0
Tải bản đầy đủ (.doc) (86 trang)

Truy nhập ngẫu nhiên

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ LTE ĐƯỜNG LÊN (Trang 72 -74 )

CÁC THỦ TỤC TRUY NHẬP LTE

3.2 Truy nhập ngẫu nhiên

Một yêu cầu cơ bản cho bất cứ hệ thống tế bào nào là khả năng cho đầu cuối yêu cầu một thiết lập kết nối. Điều này được biết đến như truy nhập ngẫu nhiên (random access) và phục vụ hai mục đích chính trong LTE, cụ thể là sự thiết lập của đồng bộ đường lên và sự thiết lập một nhận thực đầu cuối duy nhất, C-RNTI nhận biết cả mạng lẫn đầu cuối. Vì vậy, truy nhập ngẫu nhiên không chỉ sử dụng cho sự truy nhập ban đầu, đó là khi chuyển từ trạng thái LTE-DETACHED hoặc LTE-IDLE tới LTE ACTIVE mà còn sử dụng sau các giai đoạn không tích cực đường lên khi mà sự đồng bộ bị mất trong LTE-ACTIVE.

Toàn bộ thủ tục truy nhập ngẫu nhiên đã minh hoạ trong hình 3.3, gồm có 4 bước:

Hình 3.3 Tổng quan của thủ tục truy nhập ngẫu nhiên

• Bước thứ nhất bao gồm sự truyền dẫn của phần mở đầu truy nhập ngẫu nhiên, cho phép eNodeB đánh giá thời gian truyền dẫn của đầu cuối. Sự đồng bộ đường lên là cần thiết vì nếu không thì đầu cuối không thể phát bất cứ dữ liệu đường lên nào.

• Bước thứ hai, mạng phát một lệnh tịnh tiến thời gian (timing advance command) để điều chỉnh thời gian đầu cuối phát, dựa trên sự đo thời gian phát trong bước thứ nhất. Ngoài việc thiết lập sự đồng bộ đường lên thì bước thứ hai cũng ấn định các tài nguyên đường lên cho đầu cuối sẽ được dùng trong bước ba trong thủ tục truy nhập ngẫu nhiên.

• Bước thứ ba, phát sự nhận dạng đầu cuối di động tới mạng bằng cách sử dụng UL-SCH giống với dữ liệu được lập lịch trình thường

(normal scheduled data). Nội dung chính xác của báo hiệu này phụ thuộc vào trạng thái của đầu cuối, cụ thể là trước đó nó có biết tới mạng hay không.

• Bước thứ tư và là bước cuối cùng, phát một thông báo giải quyết sự tranh chấp (contention resolution message) từ mạng tới đầu cuối trên DL-SCH. Bước này cũng giải quyết bất cứ sự tranh chấp nào do nhiều đầu cuối thử để truy nhập hệ thống bằng cách dùng cùng tài nguyên truy nhập ngẫu nhiên.

Chỉ có bước thứ nhất sử dụng quá trình xử lý lớp vật lý được thiết kế riêng cho truy nhập ngẫu nhiên. Ba bước sau sử dụng quá trình xử lý lớp vật lý giống như đã dùng cho sự truyền dẫn dữ liệu đường lên và đường xuống thường. Tiếp theo, mỗi một trong các bước đó được diễn tả cụ thể hơn.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ LTE ĐƯỜNG LÊN (Trang 72 -74 )

×