giá cổ phiếu trên thị trường (price), và E: lợi nhuận mỗi cổ phiếu (EPS: earnings per share).

EPS = Lãi ròng

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Với Cơng ty KaSaCo năm 2001, EPS = 2,88 ngàn đồng.

(Số lượng cổ phiếu đang lưu hành được tính bình quân trong kỳ) Giả định Cơng ty KaSaCo là cơng ty cổ phần cơng cộng, cĩ giá cổ phiếu trên thị trường chứng khốn vào thời điểm cuối năm 2001 là 32 ngàn đồng, P/E: tỉ số giá cả trên thu nhập của Cơng ty sẽ là:

P/E = 32 = 112,88 2,88

Hệ số này nĩi lên sự kỳ vọng của cổ đơng vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Ngụ ý rằng người ta phải bỏ ra số tiền đầu tư là 32 ngàn để cĩ được một thu nhập rịng là 2,88 ngàn đồng. Ngồi ra, người ta cịn kết hợp chỉ tiêu giá thị trường so với giá trị sổ sách (MV/BV: market value/ book value) để phân tích và dự báo tình hình tài chính cơng ty. Cĩ người nghĩ rằng giữa MV/BV và P/E cĩ quan hệ tỉ lệ thuận với nhau, tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy rằng mức độ tương quan của hai chỉ tiêu này khơng phải là cao lắm.

Cuối cùng, các chỉ tiêu được "triệu tập" cho đủ bộ của chương này và nhằm giúp cho bạn thêm khái niệm mà thơi. Thảo luận về tính "mạnh yếu" của các… tín hiệu thị trường cĩ lẽ phải hẹn vào dịp khác. Hơn nữa, thị trường chứng khốn cịn quá khiêm tốn ở Thành phố Hồ Chí Minh chưa thể đại diện cho một "thị trường hiệu quả", nĩi cách khác nĩ hầu như khơng phản ảnh được điều gì cả. Đơi khi "ế ẩm" đến thảm hại, buồn hiu hắt như buổi chợ chiều đơng một huyện lỵ miền núi. Những nghiên cứu về thị trường tài chính vì thế cứ như là chuyện "thầy bĩi xem voi" mà thơi.

Một phần của tài liệu LUẬN VĂN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (Trang 72 -75 )

×