0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (103 trang)

Phân tích biến động của các chỉ tiêu

Một phần của tài liệu LUẬN VĂN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (Trang 71 -72 )

IV. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính

43 18-May-09Cơng thức: Số vòng quay tài sản= Doanh thu

4.6 Phân tích biến động của các chỉ tiêu

Tính tốn các chỉ tiêu qua hai hoặc nhiều năm, so sánh để thấy được xu hướng biến động và tìm nguyên nhân giải thích.

Dưới đây là biến động của một số nhĩm chỉ tiêu thơng dụng dựa trên dữ liệu của Cơng ty KaSaCo.

Bảng 11: Biến động của các chỉ tiêu khả năng sinh lời

Chỉ tiêu 2001 2000 1999

Suất sinh lời của doanh thu 12% 13% 13% Suất sinh lời của tài sản 13% 13% 14% Suất sinh lời của vốn chủ sở hữu 23% 23% 27%

Bảng 12: Biến động của các chỉ tiêu thanh tốn ngắn hạn

Chỉ tiêu 2001 2000 1999

Hệ số thanh tốn ngắn hạn 2,33 2,60 2,52 Hệ số thanh tốn nhanh 0,71 0,88 0,86 Tỉ lệ tiền mặt 0,30 0,34 0,34 Ngân lưu trả nợ ngắn hạn 59% 62% N/A

Bảng 13: Biến động của các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn

Chỉ tiêu 2001 2000 1999

Số vịng quay tài sản 1,1 1,1 1,0 Số vịng quay tài sản cố định 2,8 2,6 2,5 Số vịng quay hàng tồn kho 3,9 3,4 N/A

Số vịng quay các khoản phải thu 6,4 5,8 N/A

Số ngày thu tiền 57 62 N/A

Số vịng quay các khoản phải trả 4,4 3,9 N/A

Số ngày trả tiền 83 92 N/A

N/A: khơng tính được vì khơng cĩ số liệu 1998 để tính giá trị bình quân.

Bảng 14: Biến động của các chỉ tiêu cơ cấu nợ

Chỉ tiêu 2001 2000 1999

Tỉ lệ nợ trên tài sản 43% 42% 49% Tỉ lệ vốn chủ sở hữu trên tài sản 57% 58% 51% Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu 0,74 0,72 0,97

Bảng 15: Biến động của khả năng chi trả nợ

Chỉ tiêu 2001 2000 1999

Hệ số chi trả lãi vay 6,1 5,6 5,3 Ngân lưu trả nợ chung 36% 34% N/A

Một phần của tài liệu LUẬN VĂN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (Trang 71 -72 )

×