0
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

thực trạng thanh toán UNT.

Một phần của tài liệu NH171 DOCX (Trang 41 -42 )

Thực tế cho thấy hình thức thanh toán UNT đợc khách hàng sử dụng rất ít , tỷ trọng của nó chỉ chiếm 1 phần không đáng kể trong tổng doanh số thanh toán không dùng tiền mặt. Mặc dù phạm vi thanh toán của hình thức này rất rộng thanh toán giữa các khách hàng có mở tài khoản cung chi nhánh, khác chi nhánh, trong cùng hệ thống , khác hệ thống, trongtỉnh, ngoài tỉnh nhng thực tế nó chỉ đợc dùng để thanh toán liên hàng trong hệ thống.

Năm 1998 hình thức thanh toán UNT có số món phát sinh chỉ có 43 món và daonh số thanh toán đạt 2354 triệu đồng chỉ chiếm 0,2% trong tổng doanh số thanh toán không dùng tiền mặt. Năm 1999 hình thức thanh toán này có chút ít biến đổi có tăng lên nhng không đáng kể với số món là 53 món, doanh số thanh toán đạt 2888 triệu đồng chiwms 0,03% tổng doanh số thanh toán không dùng tiền mặt. Tăng thêm 534 triệu đồng so với năm 1998. Năm 2000 hình thức thanh toán này lại giảm xuống, số món phát sinh là 41 món doanh số thanh toán đạt 1857 triệu đồng chỉ chiếm 0,02% trong tổng doanh số thanh toán không dùng tiền mặt.

Qua 3 năm ta thấy hình thức thanh toán UNT chiếm 1 tỷ trọng rất nhỏ trong tổng thanh toán không dùng tiền mặt, điều đó chứng tỏ khách hàng đã sử dụng rất hạn chế hình thức này. Để lý giải điều đó chúng ta có thể đa ra 1 số nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó.

- Hình thức UNT chỉ đợc áp dụng khi các chủthể thanh toán đã thoả thuận thống nhất dùng hình thức thanh toán UNT với những điều kiện thanh toán đã ghi trong hợp đồng kinh tế hay đơn đặt hàng.

- Thủ tục thanh toán của hình thức này rát phức tạp, trải qua nhiều khâu: khách hàng nộp UNT vào Ngân hàng phục vụ mình nhờ thu hộ, Ngân hàng gửi cho Ngân hàng phục vụ ngời trả tiền , Ngân hàng ngời trả tiền kiểm tra UNT, số d tài khoản cuả ngời trả tiền rồi trích tiền chuyển về Ngân hàng phục vụ ngời thụ hởng lúc này Ngân hàng phục vụ ngời thụ hởng mới hạch toán điều đó làm giảm tốc độ thanh toán kéo dài thời gian, ngời thụ hởng nhận tiền chậm ảnh hởng đến hoạt động kinh doanh của họ. Do những hạn chế trên mà khách hàng của chi nhánh sử dụng hình thức này rất ít chủ yếu thanh toán cho những món có giá trị nhỏ có tính chất thờng xuyên nh: tiền điện , tiền nớc, điện thoại...

Một phần của tài liệu NH171 DOCX (Trang 41 -42 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×