0
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng công thơng tỉnh Nam Định trong những năm gần đây.

Một phần của tài liệu NH171 DOCX (Trang 31 -32 )

tỉnh Nam Định trong những năm gần đây.

Từ khi thành lập chi nhánh Ngân hàng công thơng tỉnh Nam Định đã trải qua nhiều biến động với những khó khăn thử thách to lớn. Hai lần tách Ngân hàng, năm 1993 từ Ngân hàng công thơng tỉnh Hà Nam Ninh đổi thành Ngân hàng công thơng tỉnh Nam Hà, năm 1996 đổi thành Ngân hàng công thơng tỉnh Nam Định. Với số vốn huy động ban đầu coàn ít, lợng khách hàng cho vay khiêm tốn lại cha có kinh nghiệm trong kinh doanh nên hoạt động của chi nhánh

trong những năm đầu gặp rất nhiều khó khăn. Nhng với tinh thần vợt khó đi nên cùng với sự phát triển kinh tế của tỉnh, ngành Ngân hàng nõi chung và chi nhánh Ngân hàng công thơng tỉnh Nam Định nói riêng đã không ngừng đổi mới phơng thức hoạt động, nâng cao chất lợng phục vụ khách hàng chu động năm bắt nhu cầu của thị trờng, tích cực khai thác các dự án sản xuất kinh doanh, mở rộng diện đầu t khách hàng với mọi thành phần kinh tế, từng bớc thay đổi cơ cấu đầu t phù hợp với sự phát triển của từng ngành nghề đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ thơng mại của kinh tế truyền thống cũng nh các khách hàng mới. Các dịch vụ thanh toán của chi nhánh ngày càng đa dạng phong phú đáp ứng mọi nhu cầu thanh toán trong nền kinh tế. Vì vậy trong những năm gần đây hoạt động của chi nhánh đã từng bớc trởng thành và phát triển trên moij hoạt động: huy động vốn, đầu t cho vay, mở rộng mạng lới thanh toán và trở thành một trong những chi nhánh quan trọng của hệ thống Ngân hàng công thơng Việt Nam.

Một phần của tài liệu NH171 DOCX (Trang 31 -32 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×